if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

PLAY: King Henry IV Part 2 ACT/SCENE: 1.2 SPEAKER: Falstaff CONTEXT: Let him be damned like the glutton! Pray God his tongue be
hotter! A whoreson Achitophel, a rascally yea-forsooth
knave, to bear a gentleman in hand and then stand upon
security! The whoreson smoothy-pates do now wear
nothing but high shoes and bunches of keys at their girdles;
and if a man is through with them in honest taking up, then
they must stand upon security. I had as lief they would put
ratsbane in my mouth as offer to stop it with “security.” DUTCH: Zoo ‘n hondsvot van een Achitofel! zoo’n schoftige ja-waarachtig-schelm! een man van stand aan den praat te houden, en dan op een borgtocht te staan! MORE: Yea-forsooth=Too ready to with the oath
Bear in hand=Assure
Stand upon=Demand
Smoothy-pates=Short-haired Puritan businessmen
Keys at their girdles=Self-important, with keys implying assets
Had as lief=Would just as soon
Ratsbane=Rat poison

Compleat:
To bear one in hand (to make fair pretences that a thing shall be done)=Iemand met schoone beloften paaijen
To stand (or insist) upon one’s privilege=Op zyne voorrechten staan, dezelven vorderen
To stand upon his reputation=Op zyne eere staan
I had as lief=Ik wilde al zo lief Topics: insult, security, business

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Duke
CONTEXT:
My business in this state
Made me a looker on here in Vienna,
Where I have seen corruption boil and bubble
Till it o’er-run the stew; laws for all faults,
But faults so countenanced, that the strong statutes
Stand like the forfeits in a barber’s shop,
As much in mock as mark.

DUTCH:
Ik zag er, hoe ‘t bederf hier kookt en bobbelt
En overschuimt; een wet op elke zonde,
Doch zonde zoo in gunst, dat strenge wetten
In tel zijn als de wetten van een bierhuis,
Gelezen, maar belachen.

MORE:
Schmidt:
Countenanced=To keep in countenance, to support, to favour
CITED IN US LAW:
Tomasi v. Township of Wayne, 126 N.J. Super 169,177, 313 A.2d 229, 233 (1973)(Schwartz, J.). (In a case concerning the regulation of barber shops.)
Burgersdijk notes:
Het Engelsch heeft: Stand like the forfeits in a barber’s shop, dus als de boeten, die in een barbierswinkel verschuldigd zijn. Wie een letterlijke vertaling begeert, leze dus in plaats van bierhuis scheerhuis. Maar men bedenke, dat in den ouden tjjd barbierswinkels plaatsen waren, waar de menschen samenkwamen om den tjjd te dooden, met elkander te praten en te redetwisten, en dat er ook wel hier te verkrjjgen was, zoodat tot handhaving der orde eenige bepalingen niet overtollig waren; deze hingen dan ook wel aan den muur, maar werden lang niet altjjd geeerbiedigd. Al worden er ook thans by barbiers allerlei gewichtige zaken verhandeld, een scheerwinkel was in vroeger tjjd wat anders dan tegenwoordig.

Topics: cited in law, law/legal, business, corruption, offence, respect

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
BASSANIO
This is Signor Antonio.
SHYLOCK
How like a fawning publican he looks!
I hate him for he is a Christian,
But more for that in low simplicity
He lends out money gratis and brings down
The rate of usance here with us in Venice.
If I can catch him once upon the hip,
I will feed fat the ancient grudge I bear him.
He hates our sacred nation, and he rails,
Even there where merchants most do congregate,
On me, my bargains and my well-won thrift,
Which he calls “interest.” Cursed be my tribe
If I forgive him!

DUTCH:
Hoe lijkt hij een deemoedig tollenaar!
Ik haat hem reeds dewijl hij Christen is,
En meer nog, wijl, in lage onnoozelheid,
Hij gratis geld leent en de rente drukt,
Die we anders in Veneti  konden maken.

MORE:
Rate of usance=interest rate.
Catch on or upon the hip=get the better of, an advantage over.
Feed fat the ancient grudge=satisfy a long-held grudge
Compleat:
Usance=Koopmans gebruik, Uso, een woord onder de Koopluiden gebruikelyk omtrent de betaaling der Wisselbrieven, betekenende een maand tyd; en tusschen dit en Spanje, enz. twee maanden.
Double usance=Op dubbel Uso

De rente in Venetië. Een Engelsch schrijver over Italië (1561) schrijft, dat de joden in Venetië zeer rijk
werden, daar de gewone rente, die zij bij het uitleenen van geld wisten te maken, vijftien ten honderd ‘s jaars bedroeg.

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Fluellen
CONTEXT:
PISTOL
I take thy groat in earnest of revenge.
FLUELLEN
If I owe you anything, I will pay you in cudgels. You shall be a woodmonger and buy nothing of me but cudgels. God be wi’ you and keep you and heal your pate.

DUTCH:
Als ik u iets schuldig ben, zal ik u petalen in knuppels; gij moet in hout gaan doen en niets koopen van mij dan knuppels.

MORE:

Groat=Coin valued at four pence
Earnest=Handsel, part paid beforehand as a pledge, monetary pledge, down payment

Compleat:
An earnest=Een pand, onderpand
To give in earnest=Te bande geeven
Handsel, Hansel=Handgift
To give/take hansel=Handgift geeven/ontvangen
To hansel something=een ding voor ‘t eerst gebruiken
I took hansel before my shop was quite open=Ik ontving handgeld voor dat myn winkel nog ter deeg open was.
Cudgel=Knods, knuppel
To cross cudgels=’t Geweer neerleggen, ‘t gewonnen geeven
To cudgel one’s brains about a thing=Zyn hoofd ergens méde breeken. Cudgelled=Geknuppeld

Topics: debt/obligation, duty, business

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Antonio
CONTEXT:
ANTONIO
I am as like to call thee so again,
To spet on thee again, to spurn thee too.
If thou wilt lend this money, lend it not
As to thy friends, for when did friendship take
A breed for barren metal of his friend?
But lend it rather to thine enemy,
Who, if he break, thou mayst with better face
Exact the penalty.
SHYLOCK
Why, look you how you storm!
I would be friends with you and have your love,
Forget the shames that you have stained me with,
Supply your present wants and take no doit
Of usance for my moneys—and you’ll not hear me!
This is kind I offer.
BASSANIO
This were kindness.

DUTCH:
Wilt gij dit geld ons leenen, leen het niet
Als aan uw vrienden, — vriendschap zou geen vrucht
Van dood metaal ooit eischen van zijn vriend, —
Maar leen ‘t veeleer uw vijand uit, want blijft
Die in gebreke, des te scherper kunt gij
Het uiterste eischen.

MORE:
Take a breed for barren metal=Charge interest
For=For the sake of
With better face=With no loss of face
Storm=Rage
Doit=Coin of little value
Usance=Interest
Kind=Kindness, an act of generosity
Compleat:
Face=’t Aangezigt, gelaat, gedaante
To storm=Bestormen, raazen en tieren
He storms and rages mightily=Hy buldert en raast geweldig
Doit=Een duyt (achttste deel van een stuyver)
Usance=Koopmans gebruik, Uso, een woord onder de Koopluiden gebruikelyk omtrent de betaaling der Wisselbrieven, betekenende een maand tyd; en tusschen dit en Spanje, enz. twee maanden.

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
SHYLOCK
Signor Antonio, many a time and oft
In the Rialto you have rated me
About my moneys and my usances.
Still have I borne it with a patient shrug,
For sufferance is the badge of all our tribe.
You call me misbeliever, cutthroat dog,
And spet upon my Jewish gaberdine—
And all for use of that which is mine own.
Well then, it now appears you need my help.
Go to, then! You come to me and you say,
“Shylock, we would have moneys.” You say so!—
You, that did void your rheum upon my beard
And foot me as you spurn a stranger cur
Over your threshold! Moneys is your suit.
What should I say to you? Should I not say,
“Hath a dog money? Is it possible
A cur can lend three thousand ducats?” Or
Shall I bend low and in a bondman’s key
With bated breath and whispering humbleness
Say this: “Fair sir, you spet on me on Wednesday last;
You spurned me such a day; another time
You called me ’dog’—and for these courtesies
I’ll lend you thus much moneys?”

DUTCH:
Signore Antonio, meermalen, vaak,
Hebt gij me op den Rialto doorgehaald
Ter zake van mijn leenera en mijn rente

MORE:
CITED IN US LAW:
Eckles v. State, 306 Ore. 380, 402 (1986) (contractual obligations): “Were specific performance required, the state, if it made an unwise or unfortunate bargain, might find itself in the position of Antonio, who, having agreed to forfeit a pound of his flesh upon failure to repay 3000 ducats, could not obtain mercy from Shylock even though friends offered to repay the debt many times over. Obligees with less of a point to prove than Shylock would nonetheless be in a position to extract an onerous settlement from the state.”
Rialto=Venetian Stock Exchange where merchants met to transact business deals
Rated = berated
My moneys and my usances=money and charging of interest
Compleat:
Usance=Koopmans gebruik, Uso, een woord onder de Koopluiden gebruikelyk omtrent de betaaling der Wisselbrieven, betekenende een maand tyd; en tusschen dit en Spanje, enz. twee maanden.
Double usance=Op dubbel Uso

Burgersdijk notes:
Zooals ik op den Rialto vernam. Onder Rialto is de plaats te verstaan, die als beurs diende. Een tijdgenoot van Sh. beschrijft die als een groot gebouw met open galerijen, waar de kooplieden tweemaal daags samenkwamen, ‘s morgens tissen 11 en 12 en ‘s namiddags tusschen 5 en 6 uren.

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
SHYLOCK
Antonio is a good man.
BASSANIO
Have you heard any imputation to the contrary?
SHYLOCK
Ho, no, no, no, no. My meaning in saying he is a good
man is to have you understand me that he is sufficient.
Yet his means are in supposition. He hath an argosy
bound to Tripolis, another to the Indies. I understand
moreover, upon the Rialto, he hath a third at Mexico, a
fourth for England, and other ventures he hath
squandered abroad. But ships are but boards, sailors but
men. There be land rats and water rats, water thieves
and land thieves—I mean pirates—and then there is the
peril of waters, winds, and rocks. The man is
notwithstanding sufficient.

DUTCH:

MORE:
CITED IN US LAW:
Brooks v. Martin, 69 U.S. 70, 76-77 (1864): “What profits the concern would ultimately give was a matter which, like the ‘means’ of Signor Antonio in the Merchant of Venice, was still ‘in supposition’”

Sufficient=Having sufficient wealth
In supposition=Uncertain
Argosy=Large merchant ship
Squander=Scatter

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Antonio
CONTEXT:
ANTONIO
Believe me, no. I thank my fortune for it—
My ventures are not in one bottom trusted,
Nor to one place, nor is my whole estate
Upon the fortune of this present year.
therefore my merchandise makes me not sad.

DUTCH:
Geloof mij, neen, want, dank zij mijn geluk,
Ik heb mijn goed niet aan een schip vertrouwd,
Niet aan een plaats, en mijn vermogen hangt

MORE:
Proverb: Venture not all in one bottom
Bottom=ship.
Merchandise=trade, business.
Compleat:
Bottom=Een Schip
Merchandize=Koopmanschappen, koopmanschap doen, dingen
Merchantly=Als een koopman

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Imogen
CONTEXT:
O, for a horse with wings! Hear’st thou, Pisanio?
He is at Milford Haven. Read, and tell me
How far ’tis thither. If one of mean affairs
May plod it in a week, why may not I
Glide thither in a day? Then, true Pisanio,
Who long’st like me to see thy lord, who long’st—
O, let me bate—but not like me, yet long’st
But in a fainter kind—O, not like me,
For mine’s beyond beyond—say, and speak thick—
Love’s counsellor should fill the bores of hearing
To th’ smothering of the sense—how far it is
To this same blessèd Milford.

DUTCH:
O! een bevleugeld paard! — Pisanio, hoor!
Hij is in Milfordshaven; lees, en zeg me
Hoe ver dat is. Als iemand zonder haast
Het afreist in een week, zou ik dan niet
In éénen dag er komen ?


Mean affairs=Ordinary business
Bate=Deduct, abate (from what has been said)
Speak thick=Speak quickly, crowding one word on another (Also Henry IV Part 2)
Mine’s beyond beyond=Further than beyond
Bores of hearing=Ears

Compleat:
Mean=Het midden, de middelmaat; gering, slecht
To speak thick=Ras en verward spreeken
To bate=Verminderen, afkorten, afsyaan

Topics: business, status, haste

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Antonio
CONTEXT:
ANTONIO
The duke cannot deny the course of law.
For the commodity that strangers have
With us in Venice, if it be denied,
Will much impeach the justice of his state,
Since that the trade and profit of the city
Consisteth of all nations. Therefore go.
These griefs and losses have so bated me,
That I shall hardly spare a pound of flesh
Tomorrow to my bloody creditor.—
Well, jailer, on.—Pray God Bassanio come
To see me pay his debt, and then I care not.

DUTCH:

De Doge kan den loop van ‘t recht niet stuiten

MORE:
Commodity=Wares, merchandise, convenience
Impeach=Call into question, discredit, disparage
Justice=Operation of laws
Bated=Weakened, diminished
Compleat:
Commodity=Koopmanschap.
Impeach=Zich aankanten
Justice=Recht, gerechtigheid

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Pistol
CONTEXT:
Come, let’s away.—My love, give me thy lips.
Look to my chattels and my movables.
Let senses rule. The word is “Pitch and pay.”
Trust none, for oaths are straws, men’s faiths are wafer-cakes,
And Holdfast is the only dog, my duck.
Therefore, caveto be thy counselor.
Go, clear thy crystals.—Yoke-fellows in arms,
Let us to France, like horse-leeches, my boys,
To suck, to suck, the very blood to suck

DUTCH:
Een eed is stroo; geloof en -trouw zijn wafels,
En slechts „Hou vast” de ware hond, mijn duifjen

MORE:

Proverb: Pitch and pay (pay ready money) (15th century)
Proverb: Touch pot, touch penny
Proverb: Promises and pie-crusts are made to be broken (1599)
Proverb: Brag is a good dog, but holdfast is a better

Let senses rule=Be governed by prudence
Men’s faiths are wafer-cakes=Faith crumbles
Clear thy crystals=Dry your eyes (or clean your glasses (Johnson))
Look to=Look after
Caveto=Caution
Yoke-fellow=Companion

Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, business, money, caution

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Banquo
CONTEXT:
ROSS
And, for an earnest of a greater honor,
He bade me, from him, call thee thane of Cawdor:
In which addition, hail, most worthy thane,
For it is thine.
BANQUO
What, can the devil speak true?
MACBETH
The thane of Cawdor lives. Why do you dress me
In borrowed robes?

DUTCH:
Wat! spreekt de duivel waarheid?

MORE:
Schmidt:
Earnest=Subst., handsel, part paid beforehand as a pledge
Compleat:
Handsel, Hansel=Handgift
To give/take hansel=Handgift geeven/ontvangen
To hansel something=een ding voor ‘t eerst gebruiken
I took hansel before my shop was quite open=Ik ontving handgeld voor dat myn winkel nog ter deeg open was.

Topics: truth, good and bad, honesty, money, business

Go to Top