if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: King Henry V ACT/SCENE: 3.7 SPEAKER: Orleans CONTEXT: CONSTABLE
By my faith, sir, but it is; never anybody saw it but his lackey. ‘Tis a hooded valour, and when it appears, it will bate.
ORLÉANS
Ill will never said well.
CONSTABLE
I will cap that proverb with “There is flattery in friendship.”
ORLÉANS
And I will take up that with “Give the devil his due.”
CONSTABLE
Well placed; there stands your friend for the devil. Have at the very eye of that proverb with “A pox of the devil.”
ORLÉANS
You are the better at proverbs, by how much “A fool’s bolt is soon shot.”
CONSTABLE
You have shot over.
ORLÉANS
‘Tis not the first time you were overshot. DUTCH: Gij zijt in spreekwoorden de baas, en waarom? Een
narrenpijl is ras verschoten./
De pijl van een dwaas is spoedig afgeschoten
MORE:
Proverb: Ill will never speaks well (1566)
Proverb: There is flattery in friendship
A series of proverbs in this quote. “Give the devil his due”, “There is flattery in friendship”, “A pox of the devil” and “A fool’s bolt is soon shot”.

A fool’s bolt is soon shot meaning fools act rashly, alluding to bowmen in battle. Good soldiers take aim, foolish soldiers shoot at random.
Lackey (or lacquey)=Footboy, servant
Hooded valour and it will bate=Allusion to falconry; falcons are kept hooded when at rest and when unhooded they ‘bait’ (beat or flap the wings).

Compleat:
Lackey (or footman)=een Lyfknecht, lakey
Hooded=Gekaperd, bekaperd, gekapt
Overshoot=Voorbyschieten.
To overshoot the mark=Het doel voorbyschieten, voorby ‘t merk schieten
I have overshot myself=Ik heb my vergist, het is my ontschooten Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, still in use, haste, caution

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
NORFOLK
Be advised.
Heat not a furnace for your foe so hot
That it do singe yourself. We may outrun
By violent swiftness that which we run at
And lose by overrunning. Know you not
The fire that mounts the liquor till ’t run o’er
In seeming to augment it wastes it? Be advised.
I say again there is no English soul
More stronger to direct you than yourself,
If with the sap of reason you would quench
Or but allay the fire of passion.
BUCKINGHAM
Sir, I am thankful to you, and I’ll go along
By your prescription. But this top-proud fellow—
Whom from the flow of gall I name not, but
From sincere motions—by intelligence,
And proofs as clear as founts in July when
We see each grain of gravel, I do know
To be corrupt and treasonous.

DUTCH:
O laat u raden,
Stook de’ oven voor uw vijand niet zoo heet,
Dat die uzelf verzengt.

MORE:
Outrun=Run past
Overrun=Overshoot, run past, leave behind
Run over=Boil over
Augment=Increase in size
Go along by=Go along with, follow
Prescription=Advice, direction
Gall=Bitterness of mind, rancour
Motions=Motives
Compleat:
To out-run=Voorby loopen, ontloopen, voorby rennen
To augment=Vermeerderen, vergrooten, toeneemen
I will go along with thee=Ik zal met u gaan
Prescription=Voorschryving, verordening; Aaloud gebruyk
Gall=Gal. Bitter as gall=Zo bitter als gal
Motion=Beweeging, aandryving, voorslag

Topics: patience, anger, caution, reason

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
If the living be enemy to the grief, the excess
makes it soon mortal.
BERTRAM
Madam, I desire your holy wishes.
LAFEW
How understand we that?
COUNTESS
Be thou blest, Bertram ; and succeed thy father
In manners, as in shape! Thy blood and virtue
Contend for empire in thee; and thy goodness
Share with thy birthright ! Love all, trust a few,
Do wrong to none: be able for thine enemy
Rather in power than use, and keep thy friend
Under thy own life’s key: be checked for silence.
But never taxed for speech. What heaven more will
That thee may furnish, and my prayers pluck down,
Fall on thy head! Farewell, my lord;
‘Tis an unseason’d courtier; good my lord,
Advise him.

DUTCH:
Heb allen lief; schenk wein’gen uw vertrouwen;
Doe niemand onrecht; houd uw vijand eer
Door macht dan door haar uiting in bedwang;
Hoed als uw eigen leven dat uws vriends;
Dat men uw zwijgen, nooit uw spreken gispe!

MORE:
Proverb: Blood is inherited but Virtue is achieved
Proverb: Have but few friends though much acquaintance
Proverb: Keep under lock and key
Proverb: Keep well thy friends when thou has gotten them
Mortal=Fatal
Able= Have power to daunt (Be able for thine enemy)
Manners=Conduct
Blood=Inherited nature
Contend=Compete
Empire=Dominance
Rather than in power than in use=By having the power to act rather than acting
Checked=Rebuked
Taxed=Blamed
Furnish=Supply
Compleat:
Able=Sterk, robust
Check=Berispen, beteugelen, intoomen, verwyten
To tax (to blame)=Mispryzen, berispen
To furnish=Verschaffen, voorzien, verzorgen, stoffeeren, toetakelen

Topics: caution, trust, proverbs and idioms, still in use

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
BUCKINGHAM
I read in’s looks
Matter against me; and his eye reviled
Me, as his abject object: at this instant
He bores me with some trick: he’s gone to the king;
I’ll follow and outstare him.
NORFOLK
Stay, my lord,
And let your reason with your choler question
What ’tis you go about: to climb steep hills
Requires slow pace at first: anger is like
A full-hot horse, who being allow’d his way,
Self-mettle tires him. Not a man in England
Can advise me like you: be to yourself
As you would to your friend.

DUTCH:
Mij gaf geen man in Eng’land
Ooit beter raad dan gij; wees voor uzelven
Wat gij uw’ vriend zoudt zijn.

MORE:
Matter=Substance of a complaint
Abject object=Object of contempt
Bore=To bore into, wound
Trick=Art, knack, contrivance
Outstare=Face down
Choler=Anger, bile
Compleat:
Matter=Stoffe, zaak, oorzaak
Abject=Veragt, gering, snood, lafhartig, verworpen
Bore=Booren, doorbooren
Trick=Een looze trek, greep, gril
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn

Burgersdijk notes:
Zijn oog verlaagde mij als zijn lage prooi. Het Engelsch heeft: His eye reviled me as his abject object, een woordspeling, die niet te vertalen is. De kardinaal wist zeer goed, met welk een oog Buckingham hem beschouwde en nam zijn maatregelen. Des hertogs schoonzoon, den graaf van Surrey, zoon van den hertog van Norfolk, deed hij, in plaats van lord Kildare, tot stadhouder van Ierland benoemen, opdat Buckingham, als hij beschuldigd werd, den steun zijns schoonzoons missen zou, en koos verder
het werktuig van zijn haat maar al te goed. De hertog van Buckingham had kort te voren, op aandringen zijner pachters, zijn rentmeester of inspecteur Charles Knevet uit zijn dienst ontslagen. Deze man werd beschuldiger van zijn voormaligen heer. Hij verklaarde in een door Wolsey uitgelokt verhoor, dat de hertog, met zijn schoonzoon George Nevil, lord Abergavenny, sprekende, meer dan eens gewaagd had van zijn plan om de kroon te erlangen in geval de koning kinderloos mocht sterven, en alsdan zijn doodvijand, den kardinaal, te straffen. De kardinaal spoorde nu den rentmeester aan, zonder vrees alles te zeggen, wat hij omtrent deze zaak kon mededeelen, en Knevet, ‘t zij door wraakzucht, ‘t zij door hoop op belooning gedreven, openbaarde weldra zaken, die voor den hertog zeer bezwarend waren. Een zekere Nikolaas Hopkins, een monnik uit het Karthuizerklooster Henton bij Bristol, vroeger biechtvader van den hertog, zou dezen voorspeld hebben, dat hij eens den troon zou bestijgen; de hertog zou, door dit vooruitzicht verblind, eens het plan hebben opgevat den koning uit den weg te ruimen, en Knevet verzekerde, zelf uit ‘s hertogs mond, in een huis te Londen, onder den naam van de Roos bekend en in het kerspel St. Laurentius Pultnie gelegen, duidelijke toespelingen op dit plan vernomen te hebben. — Ten gevolge dezer beschuldigingen werd Buckingham gevat en in den Tower gehuisvest; tegelijk werden Lord Abergavenny, de monnik Hopkins, John de la Car, biechtvader en de priester Gilbert Peck of Perke, kanselier des hertogs, in hechtenis genomen. — De Tudors hadden reden om kroon pretendenten als Buckingham te duchten, want Buckingham stamde in rechte mannelijke lijn van Thomas van Woodstock, hertog van Gloster, den jongsten zoon van koning Edward III af, terwijl de Tudors wel een ouderen zoon, Jan van Gent, hertog van Lancaster, tot stamvader hadden, maar uit den minder echten tak der Beauforts sproten.

Topics: anger, dispute, plans/intentions, caution

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Laertes
CONTEXT:
Be wary, then. Best safety lies in fear.
Youth to itself rebels, though none else near.

DUTCH:
Wees op uw hoede; niets zoo veilig als vrees /
Wees waakzaam des: schroom is het beste schild

MORE:
Youth to itself rebels=The young can lose control.

Topics: wisdom, proverbs and idioms, caution

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Cominius
CONTEXT:
MENENIUS
Be gone;
Put not your worthy rage into your tongue;
One time will owe another.
CORIOLANUS
On fair ground
I could beat forty of them.
COMINIUS
I could myself
Take up a brace o’ the best of them; yea, the two tribunes:
But now ’tis odds beyond arithmetic;
And manhood is call’d foolery, when it stands
Against a falling fabric. Will you hence,
Before the tag return? whose rage doth rend
Like interrupted waters and o’erbear
What they are used to bear.

DUTCH:
Doch thans is hier onmeet rijke overmacht;
En mannenmoed wordt dolheid, als hij poogt
Een stortend huis te houden.

MORE:
Proverb: The stream (current, tide) stopped swells the higher
Proverb: Tag, rag and bobtail (Tag and rag)

Odds beyond arithmetic=Incalculable odds
Take up=Encounter, fight

Schmidt:
Worth=Well-founded, legitimate
Tag=Rabble (See Julius Caesar 1.2, “the tag-rag people”)
Fabric=Structure, frame or large building

Compleat:
Tag-rag and bob-tail (company of scoundrels)=Jan rap en zyn maat
Odds (advantage)=Voorrecht, voordeel
To lay odds with one=Een ongelyke weddenschap met iemand aangaan, drie tegen twee, of twee tegen één zetten.

Burgersdijk notes:
Houd stand! Gelijk staan vriend en vijand. Door de folio en door de meeste uitgevers worden deze woorden aan Cominius toegeschreven. Veel beter is het echter, ja noodig is het, ze aan Coriolanus toe te kennen en dan te lezen:
Houdt stand! enz. De persoonsaanwijzingen zijn in de folio hier verkeerd; het zeggen: Kom, vriend, ga mee! wordt niet aan Cominius, maar aan Coriolanus toegeschreven en Coriolanus’ woorden: O waren zij barbaren, enz. aan Menenius. Op Coriolanus zeggen: In ‘t open veld enz. spreke dan niet Menenius, maar Cominius, met weglating van het woordjen nog:
,Ikzelf
Een paar der besten, ja, de twee tribunen.
Doch thans is hier onmeet’lijke overmacht, enz.”
Bij het maken der aanteekeningen blijkt mij, dat dit inderdaad de beste verdeeling is.

Topics: fate/destiny, risk, anger, caution

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 2.5
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
SHYLOCK
The patch is kind enough, but a huge feeder,
Snail-slow in profit, and he sleeps by day
More than the wildcat. Drones hive not with me.
Therefore I part with him, and part with him
To one that would have him help to waste
His borrowed purse. Well, Jessica, go in.
Perhaps I will return immediately.
Do as I bid you. Shut doors after you.
Fast bind, fast find.
A proverb never stale in thrifty mind.

DUTCH:
Doe wat ik zeide en sluit de deuren goed;
„Een dichte kast, weert meen’gen gast ;”
Zoo spreekt een elk, die op zijn zaken past.

MORE:
Proverb: fast bind, fast find. (Also: Safe bind, safe find.)
According to the 1917 Dictionary of Proverbs, this Proverb teaches that people being generally ‘loose and perfidious’, it is a great Point of Prudence to be upon our Guard against Treachery and Impositions, in all our Dealings and Transactions, either in Buying, Selling, Borrowing, or Lending, in order to preserve a good Understanding and a lasting Friendship among natural Correspondents

Patch=Fool
Profit=Advancement
Compleat:
To bind=Binden, knoopen, verbinden.
To bind with benefits=Verbinden of verpligten door weldaaden
To bind one by covenant=Iemand door een verdrag verbinden
To bind with an earnest=Verpanden, een koop sluiten met een Gods penning

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 4.7
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
KING EDWARD IV
Now, brother Richard, Lord Hastings, and the rest,
Yet thus far fortune maketh us amends,
And says that once more I shall interchange
My waned state for Henry’s regal crown.
Well have we pass’d and now repass’d the seas
And brought desired help from Burgundy:
What then remains, we being thus arrived
From Ravenspurgh haven before the gates of York,
But that we enter, as into our dukedom?
GLOUCESTER
The gates made fast! Brother, I like not this
For many men that stumble at the threshold
Are well foretold that danger lurks within.

DUTCH:
De poort gesloten! Dit bevalt mij niet;
Voor menigeen is struik’len aan den drempel
Een teeken van ‘t gevaar, dat binnen loert.

MORE:

Proverb: To stumble at the threshold

Make amends=Atone, compensate
Interchange=Exchange
Waned state=Decline, dimnished circumstances
Are well foretold=Have an omen

Compleat:
To make amends=Vergoeding doen, vergoeden
To interchange=Verwisselen, beurt houden
In the wane=Afneemende, afgaande
Foretold=Voorzegd, voorzeid

Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, caution, risk, wisdom

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Polonius
CONTEXT:
Give thy thoughts no tongue,
Nor any unproportioned thought his act.
Be thou familiar but by no means vulgar.

DUTCH:
Denk nooit hardop, en maak ónklare denking niet tot daden /
Houd uw plannen stil, En voor geen enkel ondoordacht plan uit.

MORE:
Oft-quoted list of maxims in Polonius’ ‘fatherly advice’ monologue to Laertes. Many of these nuggets have acquired proverb status today, although they weren’t invented by Shakespeare (here, for example, Hear much but speak little (1532), First think then speak, (1616)).
Compleat:
To proportion=Evenredig maaken, onderling vergelyken, overeenkomstig maken. Proportioned=overeenkomstig gemaakt, wel geschikt

Topics: caution, proverbs and idioms

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Fool
CONTEXT:
Thou wast a pretty fellow when thou hadst no need to care for her frowning. Now thou art an O without a figure. I am better than thou art now. I am a fool. Thou art nothing.
(to GONERIL) Yes, forsooth, I will hold my tongue. So your face bids me, though you say nothing. Mum, mum,
He that keeps nor crust nor crumb,
Weary of all, shall want some.
(indicating LEAR) That’s a shelled peascod.

DUTCH:
Bedaard, bedaard;
Want wie korst noch kruim bewaart,
Treurt, dat hij niets heeft bespaard.
Die daar is een uitgedopte erwteschil.

MORE:
He that keeps nor crust nor crumb: he who foolishly gives everything away because he is tired of it will eventually need some of it back.
An O without a figure=a cipher, a zero with no other number to give it a value
Schmidt:
Shelled peascod (or pescod)=a shelled peaspod: insult, an empty peapod (een lege peulenschil), a nothing.

Topics: poverty and wealth, excess, value, caution, ruin

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Othello
CONTEXT:
And for I know thou ‘rt full of love and honesty
And weigh’st thy words before thou giv’st them breath,
Therefore these stops of thine fright me the more.
For such things in a false disloyal knave
Are tricks of custom, but in a man that’s just
They are close dilations, working from the heart,
That passion cannot rule

DUTCH:
Ja, en daar ik weet dat jij
de vriendschap hooghoudt en goudeerlijk bent,
en nadenkt vóór je spreekt, schrik ik temeer,
als jij ineens niets zegt.

MORE:

The two most favoured interpretations of close dilations are: (1) involuntary delays; and (2) half-hidden expressions

Schmidt:
Stops=Sudden pauses
Tricks of custom=Customary artifice, stratagem, device
Just=Honest, upright, to be relied on

Compleat:
Just (righteous)=Een rechtvaardige

Topics: honesty, loyalty, language, caution

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Cardinal
CONTEXT:
So, there goes our protector in a rage.
‘Tis known to you he is mine enemy,
Nay, more, an enemy unto you all,
And no great friend, I fear me, to the king.
Consider, lords, he is the next of blood,
And heir apparent to the English crown:
Had Henry got an empire by his marriage,
And all the wealthy kingdoms of the west,
There’s reason he should be displeased at it.
Look to it, lords! Let not his smoothing words
Bewitch your hearts; be wise and circumspect.
What though the common people favour him,
Calling him ‘Humphrey, the good Duke of Gloucester,’
Clapping their hands, and crying with loud voice,
‘Jesu maintain your royal excellence!’
With ‘God preserve the good Duke Humphrey!’
I fear me, lords, for all this flattering gloss,
He will be found a dangerous protector.

DUTCH:
Lords, zorgt er voor, dat niet zijn gladde taal
Uw hart beheks’, weest wijs en op uw hoede!

MORE:

Smoothing=Flattering
Flattering gloss=Sheen
What though=Never mind, so what if

Compleat:
Gloss=Uitlegging
To set a gloss upon a thing=Iets een schoonen opschik geeven
To smooth one up (coaks)=Iemand streelen

Topics: language, deceit, truth, caution, wisdom

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 5.3
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
Come, Pistol, utter more to me, and withal devise something to do thyself good. Boot, boot, Master Shallow. I know the young King is sick for me. Let us take any man’s horses. The laws of England are at my commandment. Blessed are they that have been my friends, and woe to my Lord Chief Justice!

DUTCH:
Laten wij paarden nemen, waar wij ze vinden; de wetten van Engeland staan mij ten bevele. Wel hun, die mijn vrienden waren, en wee den lord opperrechter!

MORE:
“Let us take any man’s horses. The laws of England are at my commandment. ” Falstaff is abusing the right of ‘purveying’ here.

Topics: caution, status, value, law/legal

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
BUCKINGHAM
I read in’s looks
Matter against me; and his eye reviled
Me, as his abject object: at this instant
He bores me with some trick: he’s gone to the king;
I’ll follow and outstare him.
NORFOLK
Stay, my lord,
And let your reason with your choler question
What ’tis you go about: to climb steep hills
Requires slow pace at first: anger is like
A full-hot horse, who being allow’d his way,
Self-mettle tires him. Not a man in England
Can advise me like you: be to yourself
As you would to your friend.

DUTCH:
Blijf, mylord.
Eerst houde uw rede aan uwe gramschap voor,
Wat gij begint.

MORE:
Matter=Substance of a complaint
Abject object=Object of contempt
Bore=To bore into, wound
Trick=Art, knack, contrivance
Outstare=Face down
Choler=Anger, bile
Compleat:
Matter=Stoffe, zaak, oorzaak
Abject=Veragt, gering, snood, lafhartig, verworpen
Bore=Booren, doorbooren
Trick=Een looze trek, greep, gril
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn

Burgersdijk notes:
Zijn oog verlaagde mij als zijn lage prooi. Het Engelsch heeft: His eye reviled me as his abject object, een woordspeling, die niet te vertalen is. De kardinaal wist zeer goed, met welk een oog Buckingham hem beschouwde en nam zijn maatregelen. Des hertogs schoonzoon, den graaf van Surrey, zoon van den hertog van Norfolk, deed hij, in plaats van lord Kildare, tot stadhouder van Ierland benoemen, opdat Buckingham, als hij beschuldigd werd, den steun zijns schoonzoons missen zou, en koos verder
het werktuig van zijn haat maar al te goed. De hertog van Buckingham had kort te voren, op aandringen zijner pachters, zijn rentmeester of inspecteur Charles Knevet uit zijn dienst ontslagen. Deze man werd beschuldiger van zijn voormaligen heer. Hij verklaarde in een door Wolsey uitgelokt verhoor, dat de hertog, met zijn schoonzoon George Nevil, lord Abergavenny, sprekende, meer dan eens gewaagd had van zijn plan om de kroon te erlangen in geval de koning kinderloos mocht sterven, en alsdan zijn doodvijand, den kardinaal, te straffen. De kardinaal spoorde nu den rentmeester aan, zonder vrees alles te zeggen, wat hij omtrent deze zaak kon mededeelen, en Knevet, ‘t zij door wraakzucht, ‘t zij door hoop op belooning gedreven, openbaarde weldra zaken, die voor den hertog zeer bezwarend waren. Een zekere Nikolaas Hopkins, een monnik uit het Karthuizerklooster Henton bij Bristol, vroeger biechtvader van den hertog, zou dezen voorspeld hebben, dat hij eens den troon zou bestijgen; de hertog zou, door dit vooruitzicht verblind, eens het plan hebben opgevat den koning uit den weg te ruimen, en Knevet verzekerde, zelf uit ‘s hertogs mond, in een huis te Londen, onder den naam van de Roos bekend en in het kerspel St. Laurentius Pultnie gelegen, duidelijke toespelingen op dit plan vernomen te hebben. — Ten gevolge dezer beschuldigingen werd Buckingham gevat en in den Tower gehuisvest; tegelijk werden Lord Abergavenny, de monnik Hopkins, John de la Car, biechtvader en de priester Gilbert Peck of Perke, kanselier des hertogs, in hechtenis genomen. — De Tudors hadden reden om kroon pretendenten als Buckingham te duchten, want Buckingham stamde in rechte mannelijke lijn van Thomas van Woodstock, hertog van Gloster, den jongsten zoon van koning Edward III af, terwijl de Tudors wel een ouderen zoon, Jan van Gent, hertog van Lancaster, tot stamvader hadden, maar uit den minder echten tak der Beauforts sproten.

Topics: caution, patience, anger, reason

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 5.3
SPEAKER: King
CONTEXT:
BERTRAM
My high-repented blames,
Dear sovereign, pardon to me.
KING
All is whole;
Not one word more of the consumed time.
Let’s take the instant by the forward top;
For we are old, and on our quick’st decrees
The inaudible and noiseless foot of Time
Steals ere we can effect them. You remember
The daughter of this lord

DUTCH:
t Is alles goed ;
Geen woord meer van ‘t verleed’ne. ‘t Oogenblik
Zij bij de voorhoofdslok door ons gegrepen;
Want wij zijn oud, en wat wij ras ontwerpen,
Besluipt de zachte onhoorb’re voet des tijds,
Eer ‘t is volvoerd .

MORE:
Proverb: Take time (occasion) by the forelock, for she is bald behind
Take the instant by the forward top=Seize the moment
Quickest= Most keenly felt
Compleat:
At this very instant=Op dit eygenste Oogenblik
Quick=Scherp
Cut to the quick=Tot aan ‘t leeven snyden

Topics: time, risk, caution, purpose, proverbs and idioms

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Othello
CONTEXT:
OTHELLO
Let’s teach ourselves that honourable stop
Not to outsport discretion.
CASSIO
Iago hath direction what to do,
But notwithstanding with my personal eye
Will I look to ’t.

DUTCH:
Laat ons door waardige beheerstheid zorgen
niet meer te brassen dan verstandig is.

MORE:

Schmidt:
Stop=Restraint
Direction=Prescription, instruction, order
Outsport=Go beyond lmits in revelling (Celebrate to excess)

Compleat:
Direction=Het bestier, aanwijzing

Topics: caution, patience, wisdom

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
If the living be enemy to the grief, the excess
makes it soon mortal.
BERTRAM
Madam, I desire your holy wishes.
LAFEW
How understand we that?
COUNTESS
Be thou blest, Bertram; and succeed thy father
In manners, as in shape! Thy blood and virtue
Contend for empire in thee; and thy goodness
Share with thy birthright ! Love all, trust a few,
Do wrong to none: be able for thine enemy
Rather in power than use, and keep thy friend
Under thy own life’s key: be checked for silence.
But never taxed for speech. What heaven more will
That thee may furnish, and my prayers pluck down,
Fall on thy head! Farewell, my lord;
‘Tis an unseason’d courtier; good my lord,
Advise him.

DUTCH:
Heb allen lief; schenk wein’gen uw vertrouwen;
Doe niemand onrecht; houd uw vijand eer
Door macht dan door haar uiting in bedwang;
Hoed als uw eigen leven dat uws vriends;
Dat men uw zwijgen, nooit uw spreken gispe!

MORE:
Proverb: Blood is inherited but Virtue is achieved
Proverb: Have but few friends though much acquaintance
Proverb: Keep under lock and key
Proverb: Keep well thy friends when thou has gotten them
Mortal=Fatal
Able= Have power to daunt (Be able for thine enemy)
Manners=Conduct
Blood=Inherited nature
Contend=Compete
Empire=Dominance
Rather than in power than in use=By having the power to act rather than acting
Checked=Rebuked
Taxed=Blamed
Furnish=Supply
Compleat:
Able=Sterk, robust
Check=Berispen, beteugelen, intoomen, verwyten
To tax (to blame)=Mispryzen, berispen
To furnish=Verschaffen, voorzien, verzorgen, stoffeeren, toetakelen

Topics: caution, trust, proverbs and idioms, still in use, nature

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: King of France
CONTEXT:
Is it no more but this—a tardiness in nature
Which often leaves the history unspoke
That it intends to do?—My lord of Burgundy,
What say you to the lady? Love’s not love
When it is mingled with regards that stands
Aloof from th’ entire point. Will you have her?
She is herself a dowry.

DUTCH:
Want liefde is geen liefde, als zij met zaken wordt vermengd die daar volkomen vreemd aan zijn./
Die liefde is geen liefde, Waarmeê gedachten zich vermengen, verre Van ‘t ware doelwit dwalend.

MORE:

Tardiness=Slowness, or rather a habit of being behindhand in sth.
Aloof=Irrelevant to
Mingled with=Adulterated by
Regards=Consideration, respect, account
Compleat:
Tardiness=Traagheyd, Slofheyd, Langzaamheyd
Aloof=To loofwaard, loof op. In de ruymte, van verre

Topics: caution, value, , marriage, purpose

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
You have discharged this honestly; keep it to
yourself: many likelihoods informed me of this
before, which hung so tottering in the balance that
I could neither believe nor misdoubt. Pray you,
leave me: stall this in your bosom; and I thank you
for your honest care: I will speak with you further
anon.

DUTCH:
Uit allerlei omstandigheden had ik dit reeds vermoed, maar deze lagen zoo onzeker in de weegschaal, dat ik noch gelooven, noch twijfelen kon.

MORE:
Likelihoods=That from which a conclusion may be drawn, appearances, sign, indication
Misdoubt=Suspicion, diffidence, apprehension; have dounts as to
Compleat:
Likelihood=Waarschynelykheid
Totter=Schudden, waggelen
Titter-totter=Waggelen, gereen zyn om te vallen
Misdoubt=’t Onrecht twyffelen

Topics: honesty, suspicion, caution

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Dromio of Syracuse
CONTEXT:
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
It is the devil.
DROMIO OF SYRACUSE
Nay, she is worse; she is the devil’s dam, and here she comes in the habit of a light wench. And thereof comes that the wenches say “God damn me” that’s as much to say “God make me a light wench.” It is written they appear to men like angels of light. Light is an effect of fire, and fire will burn: ergo, light wenches will burn. Come not near her.
COURTESAN
Your man and you are marvellous merry, sir.
Will you go with me? We’ll mend our dinner here.
DROMIO OF SYRACUSE
Master, if you do, expect spoon meat; or bespeak a long spoon.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Why, Dromio?
DROMIO OF SYRACUSE
Marry, he must have a long spoon that must eat with the devil.

DUTCH:
Daar staat geschreven, dat zij aan mannen zich voordoen als licht; Iicht is een uitwerksel van vuur, en vuur verzengt en steekt aan; dus, lichte deernen steken aan. Kom haar niet te na.

MORE:
Proverb: The devil and his dam
Proverb: The devil can transform himself into an angel of light
Proverb: He who sups with the devil should have a long spoon

Devil’s dam=The devil’s mother
Mend=To set right, to correct, to repair what is amiss
Spoon-meat=Meat for toddlers or invalids
Bespeak=Order, reserve, engage

Compleat:
Spoon-meat=Lepel-kost
Bespeak=Bespreeken

Topics: proverbs and idioms, still in use, caution, good and mad, risk

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Antonio
CONTEXT:
ANTONIO
Believe me, no. I thank my fortune for it—
My ventures are not in one bottom trusted,
Nor to one place, nor is my whole estate
Upon the fortune of this present year.
therefore my merchandise makes me not sad.

DUTCH:
Geloof mij, neen, want, dank zij mijn geluk,
Ik heb mijn goed niet aan een schip vertrouwd,
Niet aan een plaats, en mijn vermogen hangt

MORE:
Proverb: Venture not all in one bottom
Bottom=ship.
Merchandise=trade, business.
Compleat:
Bottom=Een Schip
Merchandize=Koopmanschappen, koopmanschap doen, dingen
Merchantly=Als een koopman

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.4
SPEAKER: Claudius
CONTEXT:
My words fly up, my thoughts remain below.
Words without thoughts never to heaven go.

DUTCH:
Mijn woord stijgt op, mijn ziel blijft lager dwalen;
Het zielloos woord zal nooit den hemel halen. /
Mijn woord wiekt op en mijn gedachten zijgen: Ledige woorden nooit ten hemel stijgen. /
Mijn woord heeft vleugels, maar ontbeert de zin, en ’t holle woord wiekt nooit de hemel in.

MORE:
CITED IN US LAW:
Inappropriately cited (See William Domnarski Shakespeare in the Law) in People v. Langston, 131 Cal. App.3d 7 (1982)(Brown, J.)

Topics: language, cited in law, honesty, caution

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 4.6
SPEAKER: Lord Talbot
CONTEXT:
Here, purposing the Bastard to destroy,
Came in strong rescue. Speak, thy father’s care,
Art thou not weary, John? how dost thou fare?
Wilt thou yet leave the battle, boy, and fly,
Now thou art seal’d the son of chivalry?
Fly, to revenge my death when I am dead:
The help of one stands me in little stead.
O, too much folly is it, well I wot,
To hazard all our lives in one small boat!
If I to-day die not with Frenchmen’s rage,
To-morrow I shall die with mickle age:
By me they nothing gain an if I stay;
‘Tis but the shortening of my life one day:
In thee thy mother dies, our household’s name,
My death’s revenge, thy youth, and England’s fame:
All these and more we hazard by thy stay;
All these are saved if thou wilt fly away.

DUTCH:
Voorwaar, ‘t zou dwaasheid zijn, ons aller leven
In éene kleine boot nu prijs te geven.

MORE:
Proverb: Venture not all in one bottom

Purposing=Intending
Sealed=Confirmed
Stands me in little stead=Is of little use to me
Wot=Know
Mickle=Great
Household=Family

Compleat:
To purpose=Voorneemen, voorhebben
Sealed=Gezegeld, verzegeld
To stand in stead=Dienstig zijn, baatig
I wot=Ik weet
Mickle=Veel, een woord dat in ‘t Noorden van Engeland zeer gemeen is
Many a little makes a mickle=Veele kleintjes maaken een groot
House=(family) Huisgezin

Topics: risk, fate/destiny, caution

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Clifford
CONTEXT:
WESTMORELAND
What, shall we suffer this? let’s pluck him down:
My heart for anger burns; I cannot brook it.
KING HENRY VI
Be patient, gentle Earl of Westmoreland.
CLIFFORD
Patience is for poltroons, such as he:
He durst not sit there, had your father lived.
My gracious lord, here in the parliament
Let us assail the family of York.

DUTCH:
Geduld is goed voor lafaards zooals hij;
Hij zat daar niet, indien uw vader leefde.
Genadig heer, laat ons in ‘t parlement
Hier op den stam van York een aanval doen.

MORE:

Brook=Endure
Poltroons=Cowards
Assail=Attack

Compleat:
To brook=Verdraaen, uitstaan
To brook an affront=Een boon verzwelgen, een leed verkroppen
Poltron=Een fielt, bloode guit
Assail=Bespringen, aanranden

Topics: anger, patience, caution, haste

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Balthazar
CONTEXT:
And doubt not, sir, but she will well excuse
Why at this time the doors are made against you.
Be ruled by me; depart in patience,
And let us to the Tiger all to dinner,
And about evening come yourself alone
To know the reason of this strange restraint.
If by strong hand you offer to break in
Now in the stirring passage of the day,
A vulgar comment will be made of it;
And that supposèd by the common rout
Against your yet ungallèd estimation
That may with foul intrusion enter in
And dwell upon your grave when you are dead;
For slander lives upon succession,
Forever housèd where it gets possession.

DUTCH:
Want laster, eens gezaaid, is schielijk groot,
En blijft aan ‘t groeien, waar zij wortel schoot.

MORE:
Proverb: Envy never dies

Doors made against you=Doors closed to you
Possession had a strong meaning, akin to ‘infect’
Ungallèd=unsullied, untarnished
Estimation=Reputation
Vulgar=Public
Foul=Forced

Compleat:
Vulgar= (common) Gemeen
To gall (vex)=Tergen, verbitteren

Topics: proverbs and idioms, envy, patience, caution, reputation

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance that you o’erstep not the modesty of nature.

DUTCH:
Regel je gebaar naar je woord, je woord naar je gebaar /
Laat het gebaar passen bij het woord, het woord bij het gebaar

MORE:
Schmidt:
Tame=Metaphorically, either in a good sense, == free from passion, mild, gentle, meek; or in a bad sense, == heartless, spiritless, insensible, dull
Compleat:
Tame (to humble or conquer)=Vernederen, overwinnen.
Tamely (with submission)=Met onderwerping

Topics: language, civility, caution, still in use

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Polonius
CONTEXT:
Beware of entrance to a quarrel, but being in,
Bear ’t that th’ opposèd may beware of thee.
Give every man thy ear but few thy voice.
Take each man’s censure but reserve thy judgment.

DUTCH:
Luister naar ieders kritiek, maar behoud uw eigen oordeel. /
Hoor ieder aan, maar schort uw meening op.

MORE:
Oft-quoted list of maxims in Polonius’ ‘fatherly advice’ monologue to Laertes. Many of these nuggets have acquired proverb status today, although they weren’t invented by Shakespeare (in this case, for example, A man should hear all parts ere he judge any (1546)).
Schmidt:
Censure=judgement, opinion.

Topics: caution, proverbs and idioms

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 5.4
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
Counterfeit? I lie. I am no counterfeit. To die is to be a counterfeit, for he is but the counterfeit of a man who hath not the life of a man; but to counterfeit dying when a man thereby liveth is to be no counterfeit, but the true and perfect image of life indeed. The better part of valor is discretion, in the which better part I have saved my life. Zounds, I am afraid of this gunpowder Percy, though he be dead. How if he should counterfeit too and rise? By my faith, I am afraid he would prove the better counterfeit.

DUTCH:
Het beste deel van moed is voorzichtigheid./ Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.

MORE:
Frequently misquoted, or rearranged, as “Discretion is the better part of valour”.

Topics: misquoted, proverbs and idioms, risk, courage, caution

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 4.4.
SPEAKER: Somerset
CONTEXT:
It is too late; I cannot send them now:
This expedition was by York and Talbot
Too rashly plotted: all our general force
Might with a sally of the very town
Be buckled with: the over-daring Talbot
Hath sullied all his gloss of former honour
By this unheedful, desperate, wild adventure:
York set him on to fight and die in shame,
That, Talbot dead, great York might bear the name

DUTCH:
Talbots overmoed
Heeft heel den glans van al zijn vroegere eer
Bevlekt door dit onzinnig dolle waagstuk.
York dreef hem aan tot strijd en roemloos sterven,
Om zelf des dooden Talbots glorie te erven.

MORE:

Schmidt:
Expedition=A warlike enterprise
Sally=An issue of troops from a besieged place
Buckled with=Join in close fight, resist
Sullied=Tarnished
The very town=The garrison

Compleat:
Expedition=Een krygsverrichting
Sally=Uitvallen
Buckle=(to buckle together) Worstelen, schermutselen
Sullied=Bemorst, vuil gemaakt, bezoedeld

Topics: haste, preparation, caution, honour, ruin, risk

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Rashly
And praised be rashness for it: let us know
Our indiscretion sometimes serves us well
When our deep plots do pall, and that should teach us
There’s a divinity that shapes our ends,
Rough-hew them how we will

DUTCH:
Er is een godheid die verkneedt en vormt, wat wij slechts ruw ontwerpen. /
Dit bewijst dat er een godheid is die vorm verleent aan wat wij ruw ontwerpen /
Er is een godsmacht, die ‘t bestek bepaalt, Hoe we ook in ‘t ruwe ons best doen.

MORE:
Schmidt:
Indiscretion= Want of wisdom, want of judgment
Compleat:
To pall=Verslaan, verschaalen

Topics: caution, fate/destiny, haste

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
Ah, Nell, forbear! Thou aimest all awry;
I must offend before I be attainted;
And had I twenty times so many foes,
And each of them had twenty times their power,
All these could not procure me any scathe,
So long as I am loyal, true and crimeless.
Wouldst have me rescue thee from this reproach?
Why, yet thy scandal were not wiped away
But I in danger for the breach of law.
Thy greatest help is quiet, gentle Nell:
I pray thee, sort thy heart to patience;
These few days’ wonder will be quickly worn

DUTCH:
Leer, bid ik, aan uw hart geduld; deze opspraak
Van weinig dagen is weldra gedaan.

MORE:

Forbear=Abstain, refrain from doing
Aimest=Guess
Attaint=Convicted of treason
Scathe=Harm
Sort=Adapt, Adjust

Compleat:
Forbear=Zich van onthouden
To attaint=Schuldidg verklaaren, betichten
Attainted=Overtuigd van misdaad, misdaadig verklaard
To do scathe=Bezeeren

Topics: patience, loyalty, caution

PLAY: Romeo and Juliet
ACT/SCENE: 2.6
SPEAKER: Friar Lawrence
CONTEXT:
These violent delights have violent ends
And in their triumph die, like fire and powder
Which, as they kiss, consume.

DUTCH:
Een vreugd, zoo heftig, neemt een heftig eind;

MORE:
Schmidt:
Violent=vehement in a moral sense; fierce; passionate
Compleat:
Violent=Geweldig, heftig, vinnig, krachtig, gewelddaadig
You are a little too violent (too hasty or too passionate)=Gy zyt wat al te oploopend

Topics: caution, haste

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 2.5
SPEAKER: Plantagenet
CONTEXT:
MORTIMER
True; and thou seest that I no issue have
And that my fainting words do warrant death;
Thou art my heir; the rest I wish thee gather:
But yet be wary in thy studious care.
PLANTAGENET
Thy grave admonishments prevail with me:
But yet, methinks, my father’s execution
Was nothing less than bloody tyranny.

DUTCH:
ik neem uw ernstig manend woord ter harte;
Maar toch, mij schijnt de onthoofding van mijn vader
Niets dan een daad van bloeddorst en geweld.

MORE:
Issue=Children
Fainting=Failing
Warrant=Are a guarantee of
Gather=Infer
Admonishment=Warning
Prevail (+ with)=To win, to gain the favour or assent of

Compleat:
Issue (offspring)=Afkomst, afkomeling
To gather (or conclude by discourse)=Gevolg trekken
Admonition, Admonishment=Vermaaning, waarschuwing
To prevail with or upon one to a thing=Iemand overhaalen om iets te doen

Topics: caution, wisdom

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
KING HENRY VI
I muse my Lord of Gloucester is not come:
‘Tis not his wont to be the hindmost man,
Whate’er occasion keeps him from us now.
QUEEN MARGARET
Can you not see? Or will ye not observe
The strangeness of his alter’d countenance?
With what a majesty he bears himself,
How insolent of late he is become,
How proud, how peremptory, and unlike himself?
We know the time since he was mild and affable,
And if we did but glance a far-off look,
Immediately he was upon his knee,
That all the court admired him for submission:
But meet him now, and, be it in the morn,
When every one will give the time of day,
He knits his brow and shows an angry eye,
And passeth by with stiff unbowed knee,
Disdaining duty that to us belongs.

DUTCH:
t Verbaast mij, dat lord Gloster nog ontbreekt,
Die anders nooit de laatste pleegt te wezen, —
Wat ook de reden zij, dat hij niet kwam.

MORE:

Muse=Wonder
Hindmost=Last in line
Wont=Habit
Strangeness=Aloofness, reserve
Knits his brow=Frown

Compleat:
Muse=Bepeinzen
Hindmost (hindermost)=De agterste, de alleragterste
Strangeness=Vreemdheid
To knit the brows=Het voorhoofd in rimpels trekken

Topics: respect, risk, caution, preparation, ambition, duty

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Pistol
CONTEXT:
Come, let’s away.—My love, give me thy lips.
Look to my chattels and my movables.
Let senses rule. The word is “Pitch and pay.”
Trust none, for oaths are straws, men’s faiths are wafer-cakes,
And Holdfast is the only dog, my duck.
Therefore, caveto be thy counselor.
Go, clear thy crystals.—Yoke-fellows in arms,
Let us to France, like horse-leeches, my boys,
To suck, to suck, the very blood to suck

DUTCH:
Een eed is stroo; geloof en -trouw zijn wafels,
En slechts „Hou vast” de ware hond, mijn duifjen

MORE:

Proverb: Pitch and pay (pay ready money) (15th century)
Proverb: Touch pot, touch penny
Proverb: Promises and pie-crusts are made to be broken (1599)
Proverb: Brag is a good dog, but holdfast is a better

Let senses rule=Be governed by prudence
Men’s faiths are wafer-cakes=Faith crumbles
Clear thy crystals=Dry your eyes (or clean your glasses (Johnson))
Look to=Look after
Caveto=Caution
Yoke-fellow=Companion

Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, business, money, caution

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
How absolute the knave is! We must speak by the card, or equivocation will undo us. By the Lord, Horatio, these three years I have taken a note of it. The age is grown so picked that the toe of the peasant comes so near the heel of the courtier he galls his kibe.—How long hast thou been a grave-maker?

DUTCH:
We moeten ons zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzinnigheid zal ons de das omdoen. /
Wat is de man precies ! We moeten wiskundig juist spreken of een dubbelzinnigheid last het ons of leggen.

MORE:
Schmidt:
Absolute=Literal.
Speak by the card=With the utmost preciseness
Age=A generation of men, a particular period of time, as distinguished from others
Picked=Refined, exquisite, fastidious
To gall=To hurt by touching roughly
Kibe= A chap or sore in the heel
Compleat:
Absolute=Volslagen, volstrekt, volkomen, onafhangklyk, onverbonden
To gall=’t Vel afgeschaafd
Kibe=Een Kakhiel, winterhiel

Topics: clarity/precision, language, caution

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 5.6
SPEAKER: First Lord
CONTEXT:
AUFIDIUS
I have not deserved it.
But, worthy lords, have you with heed perused
What I have written to you?
LORDS
We have.
FIRST LORD
And grieve to hear’t.
What faults he made before the last, I think
Might have found easy fines: but there to end
Where he was to begin and give away
The benefit of our levies, answering us
With our own charge, making a treaty where
There was a yielding,—this admits no excuse.

DUTCH:
En ‘t wekte ons kommer.
Voor elke feil, voorafgaand aan de laatste,
Volstond een boete; doch het werk te staken,
Waar hij beginnen moest, de winst der waap’ning
Zoo weg te schenken, enkel onze kosten

MORE:
With heed=Heedfulness, attention, care
Easy fines=Light penalties
Give away the benefit=Squander a lead, advantage
Answering us=Satisfying, rewarding
Yielding=Lack of opposition, weakness
Admits no excuse=There is no excuse

Compleat:
Heed=Hoede, zorg, acht, toezit
Take heed=Draag zorg, heb acht, zie toe
Give away for lost=Iets verlooren rekenen
Yielding=Overgeeving, toegeeving, uitlevering; overgeevende, toegeeflyk, meegeeflyk
To admit of one’s excuse=Iemands verschooning plaats geven

Topics: caution, punishment, error, pity, negligence, failure

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Ariel
CONTEXT:
My master through his art foresees the danger
That you, his friend, are in, and sends me forth
(For else his project dies) to keep them living.
While you here do snoring lie,
Open-eyed conspiracy
His time doth take.
If of life you keep a care,
Shake off slumber and beware.
Awake, awake!

DUTCH:
„Slaapt gij? Wakker is ‘t verraad;
‘t Waart hier; weet, dat euveldaad
U dreigend naakt.
Is nog iets u ‘t leven waard,
Springt dan op, de hand aan ‘t zwaard;
Ontwaakt! ontwaakt !”

MORE:
Project=Plan
Open-eyed=waking, watchful
Open-eyed conspiracy=Ever watchful conspiracy, waiting for an opportunity
Compleat:
Project=Voorneemen
To project(design or contrive)=Ontwerpen, smeeden, voorhebben, uitvinden
“Open-eyed Conspiracy” is the title of a book about American author William Dean Howells.

Topics: conspiracy, preparation, caution, negligence

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Gratiano
CONTEXT:
GRATIANO
Let me play the fool.
With mirth and laughter let old wrinkles come.
And let my liver rather heat with wine
Than my heart cool with mortifying groans.
Why should a man whose blood is warm within
Sit like his grandsire cut in alabaster,
Sleep when he wakes, and creep into the jaundice
By being peevish?

DUTCH:

’k Wacht dartlend, lachend, rimplige’ ouderdom /
Laat mij maar rimpels krijgen van ‘t lachen en de vrolijkheid /
Laat de oude rimpels komen met gelach

MORE:
Jaundice was thought to be caused by excess choler ( one of the four humors)
Compleat:
Sooth=Zéker, voorwaar
Jaundice=De Geelzucht
Peevish=Kribbig, gémelyk, korsel, ligt geraakt.
Early 16c corsel (now ‘korselig’) (J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden)

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 2.5
SPEAKER: Mortimer
CONTEXT:
MORTIMER
With silence, nephew, be thou politic:
Strong-fixed is the house of Lancaster,
And like a mountain, not to be removed.
But now thy uncle is removing hence:
As princes do their courts, when they are cloy’d
With long continuance in a settled place.
PLANTAGENET
O, uncle, would some part of my young years
Might but redeem the passage of your age!

DUTCH:
Bedrijf uw staatskunst, neef, met achtzaam zwijgen;
Het huis van Lancaster is hecht geworteld,
En, even als een berg, niet weg te schuiven

MORE:
Politic=Prudent, artful, cunning
Removing=Departing
Cloyed=Bored, tired of
Continuance=Residence, abode

Compleat:
Politick=Burgerlyk, staatkundig; (cunnning)=Slim, schrander, doorsleepen
Cloyed=Zat, overlaaden, verkropt
Continuance (abode)=Verblyf

Topics: caution, wisdom

Go to Top