if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: Measure for Measure ACT/SCENE: 3.2 SPEAKER: Pompey CONTEXT: ’Twas never merry world since, of two usuries, the
merriest was put down, and the worser allowed by
order of law a furred gown to keep him warm; and
furred with fox and lamb-skins too, to signify, that
craft, being richer than innocency, stands for the facing. DUTCH: Met het vroolijk leventjen in de wereld is het uit, sinds,
van twee woekerzaken, de vroolijkste verboden is en aan
de slechtste van de twee bij de wet een pelsrok werd
toegekend om zich warm te houden,
MORE: Schmidt:
Usury=The practice of taking interest for money
Craft=Cunning, artifice, guile
Compleat:
To lend upon usury=Op rente leenen
I shall pay you with usury=Ik zal het met woeker betaalen
Craft=List, loosheyd Topics: law/legal, offence, corruption, status, money, order/society

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
Nothing in France, until he have no wife!
There’s nothing here that is too good for him
But only she; and she deserves a lord
That twenty such rude boys might tend upon
And call her hourly mistress. Who was with him?
FIRST GENTLEMAN
A servant only, and a gentleman
Which I have sometime known.
COUNTESS
Parolles, was it not?
FIRST GENTLEMAN
Ay, my good lady, he.
COUNTESS
A very tainted fellow, and full of wickedness.
My son corrupts a well-derived nature
With his inducement.
FIRST GENTLEMAN
Indeed, good lady,
The fellow has a deal of that too much,
Which holds him much to have.

DUTCH:
Een recht nietswaardig wezen, vol van slechtheid ;
Mijn zoon verderft zijn eigen goeden aard
Door zijn verleiding .

MORE:
Well-derived=Inherited from birth
Inducement=Power of persuasion
A deal of that too much=An excess (of that inducement)
Holds him much=From which he profits
Compleat:
Inducement=Aanleyding, beweegreeden
Inducer=Aanleyder, aanvoerder, overreeder

Topics: corruption, manipulation

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Duke
CONTEXT:
My business in this state
Made me a looker on here in Vienna,
Where I have seen corruption boil and bubble
Till it o’er-run the stew; laws for all faults,
But faults so countenanced, that the strong statutes
Stand like the forfeits in a barber’s shop,
As much in mock as mark.

DUTCH:
Ik zag er, hoe ‘t bederf hier kookt en bobbelt
En overschuimt; een wet op elke zonde,
Doch zonde zoo in gunst, dat strenge wetten
In tel zijn als de wetten van een bierhuis,
Gelezen, maar belachen.

MORE:
Schmidt:
Countenanced=To keep in countenance, to support, to favour
CITED IN US LAW:
Tomasi v. Township of Wayne, 126 N.J. Super 169,177, 313 A.2d 229, 233 (1973)(Schwartz, J.). (In a case concerning the regulation of barber shops.)
Burgersdijk notes:
Het Engelsch heeft: Stand like the forfeits in a barber’s shop, dus als de boeten, die in een barbierswinkel verschuldigd zijn. Wie een letterlijke vertaling begeert, leze dus in plaats van bierhuis scheerhuis. Maar men bedenke, dat in den ouden tjjd barbierswinkels plaatsen waren, waar de menschen samenkwamen om den tjjd te dooden, met elkander te praten en te redetwisten, en dat er ook wel hier te verkrjjgen was, zoodat tot handhaving der orde eenige bepalingen niet overtollig waren; deze hingen dan ook wel aan den muur, maar werden lang niet altjjd geeerbiedigd. Al worden er ook thans by barbiers allerlei gewichtige zaken verhandeld, een scheerwinkel was in vroeger tjjd wat anders dan tegenwoordig.

Topics: cited in law, law/legal, business, corruption, offence, respect

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: King Henry VI
CONTEXT:
Full well hath Clifford play’d the orator,
Inferring arguments of mighty force.
But, Clifford, tell me, didst thou never hear
That things ill-got had ever bad success?
And happy always was it for that son
Whose father for his hoarding went to hell?
I’ll leave my son my virtuous deeds behind;
And would my father had left me no more!
For all the rest is held at such a rate
As brings a thousand-fold more care to keep
Than in possession and jot of pleasure.
Ah, cousin York! Would thy best friends did know
How it doth grieve me that thy head is here!

DUTCH:
Schoon toonde Clifford daar zijn redekunst
En voerde gronden aan van groot gewicht.
Maar, Clifford, zeg mij, hebt gij nooit gehoord,
Dat slecht verworven goed steeds slecht gedijt?

MORE:

Proverb: Evil-gotten (ill-gotten) goods never prove well (prosper, endure)
Proverb: Happy is the child whose father goes to the devil

Full well=Very well
Inferring=Adducing
Success=Result
Happy=Fortunate
Rate=Price

Compleat:
Jot=Zier
To hord up=Opstapelen, vergaaren, byeenschraapen

Burgersdijk notes:
II.2.48. Wiens vader om zijn schrapen voer ter helle. Het spreekwoord, waarop hier gezinspeeld wordt, luidt : Happy the child, whose father went to the devil; „Gelukkig het kind, welks vader door den duivel is gehaald!” Als een vader, die op zondige wijze rijk geworden is, sterft, erft de zoon wel het goed, maar heeft voor de zonden niet meer te boeten. Koning Hendrik betwijfelt blijkbaar de juistheid van het spreekwoord.

Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, still in use, corruption, fate/destiny

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: King Henry VI
CONTEXT:
KING HENRY VI
Full well hath Clifford play’d the orator,
Inferring arguments of mighty force.
But, Clifford, tell me, didst thou never hear
That things ill-got had ever bad success?
And happy always was it for that son
Whose father for his hoarding went to hell? I
‘ll leave my son my virtuous deeds behind;
And would my father had left me no more!
For all the rest is held at such a rate
As brings a thousand-fold more care to keep
Than in possession and jot of pleasure.
Ah, cousin York!
Would thy best friends did know
How it doth grieve me that thy head is here!

DUTCH:
Schoon toonde ClifTord daar zijn redekunst
En voerde gronden aan van groot gewicht.

MORE:

Proverb: Evil-gotten (ill-gotten) goods never prove well (prosper, endure)
Proverb: Happy is the child whose father goes to the devil

Full well=Very well
Inferring=Adducing
Success=Result
Happy=Fortunate
Rate=Price

Compleat:
Jot=Zier
To hord up=Opstapelen, vergaaren, byeenschraapen

Burgersdijk notes:
II.2.48. Wiens vader om zijn schrapen voer ter helle. Het spreekwoord, waarop hier gezinspeeld wordt, luidt : Happy the child, whose father went to the devil; „Gelukkig het kind, welks vader door den duivel is gehaald!” Als een vader, die op zondige wijze rijk geworden is, sterft, erft de zoon wel het goed, maar heeft voor de zonden niet meer te boeten. Koning Hendrik betwijfelt blijkbaar de juistheid van het spreekwoord.

Topics: proverbs and idioms, invented or popularised, still in use, corruption, fate/destiny

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Duke Senior
CONTEXT:
Hath not old custom made this life more sweet
Than that of painted pomp? Are not these woods
More free from peril than the envious court?

DUTCH:
Maakt niet gewoonte reeds dit leven zoeter Dan dat van glimp en praal?

MORE:
Schmidt:
Custom=habit, regular practice
Painted=Specious, feigned, unreal
Pomp=Magnificence, splendour
Reference to old proverb: Custom makes all things easy

Topics: custom, life, corruption, conspiracy

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Brabantio
CONTEXT:
Judge me the world, if ’tis not gross in sense
That thou hast practised on her with foul charms,
Abused her delicate youth with drugs or minerals
That weakens motion. I’ll have’t disputed on;
‘Tis probable and palpable to thinking.
I therefore apprehend and do attach thee
For an abuser of the world, a practiser
Of arts inhibited and out of warrant.

DUTCH:
De wereld oordeele, of ‘t niet zonneklaar is,
Dat gij door euv’le kunsten haar verlokt,
Haar teed’re jeugd door kruid of steen verdoofd,
Verbijsterd hebt.

MORE:

Arden:
Gross in sense=Palpable, obvious
Weakens motion=Dulls the normal perceptive faculties
Disputed on=Contested, debated
Abuser of the world=Corrupter of society
Attach=Arrest
Palpable to thinking=Obvious, manifest

Compleat:
To dispute, to agitate, or maintain a question=Een veschil verdedigen, handhaven
To dispute=Twistredenen, betwisten, zintwisten, disputeeren
Disputer=Een twistredenaar, zintwister, woordentwister, disputant
Attach=Beslaan, de hand opleggen, in verzekering neemen

Topics: dispute, law/legal, corruption

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Luciana
CONTEXT:
What simple thief brags of his own attaint?
‘Tis double wrong to truant with your bed
And let her read it in thy looks at board.
Shame hath a bastard fame, well managèd;
Ill deeds is doubled with an evil word.

DUTCH:
Door fraaie taal redt schande vaak den schijn,
Maar booze taal is dubbel-booze daad.

MORE:
Proverb: Fine words dress ill deeds

Attaint=Offence, disgrace, corruption
Well-managed=Put a good spin on
Bastard fame=Illegitimate honour
Compact of credit=Made of credulity, entirely believable

Compleat:
To attaint=Overtuigen van misdaad, schuldidg verklaaren, betichten; bevlekken, bederf aanzetten
Attainted=Overtuigd van misdaad, misdaadig verklaard
To compact=In een trekken, dicht t’saamenvoegen

Topics: offence, truth, corruption, deceit, vanity, intellect

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Polonius
CONTEXT:

In the corrupted currents of this world
offence’s gilded hand may shove by justice,
And oft ’tis seen the wicked prize itself
Buys out the law. But ’tis not so above.
There is no shuffling. There the action lies
In his true nature, and we ourselves compelled,
Even to the teeth and forehead of our faults,
To give in evidence. What then? What rests?
Try what repentance can. What can it not?
Yet what can it when one can not repent?
O wretched state! O bosom black as death!
O limèd soul that, struggling to be free,
Art more engaged! Help, angels. Make assay.
Bow, stubborn knees, and, heart with strings of steel,
Be soft as sinews of the newborn babe.
All may be well.

DUTCH:
In de verdorvenheid van deze wereld kan ’t recht door de vergulde hand der misdaad opzijgeschoven worden, en de wet
met bloedgeld worden omgekocht/
In den verdorven stroom der wereld kan Zonde’s vergulde hand het recht wegduwen; En vaak gezien werd, dat de schandprijs zelf Omkocht de wet. /
In ‘t boos gedwarrel dezer wereld schuive Der wandaad gulden hand het recht op zij; Gewis, de vrucht der misdaad koopt wel vaak De wetten om;/
In den verdorven loop van ‘s werelds taken Duwt misdaads gouden hand soms ‘t recht op zij En dikwijls ziet men, dat de booze buit De straffen afkoopt.

MORE:
Schmidt:
Currents=course
Gilded=supplied with money (here: stolen)
Shove=To push or drive by main force
Shuffle=To practise shifts, to play tricks
Compleat:
Gild=Schuld
To shuffle=Door malkanderen schieten, omwegen zoeken,
To shuffle off a business=Een zaak afschuiven
To shift or shuffle off a fault to another=De schuld op een ander werpen
To shuffle (to dodge)=Slinksche wegen inslaan, listen gebruiken, niet oprecht zyn

Topics: corruption, law/legal, justice

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Angelo
CONTEXT:
From thee, even from thy virtue!
What’s this, what’s this? Is this her fault or mine?
The tempter or the tempted, who sins most?
Ha!
Not she: nor doth she tempt: but it is I
That, lying by the violet in the sun,
Do as the carrion does, not as the flower,
Corrupt with virtuous season. Can it be
That modesty may more betray our sense
Than woman’s lightness? Having waste ground enough,
Shall we desire to raze the sanctuary
And pitch our evils there? O, fie, fie, fie!
What dost thou, or what art thou, Angelo?

DUTCH:
Wat is ‘t? is ‘t hare schuld of is ‘t de mijne?
Wie is de grootste zondaar, die verzocht wordt,
Of die verzoekt?

MORE:
Schmidt:
Virtuous=Powerful, efficacious by inherent qualities, beneficial
Virtuous season=With the benign influence of summer weather and sunshine
Betray=Seduce
Compleat:
Betray=Verraaden, beklappen
Virtuous=Deugdelyk, deugdzaam, vroom
Burgersdijk notes:
Men heeft het woord evil hier en in Koning Hendrik Vill, II.1.61 ook wel verklaard met ,heimelijk gemak” en zou dan hier kunnen vertalen: Om juist daar Ons drekhuis op to slaan. O, foei, foei, foei!

Topics: temptation, virtue, offence, good and bad, corruption

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Adriana
CONTEXT:
Unfeeling fools can with such wrongs dispense.
I know his eye doth homage otherwhere,
Or else what lets it but he would be here?
Sister, you know he promised me a chain.
Would that alone o’ love he would detain,
So he would keep fair quarter with his bed.
I see the jewel best enamelèd
Will lose his beauty. Yet the gold bides still
That others touch, and often touching will
Wear gold; yet no man that hath a name
By falsehood and corruption doth it shame.
Since that my beauty cannot please his eye,
I’ll weep what’s left away, and weeping die.
LUCIANA
How many fond fools serve mad jealousy!

DUTCH:
Ik zie het nu, de fijnst geslepen steen
Verliest zijn glans, en blijve goud ook goud,
Hoe vaak betast, zijn vol gewicht behoudt.
Het niet aldoor; en op den schoonsten naam
Werpt valschheid en verleiding vaak een blaam.

MORE:
The confusion about the delivery of a gold chain is a reference to a cause célèbre case in 1591 and 1592, Underwood v Manwood. This would have been appreciated by the audience in Gray’s Inn in 1594.Proverb: Iron (Gold) with often handling is worn to nothing

To let=To prevent (what lets it but=what else would prevent)
Keep fair quarter= Keep good order or keeping proper place, quarter being a military term for lodging

Compleat:
To let=Beletten, verhinderen
No quarter given=Daar was geen lyfsgenade; daar wierdt geen kwartier gegeven

Topics: reputation, honesty, corruption, integrity, law/legal

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Duke
CONTEXT:
O, what may man within him hide,
Though angel on the outward side!
How may likeness made in crimes,
Making practise on the times,
To draw with idle spiders’ strings
Most ponderous and substantial things!

DUTCH:
O, hoe boos kan ‘t harte zijn,
Schoon de mensch een engel schijn’ !

MORE:
Schmidt:
Likeness=Semblance, resembling form. (Specious or seeming virtue)
Corrupt passage: how may likeness made in crimes etc.
Spiders’ strings=webs (flimsiness)
Ponderous=Heavy

Topics: deceit, appearance, integrity, conspiracy, corruption

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Iago
CONTEXT:

IAGO
Despise me
If I do not. Three great ones of the city
(In personal suit to make me his lieutenant)
Off-capped to him, and by the faith of man
I know my price, I am worth no worse a place.
But he (as loving his own pride and purposes)
Evades them with a bombast circumstance
Horribly stuffed with epithets of war,
And in conclusion
Nonsuits my mediators. For “Certes,” says he,
“I have already chose my officer.”
And what was he?
Forsooth, a great arithmetician,
One Michael Cassio, a Florentine
(A fellow almost damned in a fair wife)
That never set a squadron in the field,
Nor the division of a battle knows
More than a spinster—unless the bookish theoric,
Wherein the toged consuls can propose
As masterly as he. Mere prattle without practice
Is all his soldiership. But he, sir, had th’ election
And I, of whom his eyes had seen the proof
At Rhodes, at Cyprus, and on other grounds
Christian and heathen, must be belee’d and calmed
By debitor and creditor. This counter-caster
He (in good time) must his lieutenant be
And I, bless the mark, his Moorship’s ancient.
RODERIGO
By heaven, I rather would have been his hangman.
IAGO
Why, there’s no remedy. ‘Tis the curse of service.
Preferment goes by letter and affection,
And not by old gradation, where each second
Stood heir to th’ first. Now sir, be judge yourself,
Whether I in any just term am affined
To love the Moor.

DUTCH:
Niets aan te doen. Het is de vloek van ’t leger: promotie maakt men óf op aanbeveling, óf door een vriendendienst, niet als vanouds, toen men van rang tot rang, van tweede man tot eerste werd bevorderd. Oordeel zelf of ik één reden heb om met de Moor bevriend te zijn.

MORE:

Off-capped=Doffed caps
Suit=Petition
Bombast circumstance=Inflated rhetoric, circumlocution
Bombast=Cotton used to stuff out garments (hence ‘stuffed with epithets’)
Non-suit=Rejection of petition, causing withdrawal of petition

Schmidt:
Preferment=Advancement, promotion
Gradation=Regular advance from step to step
Affined=Bound by any tie
Just=Conforming to the laws and principles of justice, equitable
Term=Expression, word
Belee’d=To place on the lee, in a positoin unfavourable to the wind
Ancient=The next in command under the lieutenant

CurseCompleat:
Gradation=Een trafspreuk, opklimming in eene reede
To come to preferment=Bevorderd worden
Preferment=Verhooging, voortrekking, bevordering tot Staat
Bombast=Bombazyne of kattoene voering; fustian
Bombast=Hoogdraavende wartaal, ydel gezwets
To bumbast=Met bombazyn voeren
Bumbast: Bombazyn als ook Brommende woorden

Burgersdijk notes:
Een groote cijfermeester, Een Michel Cassio, een Florentijner. Florence was niet, zooals Venetië, telkens in oorlogen gewikkeld; hoe zou Cassio daar de krijgskunst geleerd hebben? Ontvangsten en uitgaven, winsten en verliezen te berekenen, ja. dit kon men zich daar eigen maken. – Het volgende „verslingerd op een schoone vrouw,” heet in het Engelsch : almost damned in a fair wife „bijna verdoemd”. Het gerucht liep, dat Cassio van plan was de schoone Bianca, met wie hij verkeer had, te trouwen Door zulk een huwelijk zou hij zich, naar Jago’s opvatting , in de verdoemenis storten.

Topics: corruption, loyalty, relationship, skill/talent, age/experience

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.6
SPEAKER: King Lear
CONTEXT:
What, art mad? A man may see how this world goes with no eyes. Look with thine ears. See how yon justice rails upon yon simple thief. Hark in thine ear: change places and, handy-dandy, which is the justice, which is the thief? Thou hast seen a farmer’s dog bark at a beggar?

DUTCH:
Zie hoe die
rechter daar to keer gaat tegen dien onnoozelen dief./
Zie je hoe die rechter daar zo’n armzalige dief ervanlangs
geeft? Ik fluister het je in: verwissel ze van plaats, en rara,
in welke hand zit de rechter, in welke de dief?

MORE:
Schmidt:
Handy-dandy=Game involving sleight of hand by which something imperceptibly is changed from one hand into the other.
Simple=Humble, ordinary or weak-witted
Compleat:
Simple=De zwakken; Eenvoudig, onbeschadigende
Handy-dandy=Handje klap

Topics: law, justice, corruption, understanding, intellect

PLAY: Cloten
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Cloten
CONTEXT:
CLOTEN
It is Posthumus’ hand, I know ’t. Sirrah, if
thou wouldst not be a villain, but do me true service,
undergo those employments wherein I should
have cause to use thee with a serious industry—
that is, what villainy soe’er I bid thee do to perform
it directly and truly—I would think thee an honest
man. Thou shouldst neither want my means for thy
relief nor my voice for thy preferment.
PISANIO
Well, my good lord.
CLOTEN
Wilt thou serve me? For since patiently and
constantly thou hast stuck to the bare fortune of
that beggar Posthumus, thou canst not in the
course of gratitude but be a diligent follower of
mine. Wilt thou serve me?

DUTCH:
Kerel, als gij eens geen schurk wilt wezen, maar mij trouw
dienen, en dus met ernstigen ijver alle werkzaamheden
verrichten, waarvoor ik reden heb u te gebruiken, — ik
bedoel, iedere schurkerij, die ik u opdraag, terstond en
eerlijk wilt uitvoeren, — dan zou ik u voor een braven
kerel houden; en dan kunt gij rekenen op mijn geld
voor uw onderhoud en op mijn voorspraak voor uw bevordering.


Schmidt:
Undergo=Undertake
Bare=Poor
Preferment=Preference given, precedence granted

Compleat:
Undergo=Ondergaan, doorgaan
Bare (of money)=Geldeloos
Preferment=Verhooging, voortrekking, bevordering tot Staat

Topics: corruption, conspiracy, offence, work, duty

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: King Richard II
CONTEXT:
KING RICHARD II
Northumberland, thou ladder wherewithal
The mounting Bolingbroke ascends my throne,
The time shall not be many hours of age
More than it is ere foul sin gathering head
Shalt break into corruption: thou shalt think,
Though he divide the realm and give thee half,
It is too little, helping him to all;
And he shall think that thou, which know’st the way
To plant unrightful kings, wilt know again,
Being ne’er so little urged, another way
To pluck him headlong from the usurped throne.
The love of wicked men converts to fear;
That fear to hate, and hate turns one or both
To worthy danger and deserved death.

DUTCH:
Bij snoode vrienden wordt licht liefde vrees,
De vrees tot haat, en haat brengt éen van beiden,
Of beiden, welverdiend gevaar en dood.

MORE:
Wherewithal=With which, by means of which (he is using your ladder)
Gathering head=Coming to a head
Sin=Transgression of the divine law
Helping=Having helped
Unrightful=Illegitimate
So little urged=With only the slightest encouragement
Headlong=Unceremoniously

Compleat:
Now my designs gathering to a head=Nu beginnen myn voornemens ryp te worden
Urged=Gedrongen, geprest, aangedrongen
Headlong=Vlak voorover, plotseling

Topics: loyalty, betrayal, conspiracy, corruption, consequence

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: King Richard II
CONTEXT:
KING RICHARD II
Northumberland, thou ladder wherewithal
The mounting Bolingbroke ascends my throne,
The time shall not be many hours of age
More than it is ere foul sin gathering head
Shalt break into corruption: thou shalt think,
Though he divide the realm and give thee half,
It is too little, helping him to all;
And he shall think that thou, which know’st the way
To plant unrightful kings, wilt know again,
Being ne’er so little urged, another way
To pluck him headlong from the usurped throne.
The love of wicked men converts to fear;
That fear to hate, and hate turns one or both
To worthy danger and deserved death.

DUTCH:
De tijd zal niet veel ouder zijn dan nu,
Eer booze zonde rijpt en zich verzamelt
En openbreekt

MORE:
Wherewithal=With which, by means of which (he is using your ladder)
Gathering head=Coming to a head
Sin=Transgression of the divine law
Helping=Having helped
Unrightful=Illegitimate
So little urged=With only the slightest encouragement
Headlong=Unceremoniously

Compleat:
Now my designs gathering to a head=Nu beginnen myn voornemens ryp te worden
Urged=Gedrongen, geprest, aangedrongen
Headlong=Vlak voorover, plotseling

Topics: loyalty, betrayal, conspiracy, corruption, time

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Hume
CONTEXT:
They, knowing Dame Eleanor’s aspiring humour,
Have hired me to undermine the duchess
And buzz these conjurations in her brain.
They say ‘ A crafty knave does need no broker;’
Yet am I Suffolk and the cardinal’s broker.
Hume, if you take not heed, you shall go near
To call them both a pair of crafty knaves.
Well, so its stands; and thus, I fear, at last
Hume’s knavery will be the duchess’ wrack,
And her attainture will be Humphrey’s fall.
Sort how it will, I shall have gold for all.

DUTCH:
Geen sluwe schelm, zoo zegt men, neemt een helper;

MORE:

Proverb: A cunning (crafty) knave needs no broker

Modern usage: Mum’s the word
Not invented by Shakespeare: the word was first used in the 14th century, although Shakespeare probably helped to make it popular. The word ‘mum’ may refer to the humming sound made by a closed mouth.
Asketh=Demands, requires
Buz=(or buzz) Whisper
Conjurations=Incantations; obsecration
Wrack=Ruin
Attainture=Shame; conviction

Compleat:
Knave=Een guit, boef
To buzz into one’s ears=Iemand in ‘t oor blaazen
Conjuration=Samenzweering, eedgespan, vloekverwantschap, bezweering
Wrack=(a ship): Een schip aan stukken stooten
To go to wrack=Verlooren gaan, te gronde gaan
To attaint=Overtuigen van misdaad, schuldig verklaaren, betichten; bevlekken, bederf aanzetten
Attainture (of blood)=Bederving of aansteeking des bloeds

Topics: proverbs and idioms, ambition, corruption, ruin

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Angelo
CONTEXT:
Shall we desire to raze the sanctuary
And pitch our evils there? O, fie, fie, fie!
What dost thou, or what art thou, Angelo?
Dost thou desire her foully for those things
That make her good? O, let her brother live!
Thieves for their robbery have authority
When judges steal themselves.

DUTCH:
De dief heeft volmacht voor zijn roof, indien
De rechter zelve steelt

MORE:
Schmidt:
Foully=Impurely
CITED IN US LAW:
Re. The definition of “theft”: Putnam v The Manitba, 104 F. 145 (SDNY 1900);

Topics: cited in law, offence, corruption, justice

PLAY:
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Pisanio
CONTEXT:
CLOTEN
Bring this apparel to my chamber; that is the
second thing that I have commanded thee. The
third is that thou wilt be a voluntary mute to my design.
Be but duteous, and true preferment shall
tender itself to thee. My revenge is now at Milford.
Would I had wings to follow it! Come, and be true.
PISANIO
Thou bidd’st me to my loss, for true to thee
Were to prove false, which I will never be,
To him that is most true. To Milford go,
And find not her whom thou pursuest. Flow, flow,
You heavenly blessings, on her. This fool’s speed
Be crossed with slowness. Labour be his meed.

DUTCH:


Proverb: He has his labour for his pains

Schmidt:
Preferment=Preference given, precedence granted
Design=A work in hand, enterprise, cause

Compleat:
Preferment=Verhooging, voortrekking, bevordering tot Staat
Design=Opzet, voorneemen, oogmerk, aanslag, toeleg, ontwerp
He had labour for his pains=Hy had zyn moeite tot een belooning

Topics: proverbs and idioms, duty, plans/intentionsauathority, corruption, conspiracy

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 3.4
SPEAKER: Imogen
CONTEXT:
Corrupters of my faith, you shall no more
Be stomachers to my heart. Thus may poor fools
Believe false teachers. Though those that are betrayed
Do feel the treason sharply, yet the traitor
Stands in worse case of woe. And thou, Posthumus,
That didst set up
My disobedience ’gainst the King my father
And make me put into contempt the suits
Of princely fellows, shalt hereafter find
It is no act of common passage, but
A strain of rareness: and I grieve myself
To think, when thou shalt be disedged by her
That now thou tirest on, how thy memory
Will then be panged by me.—Prithee, dispatch.
The lamb entreats the butcher. Where’s thy knife?
Thou art too slow to do thy master’s bidding
When I desire it too.

DUTCH:
Van hier, van hier,
Die mijn geloof vervalscht hebt! Weg! niet langer
Dekt gij mij ‘t hart! O, arme dwazen schenken
Geloof aan valsche leeraars. Doch hoe diep
‘t Verraad ook de bedroog’nen griev’, toch treft
Hem, die verraadt, veel erger wee.


Disedged=Blunted, with the edge taken off (Cf. Hamlet 3.2, “It would cost you a groaning to take off my edge”)
False teachers=Teachers of heresy

Onions:
Stomacher=Ornamental covering for the breast worn by women
To tire=To prey or feed ravenously “upon”, rend prey to pieces
Pang=To afflict with great pain, to torment

Compleat:
To blunt=Stomp maaken, verstompen
A false prophet=Een valsch Propheet
A false (erroneous) opinion=Een dwaalend gevoelen

Topics: corruption, manipulation, betrayal, order/society, memory, consequences

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
Tis the time’s plague when madmen lead the blind.
Do as I bid thee. Or rather, do thy pleasure.
Above the rest, be gone.

DUTCH:
Het is de plaag
van onze tijd dat gekken blinden leiden./
‘t Is de kwaal des tijds, dat gekken blinden leiden .
Doe wat ik vroeg, of liever, wat gij wilt,
Maar hoe dan ook, ga heen.

MORE:
Schmidt:
The time’s plague=The curse of the age/time
Madmen=Mad rulers
Blind=Unseeing, ignorant

Topics: authority, madness, corruption, order/society

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 2.6
SPEAKER: Clifford
CONTEXT:
For what doth cherish weeds but gentle air?
And what makes robbers bold but too much lenity?
Bootless are plaints, and cureless are my wounds;
No way to fly, nor strength to hold out flight:
The foe is merciless, and will not pity;
For at their hands I have deserved no pity.
The air hath got into my deadly wounds,
And much effuse of blood doth make me faint.
Come, York and Richard, Warwick and the rest;
I stabb’d your fathers’ bosoms, split my breast.

DUTCH:
En wat maakt roovers stout dan te veel zachtheid?
Vruchtloos zijn klachten, zonder baat mijn wonden.

MORE:

Cherish=Encourage (growth)
Bootless=Hopeless, futile, wasted
Plaints=Complaints
Cureless=Incurable
Effuse=Outpouring

Compleat:
Plaint=Klagte, aanklagte
Bootless=Te vergeefs, vruchteloos
Plaint=Klagte, aanklagte
To be past cure=Ongeneeslyk zyn
Effusion=Uitstorting, uitgieting, vergieting
A great effusion of blood=Een groote bloedvergieting, bloedstorting

Topics: corruption, pity

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Ariel
CONTEXT:
You are three men of sin, whom Destiny,
That hath to instrument this lower world
And what is in ’t, the never-surfeited sea
Hath caused to belch up you—and on this island
Where man doth not inhabit, you ’mongst men
Being most unfit to live. I have made you mad,
And even with suchlike valor men hang and drown
Their proper selves.
You fools, I and my fellows
Are ministers of fate. The elements
Of whom your swords are tempered may as well
Wound the loud winds or with bemocked-at stabs
Kill the still-closing waters as diminish
One dowl that’s in my plume. My fellow ministers
Are like invulnerable.

DUTCH:
Gij dwazen! mijne makkers
En ik zijn ‘s noodlots dienaars

MORE:
Surfeit=To feed to excess, to cloy (used only in the partic. –ed: “the never –ed sea,”)
Ministers=Agents, servants
Dowl(e)=Fibre of down in a feather (“diminish one d. that’s in my plume”)
Still-closing=Always coalescing again

Topics: fate/destiny, power, corruption

Go to Top