if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

PLAY: Hamlet ACT/SCENE: 5.1 SPEAKER: Hamlet CONTEXT: Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow of infinite jest, of most excellent fancy: he hath borne me on his back a thousand times; and now, how abhorred in my imagination it is! my gorge rims at it. Here hung those lips that I have kissed I know not how oft. Where be your gibes now? your gambols? your songs? your flashes of merriment, that were wont to set the table on a roar? Not one now, to mock your own grinning? quite chap-fallen? Now get you to my lady’s chamber, and tell her, let her paint an inch thick, to this favour she must come; make her laugh at that. DUTCH: Laas, arme Yorick! – Ik heb hem gekend, Horatio /
Ach, arme Yorick ! Ik heb hem gekend, Horatio
MORE: One of Shakespeare’s best-known speeches.
Often misquoted as “Alas, poor Yorick! I knew him well.” Topics: misquoted, still in use, friendship

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: King
CONTEXT:
Those opposèd eyes,
Which, like the meteors of a troubled heaven,
All of one nature, of one substance bred,
Did lately meet in the intestine shock
And furious close of civil butchery
Shall now, in mutual well-beseeming ranks,
March all one way and be no more opposed
Against acquaintance, kindred, and allies

DUTCH:
Van één natuur, uit ééne stof verwekt,
Zich pas in ’t stormen en de woeste worstling
Der burgerslachting op elkander stortten,
Zij zullen nu, eendrachtig, saamgeschaard,
Denzelfden weg gaan, langer niet in twist
Met landgenooten, magen en verbond’nen

MORE:

CITED IN US LAW:
Re. the definition of “substance”: Adam v shall be County Commission, 415 So.2d 1066, 1072 (Ala. 1982)
Schmidt:
Intestine=Domestic, coming to pass between people of the same nation. Ff intestine, Qq rightly intestate
Furious close=hostile meeting, grapple, fighting hand to hand
Compleat:
Furiously=Woedende, raazende, uitzinnig, doldriftig
Compleat:
An intestine war=Een inlandsche oorlog

Topics: cited in law, conflict, friendship

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
An earnest conjuration from the king,
As England was his faithful tributary,
As love between them like the palm might flourish,
As peace should stiff her wheaten garland wear
And stand a comma ’tween their amities,
And many suchlike “as’s” of great charge,
That, on the view and knowing of these contents,
Without debatement further, more or less,
He should the bearers put to sudden death,
Not shriving time allowed.

DUTCH:
Zoo waar de vrede met haar arenkrans
Hun beider handen innig saam zou voegen,
En menig ander zwaar „Zoo waar” nog meer, –
Dat hij, na kennismaking van ‘t geschrift,
Fluks, zonder overwegen, zonder dralen,
Ja, zonder biechttijd toe te staan, de brengers
Zou doen onthoofden.

MORE:
Schmidt:
Conjuration=Obsecration
Shriving=To hear confession and absolve (between condemnation and execution of punishment – origin of short shrift (korte metten))
Compleat:
Conjuration=Zamenzweering, eedgespan, vloekerwantschap, bezweering
To shrive=Biechten

Burgersdijk notes:
Hun beider handen innig saam zou voegen. In ‘t Engelsch: And stand a comma ‘tween their amities. Woorden of zinsdeelen, die alleen door een comma gescheiden zijn, behooren bij elkaar, staan met elkander in nauw verband. Men heeft voor comma ook wel cement of co-mate vermoed. Hoe ‘t zij, de beteekenis is in de vertaling uitgedrukt.
In den volgenden regel staat het woord Ases, meervoudsvorm van het woordeken As; een woordspeling met asses, „ezels”, is bedoeld.
De s van As wordt in Warwickshire steeds hard uitgesproken, en zoo deed Sh. ongetwijfeld ook.

Topics: contract, language, relationship, friendship

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Saturninus
CONTEXT:
TAMORA
Nay, nay, sweet emperor, we must all be friends:
The tribune and his nephews kneel for grace;
I will not be denied: sweet heart, look back.
SATURNINUS
Marcus, for thy sake and thy brother’s here,
And at my lovely Tamora’s entreats,
I do remit these young men’s heinous faults: Stand up.
Lavinia, though you left me like a churl,
I found a friend, and sure as death I swore
I would not part a bachelor from the priest.
Come, if the emperor’s court can feast two brides,
You are my guest, Lavinia, and your friends.
This day shall be a love-day, Tamora.
TITUS ANDRONICUS
To-morrow, an it please your majesty
To hunt the panther and the hart with me,
With horn and hound we’ll give your grace bonjour.
SATURNINUS
Be it so, Titus, and gramercy too.

DUTCH:
Lavinia, schoon gij smaad’li.jk mij verliet,
Ik vond een bruid, en zwoer bij dood en graf,
Niet dan gehuwd te keergin van den priester.

MORE:
Proverb: As sure as death
Churl=Peasant
Part=Depart
Feast=Entertain, cater for
An=If
Give bonjour=Greet
Gramercy=Many thanks
Compleat:
Churl=Een plompe boer, als mede een Vrek
To feast=Gastmaal houden, vergasten, onthaalen
Gramercy=Dank heb, grooten dank

Burgersdijk notes:
Begroeten wij met hoorn en hond uw hoogheid. In ‘t Engelsch: With horn and hound we ‘ll give your grace bonjour. Het bonjour is de morgengroet en opwekking ter jacht, veelal hunts-up geheeten. De jachthoorn is niet bijzonder antiek. – Een dag van verzoening, wat voorafgaat, is in ‘t Engelsch a loveday, waarmee een dag wordt aangeduid, voor het bijleggen van oneenigheden bepaald; geestelijken waren dikwijls bemiddelaars; Chaucer zegt van een monnik: „In lovedays there coude he mochel help.”

Topics: friendship, mercy, resolution

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Guildford
CONTEXT:
GUILDFORD
Ladies, a general welcome from his Grace
Salutes you all. This night he dedicates
To fair content and you. None here, he hopes,
In all this noble bevy has brought with her
One care abroad. He would have all as merry
As, first, good company, good wine, good welcome
Can make good people.

DUTCH:
Niet éene
Van heel deze’ eed’len zwerm bracht, zoo hij hoopt,
Eén zorg hier mee; zoo lustig wenscht hij u,
Als goede vrienden, goede wijn, goed welkom
Steeds goede menschen maakt.

MORE:
Burgersdijk notes:
Door zijn genade, schoone vrouwen, enz. Holinshed spreekt van vele groote feesten, tijdens de regeering van koning Hendrik VIII. Een daarvan, in York-place gegeven, wordt vooral uitvoerig beschreven; Holinshed heeft hier ongetwijfeld geput uit het levendig geschreven werk, Cavendish’s Life of Master Wolset’, dat wellicht ook door Sh. geraadpleegd werd. Wij vinden er vermeld, hoe de koning, begeleid door twaalf cavaliers, te water ongenoodigd het feest kwam bezoeken en zijne aankomst door kanonnen aankondigde; hij verscheen, evenals de cavaliers, in herderskleeding van goudlaken met karmozijnroode zijde afgezet, fraai gemaskerd, vergezeld van zestien toortsdragers, trommelslagers en verder gevolg, allen in satijn en gemaskerd. Het feest was reeds aan den gang, en werd geregeld door den lord kamerheer, sir Henry Guildford, en lord Sands; ook de ontvangst der naar het heette onverwachte gasten was nagenoeg geheel zooals zij hier door Sh. beschreven wordt. Nadat de koning herkend was, gingen hij en zijn gezelschap zich verkleeden; middelerwijl werd er op nieuw gedekt en aangericht; er kwamen meer dan tweehonderd verschillende schotels op tafel. De geheele nacht werd met banketteeren, dansen en andere vermakelijkheden doorgebracht.

Topics: friendship

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Henry Bolingbroke
CONTEXT:
I thank thee, gentle Percy; and be sure
I count myself in nothing else so happy
As in a soul remembering my good friends;
And, as my fortune ripens with thy love,
It shall be still thy true love’s recompense:
My heart this covenant makes, my hand thus seals it.

DUTCH:
Ik acht me in niets ter wereld zoo bevoorrecht,
Dan dat mijn hart zijn vrienden steeds gedenkt;

MORE:

Ripens=Improves
Recompense=Reward

Compleat:
Recompense=Vergeldoing, beloning

Topics: friendship, memory

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Bassanio
CONTEXT:
BASSANIO
I pray thee, good Leonardo, think on this.
These things being bought and orderly bestowed,
Return in haste, for I do feast tonight
My best esteemed acquaintance. Hie thee, go.

DUTCH:
Ik bid u, Leonardo, denk hieraan;
En kom, is dit gekocht en alles klaar,
Terstond terug, want al mijn goede vrienden
Onthaal ik dezen avond. Haast u, ga.

MORE:
To feast=Entertain (for a meal)
Compleat:
To feast=Gastmaal houden, vergasten, onthaalen

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Earl of Salisbury
CONTEXT:
CAPTAIN
’Tis thought the king is dead; we will not stay.
The bay-trees in our country are all wither’d
And meteors fright the fixed stars of heaven;
The pale-faced moon looks bloody on the earth
And lean-look’d prophets whisper fearful change;
Rich men look sad and ruffians dance and leap,
The one in fear to lose what they enjoy,
The other to enjoy by rage and war:
These signs forerun the death or fall of kings.
Farewell: our countrymen are gone and fled,
As well assured Richard their king is dead.
EARL OF SALISBURY
Ah, Richard, with the eyes of heavy mind
I see thy glory like a shooting star
Fall to the base earth from the firmament.
Thy sun sets weeping in the lowly west,
Witnessing storms to come, woe and unrest:
Thy friends are fled to wait upon thy foes,
And crossly to thy good all fortune goes.

DUTCH:
0 Richard, met een blik vol hangen kommer
Zie ik, gelijk een sterre die verschiet,
Uw glans van ‘t firmament ter aarde ploffen.

MORE:

Lean-looked=Thin-faced
Meteor=A bright phenomenon, thought to be portentous, harbinger of doom
Fixed stars=Symbol of permanence
Forerun=Precede
Assured=Convinced, persuaded
Witness=Portend
Wait upon=Serve
Crossly=Adversely

Compleat:
To assure=Verzekeren
Portend=Voorduiden, voorzeggen

Topics: reputation, failure, betrayal, friendship, loyalty, fate/destiny

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
If I had a suit to Master Shallow, I would humor his men with the imputation of being near their master; if to his men, I would curry with Master Shallow that no man could better command his servants. It is certain that either wise bearing or ignorant carriage is caught, as men take diseases, one of another. Therefore let men take heed of their company. I will devise matter enough out of this Shallow to keep Prince Harry in continual laughter the wearing out of six fashions, which is four terms, or two actions, and a’ shall laugh without intervallums.

DUTCH:
Het is zeker , dat zoowel een wijs gedrag als een onnoozele wijs van doen aanstekelijk zijn, zooals de menschen kwalen krijgen, de een van den ander; daarom moet de mensch toezien, met wie hij omgaat.

MORE:

Curry=Curry favour, flatter
Carriage=Behaviour
Six fashions=Four terms (one year for the legal profession) or two actions
Intervallum=Interval, interruption

Compleat:
To curry favour+Smeerschoenen, flikflooijen
To curry with one=Zyn hof by iemand maaken
Carriage=Gedrag, aanstelling, ommegang

Topics: wisdom, emotion and mood, friendship, flattery

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Bedford
CONTEXT:
BURGUNDY
Courageous Bedford, let us now persuade you.
BEDFORD
Not to be gone from hence; for once I read
That stout Pendragon in his litter sick
Came to the field and vanquished his foes:
Methinks I should revive the soldiers’ hearts,
Because I ever found them as myself.
TALBOT
Undaunted spirit in a dying breast!
Then be it so: heavens keep old Bedford safe!
And now no more ado, brave Burgundy,
But gather we our forces out of hand
And set upon our boasting enemy.

DUTCH:
k Verlevendig misschien den moed der strijders,
Want steeds bevond ik hen, zooals mijzelven.

MORE:

Pendragon=Uther Pendragon, father of the legendary King Arthur.

Schmidt:
Stout=Bold
Out of hand=Immediately

Compleat:
Out of hand=Terstond, op staande voet
Stout (courageous)=Moedig, dapper

Burgersdijk notes:
De stoute Pendragoon. De oud-Engelsche sage verhaalt dit zoowel van Pendragoon, den vader van koning Arthur, als van zijn broeder Aurelius.
Dapper Bourgondie. De Maagd van Orleans heeft niet mondeling, maar door een brief den hertog van Bourgondië, schoon te vergeefs, tot afval van Engeland trachten te bewegen en daarbij dezelfde beweeggronden gebezigd, die Shakespeare haar hier in den mond legt. In Holinshed wordt dit echter niet vermeld; of en hoe het aan Sh. bekend was, weten wij niet.

Topics: friendship, emotion and mood, loyalty

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Northumberland
CONTEXT:
MORTON
(…) But now the Bishop
Turns insurrection to religion.
Supposed sincere and holy in his thoughts,
He’s followed both with body and with mind,
And doth enlarge his rising with the blood
Of fair King Richard, scraped from Pomfret stones;
Derives from heaven his quarrel and his cause;
Tells them he doth bestride a bleeding land,
Gasping for life under great Bolingbroke;
And more and less do flock to follow him.
NORTHUMBERLAND
I knew of this before, but, to speak truth,
This present grief had wiped it from my mind.
Go in with me and counsel every man
The aptest way for safety and revenge.
Get posts and letters, and make friends with speed.
Never so few, and never yet more need.

DUTCH:
Werft vrienden, werft ze ras, met brief en bode;
Nooit waren zij zoo schaarsch, en zoo van noode.

MORE:

Supposed=Considered to be
Enlarge=Spread, extend
Bestride=Stand over in defence
More and less=Higher and lower ranks

Compleat:
Supposed=Vermoed, ondersteld, gewaand
Bestrride=Beschryden

Topics: friendship, leadership, integrity, honesty

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 5.3
SPEAKER: King
CONTEXT:
Praising what is lost
Makes the remembrance dear. Well, call him hither;
We are reconciled, and the first view shall kill
All repetition: let him not ask our pardon;
The nature of his great offence is dead,
And deeper than oblivion we do bury
The incensing relics of it: let him approach,
A stranger, no offender; and inform him
So ’tis our will he should.

DUTCH:
Lofprijzingen van het verleden laten ons verdrinken in dierbare herinneringen./
‘t Verloor’ne hoog to roemen, Maakt ons ‘t herdenken dierbaar.

MORE:
The saying ‘Praising what is lost makes the remembrance dear’ is still used today.
‘The first view shall kill all repetition’ = after the first meeting the past will be forgotten
Incensing relics=Relics that “receive a perfuming with or offering of incense” (OED)
Compleat:
Praising=Pryzing
Remembrance=Gedachtenis, geheugenis

Topics: value, mercy, friendship, proverbs and idioms

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Balthazar
CONTEXT:
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
O Signior Balthasar, either at flesh or fish
A table full of welcome make scarce one dainty dish.
BALTHASAR
Good meat, sir, is common; that every churl affords.
ANTIPHOLUS OF EPHESUS
And welcome more common, for that’s nothing but words.
BALTHASAR
Small cheer and great welcome makes a merry feast.

DUTCH:
Zij de spijs ook gering, bij een vriendlijken waard ga ik gaarne te gast.

MORE:
Proverb: Good will and welcome is your best cheer

Schmidt:
Cheer=Food, entertainment
Churl=Peasant, rude and ill-bred fellow
Scarce=Barely

Compleat:
Welcome=Onthaal; welkomst
A hearty welcome=Een hartelyke maaltyd
Churl=Een plompe hoer, als mede een vrek
Churlish=Woest, boersch, onbeschoft
To make good cheer (chear)=Goede cier maaken
Sumptuous chear=Prachtige opdissching
Cold chear=Koel onthaal

Topics: friendship, civility, proverbs and idioms

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 4.4
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
O world, thy slippery turns! Friends now fast sworn,
Whose double bosoms seems to wear one heart,
Whose hours, whose bed, whose meal and exercise
Are still together, who twin, as ’twere, in love
Unseparable, shall within this hour,
On a dissension of a doit, break out
To bitterest enmity; so fellest foes,
Whose passions and whose plots have broke their sleep
To take the one the other, by some chance,
Some trick not worth an egg, shall grow dear friends
And interjoin their issues. So with me:
My birthplace hate I, and my love’s upon
This enemy town. I’ll enter. If he slay me,
He does fair justice; if he give me way,
I’ll do his country service.

DUTCH:
En zij, die felle vijandschap steeds scheidde,
Wien haat en woede, door verdelgingsplannen,
Niet slapen liet, — zij worden door een toeval,
Een gril, geen ei zelfs waard, tot boezemvrienden,
Verzwaag’ren hunne kind’ren

MORE:
Slippery turns=Instability, sudden changes
Dissenion of a doit=An insignificant, trifling dispute
Interjoin issues=Marry their children

Schmidt:
Doit=Smallest piece of money, a trifle
Fell=Fierce, savage, cruel, pernicious

Compleat:
Doit=Een duit (achtste deel van een stuiver)
Fell (cruel)=Wreede, fel

Topics: friendship, loyalty, dispute, betrayal, life

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Lancaster
CONTEXT:
I like them all, and do allow them well,
And swear here by the honour of my blood,
My father’s purposes have been mistook,
And some about him have too lavishly
Wrested his meaning and authority.
My lord, these griefs shall be with speed redressed;
Upon my soul, they shall. If this may please you,
Discharge your powers unto their several counties,
As we will ours, and here, between the armies,
Let’s drink together friendly and embrace,
That all their eyes may bear those tokens home
Of our restorèd love and amity.

DUTCH:
En enk’len om hem hebben al te stout
Des konings meening en bevel verdraaid.

MORE:

Discharge=dismiss, disperse

Schmidt:
Amity=good understanding, friendship
To wrest=turn the wrong way, misinterpret
Too lavishly wrested=misinterpret to advantage, overstepped
(Ill-wresting=misinterpreting to disadvantage)

Onions:
Shakespeare first to use discharge to mean ‘letting off a firearm’; ’emission’; ‘payment’; ‘performance or execution’.

Compleat:
To wrest=verdraaijen, wringen
To wrest one’s words maliciously=Iemands woorden kwaadaardig verdraaijen
To wrest a thing from one=Iemand iets ontwringen, iemand iets afpersen

Topics: friendship, leadership, duty, resolution

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 2.6
SPEAKER: King Henry VI
CONTEXT:
Here burns my candle out; ay, here it dies,
Which, whiles it lasted, gave King Henry light.
O Lancaster, I fear thy overthrow
More than my body’s parting with my soul!
My love and fear glued many friends to thee;
And, now I fall, thy tough commixture melts.
Impairing Henry, strengthening misproud York,
The common people swarm like summer flies;
And whither fly the gnats but to the sun?
And who shines now but Henry’s enemies?
O Phoebus, hadst thou never given consent
That Phaethon should check thy fiery steeds,
Thy burning car never had scorch’d the earth!
And, Henry, hadst thou sway’d as kings should do,
Or as thy father and his father did,
Giving no ground unto the house of York,
They never then had sprung like summer flies;
I and ten thousand in this luckless realm
Had left no mourning widows for our death;
And thou this day hadst kept thy chair in peace.
For what doth cherish weeds but gentle air?

DUTCH:
Maar nu ik val, nu smelt die taaie menging,
Maakt Hendrik zwak, versterkt den driesten York.
Waar vliegen muggen heen, dan in de zon?

MORE:

Proverb: His candle burns within the socket

Commixture=Compound (the ‘glued’ friends)
Misproud=Arrogant, viciously proud (Schmidt)
Phoebus=Apollo
Check=Control
Car=Chariot
Swayed=Governed, ruled
Give ground=Yield, recede
Chair=Throne
Cherish=Encourage (growth)

Compleat:
To keep a check on one=Iemand in den teugel houden
Sway=(power, rule, command) Macht, gezach, heerschappy
To bear sway=Heerschappy voeren
To sway=(govern) Regeeren. To sway the scepter=Den schepter zwaaijen
To cherish=Koesteren, opkweeken, streelen, aankweeken

Topics: leadership, rivalry, friendship, loyalty, proverbs and idioms

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
There’s neither honesty, manhood, nor good fellowship in thee, nor thou cam’st not of the blood royal, if thou darest not stand for ten shillings.

DUTCH:
Er is in u geen eerlijkheid, geen manhaftigheid, noch goede kameraadschap, en gij zijt ook niet van koninklijken bloede, als gij het hart niet hebt, een paar kronen in den zak te steken.

MORE:
Schmidt:
Fellowship=Companionableness, a spirit and disposition as they ought to be among comrades
Darest, durst=to have courage, to be bold enough, to venture
Compleat:
You durst not do it=Gy durft het niet doen.

Topics: insult, honesty, friendship, courage

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Dauphin
CONTEXT:
CHARLES
Welcome, brave duke! thy friendship makes us fresh.
BASTARD OF ORLEANS
And doth beget new courage in our breasts.
ALENCON
Pucelle hath bravely play’d her part in this,
And doth deserve a coronet of gold.
CHARLES
Now let us on, my lords, and join our powers,
And seek how we may prejudice the foe.

DUTCH:
Heil, dapp’re hertog! uw verbond verfrischt ons.

MORE:
Makes us fresh=Revives me
Beget=Produce, create
Join=Unite, combine

Compleat:
Refresh=(recreate) Verquikken, verfrisschen; (renew) vernieuwen, hernieuwen; zich ververschen
Beget=Gewinnen, teelen, voortbrengen, verkrygen
Idleness begets beggary=Luiheid veroorzaakt bedelaary
To join=Saamenvoegen; vereenigen, voegen, vervoegen

Topics: friendship, emotion and mood, loyalty, unity/collaboration

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
QUEEN MARGARET
Warwick, these words have turn’d my hate to love;
And I forgive and quite forget old faults,
And joy that thou becomest King Henry’s friend.
WARWICK
So much his friend, ay, his unfeigned friend,
That, if King Lewis vouchsafe to furnish us
With some few bands of chosen soldiers,
I’ll undertake to land them on our coast
And force the tyrant from his seat by war.
‘Tis not his new-made bride shall succour him:
And as for Clarence, as my letters tell me,
He’s very likely now to fall from him,
For matching more for wanton lust than honour,
Or than for strength and safety of our country.

DUTCH:
Warwick, die taal verkeert mijn hart in liefde;
En ik vergeef, vergeet alle oude schuld,
Verheugd, dat gij de vriend van Hendrik zijn wilt.

MORE:

Proverb: Forgive and forget (1526)

Unfeigned=Genuine
Vouchsafe=Condescend, deign to
Furnish=Equip
Succour=Support, assist

Compleat:
Unfeigned=Ongeveinsd
To vouchsafe=Gewaardigen, vergunnen
To furnish=Veschaffen, vorzien, verozrgen, stoffeeren, toetakelen
Succour=Te hulp komen, bystaan
Succours=Hulpbenden, krygshulpe

Topics: proverbs and idioms, flaw/fault, friendship

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
SHYLOCK
O Father Abram, what these Christians are,
Whose own hard dealings teaches them suspect
The thoughts of others!—Pray you, tell me this:
If he should break his day, what should I gain
By the exaction of the forfeiture?
A pound of man’s flesh taken from a man
Is not so estimable, profitable neither,
As flesh of muttons, beefs, or goats. I say,
To buy his favor I extend this friendship.
If he will take it, so. If not, adieu.
And for my love I pray you wrong me not.

DUTCH:
O vader Abram! hoe de christ’nen toch,
Omdat zij zelf hardvochtig zijn, van andren
Hetzelfde denken!

MORE:
Hard dealings=harsh treatment/experience.
Suspect=Mistrust
Break his day=Fails to pay on the stipulated date (break the deadline)
Compleat:
Dealings=Verkeering
Basely dealt with=Slecht behandeld

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Bassanio
CONTEXT:
BASSANIO
Good signors both, when shall we laugh? Say, when?
You grow exceeding strange. Must it be so?

DUTCH:
Vrienden, zegt,
Wanneer weer eens een prettig samenzijn?
Wij zien elkaar zoo weinig; waartoe dit?

MORE:
To grow exceeding strange=to see less of someone, be estranged. (As in “Don’t be a stranger”)

CITED IN US LAW:
United States v. Tarek Obaid, D.C. No. 2:17-cv-04446- DSF-PLA, No. 18-56657 Opinion, September 11, 2019
(It would be “exceeding strange”; shift in meaning)

Topics: emotion and mood, misquoted

Go to Top