if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: Othello ACT/SCENE: 1.2 SPEAKER: Iago CONTEXT: Nay, but he prated
And spoke such scurvy and provoking terms
Against your honour
That, with the little godliness I have,
I did full hard forbear him. But I pray you, sir,
Are you fast married? Be assured of this:
That the Magnifico is much beloved
And hath in his effect a voice potential
As double as the Duke’s. He will divorce you,
Or put upon you what restraint and grievance
The law (with all his might to enforce it on)
Will give him cable. DUTCH: Neen, maar hij relde,
En sprak op zulk een tergend lage wijs
Uw eer te na,
Dat, met het luttel vroomheid dat ik heb,
Ik nauw mij inhield
MORE:
Cable=Will give him scope (nautical)
Full hard forbear=Made great effort at restraint
Scurvy=Insulting
Grievance=Injury, punishment
Cable=Scope (nautical)

Compleat:
Forbear=Zich van onthouden
Scurvy=Kwaad, slecht Topics: insult, dispute, punishment, law/legal

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Prospero
CONTEXT:
A devil, a born devil on whose nature
Nurture can never stick, on whom my pains,
Humanely taken, all, all lost, quite lost.
And as with age his body uglier grows,
So his mind cankers. I will plague them all,
Even to roaring.

DUTCH:
Een duivel, een geboren duivel, waar
Verpleging aan verspild is, alle zorg,
Die ‘k liefd’rijk droeg, verloren, gansch verloren!

MORE:
Pains humanely taken = efforts with the best intentions
Canker’ blossom (or canker rose): dog rose or wild rose. Also used to refer to something that would destroy, infect or decay.
Compleat:
Humanely=Menschelyker wyze, beleefdelyk
Canker=Inkankeren, ineeten

Topics: insult, good and bad, nature

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Kent
CONTEXT:
A knave, a rascal, an eater of broken meats; a base, proud, shallow, beggarly, three-suited, hundred-pound, filthy, worsted-stocking knave; a lily-livered, action-taking knave; a whoreson, glass-gazing, super-serviceable finical rogue; one-trunk-inheriting slave; one that wouldst be a bawd in way of good service; and art nothing but the composition of a knave, beggar, coward, pander, and the son and heir of a mongrel bitch; one whom I will beat into clamorous whining if thou deniest the least syllable of thy addition

DUTCH:
Dat je een schurk bent, een gladjakker, een pottenlikker,
een lage, verwaten, leeghoofdige bedelaar; een gratis
livreien dragende;

MORE:

White livers used to signify cowardice. Hence lily-livered (Macbeth, 5.3) and milk-livered (King Lear, 4.2), both compounds coined by Shakespeare
Schmidt:
Broken meats=Dcraps, leftovers, such as a menial would eat
Three-suited= Serving men were allotted three suits of clothes
Glass-gazing=Vain
Finical=fussy, fastidious
One-trunk-inheriting=With only enough possessions to fill one trunk
Compleat:
Finical (affected)=Gemaakt, styf
Broken meat=Klieken, overschoten spyze.
Burgersdijk notes:
Bedelachtigen, pronkenigen. Zeer duidelijk zijn de scheldwoorden in het oorspronkelijke niet. Het beggarly zou b. v, wel een bepaling van threesuited kunnen zijn, en dit laatste behoeft dan niet te zien op het vaak verwisselen van kleederen, zooals pronkers doen, maar den dienaar kenschetsen, daar misschien een meester aan zijne knecht drie pakken in ‘t jaar gaf. Het worsted-stocking, dat volgt, ziet op de gewoonte om, zoo het maar even ging, zijden kousen te dragen; wie grofwollen kousen droeg, was niet veel bijzonders.

Topics: insult, invented or popularised, poverty and wealth, order/society, status

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 3.6
SPEAKER: Second Lord
CONTEXT:
SECOND LORD
Nay, good my lord, put him to’t; let him have his
way.
FIRST LORD
If your lordship find him not a hilding, hold me no
more in your respect.
SECOND LORD
On my life, my lord, a bubble.
BERTRAM
Do you think I am so far deceived in him?
SECOND LORD
Believe it, my lord, in mine own direct knowledge,
without any malice, but to speak of him as my
kinsman, he’s a most notable coward, an infinite and
endless liar, an hourly promise-breaker, the owner
of no one good quality worthy your lordship’s
entertainment.
FIRST LORD
It were fit you knew him; lest, reposing too far in
his virtue, which he hath not, he might at some
great and trusty business in a main danger fail you.

DUTCH:
Geloof mij, edel heer; naar mijn eigen onmiddellijke waarneming, zonder eenige de minste boosheid en om van hem te spreken als van een bloedverwant, hij is een erkende lafaard, een oneindige, grenzenlooze leugenaar, een, die om het uur zijn belofte breekt en geene enkele goede eigenschap bezit, die hem den omgang met uwe edelheid waardig kan maken.

MORE:
A hilding=Worthless, wretched being
Bubble=Cheat
Entertainment=Keeping in employment, service
Compleat:
To bubble=Bedriegen
A bubble=Een onnozel hals
Entertainment=Huysvesting, onderhoud

Topics: insult, reputation, deceit

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
Let him be damned like the glutton! Pray God his tongue be
hotter! A whoreson Achitophel, a rascally yea-forsooth
knave, to bear a gentleman in hand and then stand upon
security! The whoreson smoothy-pates do now wear
nothing but high shoes and bunches of keys at their girdles;
and if a man is through with them in honest taking up, then
they must stand upon security. I had as lief they would put
ratsbane in my mouth as offer to stop it with “security.”

DUTCH:
Zoo ‘n hondsvot van een Achitofel! zoo’n schoftige ja-waarachtig-schelm! een man van stand aan den praat te houden, en dan op een borgtocht te staan!

MORE:
Yea-forsooth=Too ready to with the oath
Bear in hand=Assure
Stand upon=Demand
Smoothy-pates=Short-haired Puritan businessmen
Keys at their girdles=Self-important, with keys implying assets
Had as lief=Would just as soon
Ratsbane=Rat poison

Compleat:
To bear one in hand (to make fair pretences that a thing shall be done)=Iemand met schoone beloften paaijen
To stand (or insist) upon one’s privilege=Op zyne voorrechten staan, dezelven vorderen
To stand upon his reputation=Op zyne eere staan
I had as lief=Ik wilde al zo lief

Topics: insult, security, business

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Lady Percy
CONTEXT:
Out, you mad-headed ape!
A weasel hath not such a deal of spleen
As you are tossed with. In faith,
I’ll know your business, Harry, that I will.
I fear my brother Mortimer doth stir
About his title, and hath sent for you
To line his enterprise;

DUTCH:
Och kom, wat apenfratsen!
Een wezel zelfs heeft zooveel grillen niet,
Als die ù plagen. Op mijn woord, ik wil
Uw plannen weten, Hendrik; ja, ik wil ’t.

MORE:
The spleen was viewed as a a source of passion and emotion, both positive and negative.
See Cymbeline 3.4: “As quarrelous as the weasel”.
Schmidt:
Toss (metaphorically)=To throw up and down, to cause to rise and fall, to move to and fro.
To line=To fill on the inside; used for money (financial aid, support)
Enterprise= Attempt, undertaking
Compleat:
Spleen=De milt
Spleen (Spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrak
Enterprise=Onderneemen, onderwinden, bestaan, aanvangen

Topics: conspiracy, plans/intentions, insult, , suspicion, discovery

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Adriana
CONTEXT:
LUCIANA
Who would be jealous, then, of such a one?
No evil lost is wailed when it is gone.
ADRIANA
Ah, but I think him better than I say,
And yet would herein others’ eyes were worse.
Far from her nest the lapwing cries away.
My heart prays for him, though my tongue do curse.

DUTCH:
O, maar ik acht hem beter, dan ik zeg;
Als and’rer oog hem maar zoo haatlijk vond!
De kieviet schreeuwt, is hij van ‘t nest ver weg;
Mijn harte bidt voor hem, al vloekt mijn mond.

MORE:
Proverb: The lapwing cries most when farthest from her nest

Burgersdijk notes:
De kievit schreeuwt, enz. In Sh’s. tijd werd de kievit meermalen hiervoor aangehaald, ja de uitdrukking schijnt spreekwoordelijk geweest te zijn. In LILY’s Campaspe leest men:
„You resemble the lapwing, who crieth most where her nest is not.” Shakespeare zelf herhaalt het beeld in ,Maat voor Maat,” I.4.

Topics: deceit, perception, insult, proverbs and idioms, envy, manipulation

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 5.3
SPEAKER: Edgar
CONTEXT:
Despite thy victor sword and fire-new fortune,
Thy valor and thy heart—thou art a traitor,
False to thy gods, thy brother, and thy father,
Conspirant ‘gainst this high illustrious prince,
And from th’ extremest upward of thy head
To the descent and dust below thy foot
A most toad-spotted traitor. Say thou “No,”
This sword, this arm, and my best spirits are bent
To prove upon thy heart, whereto I speak,
Thou liest.

DUTCH:
Verrader van uw schedel tot aan ‘t stof,
Dat onder uwe voeten is, gevlekt
Gelijk de vuilste pad

MORE:
Proverb: From the crown of his head to the soul of his foot (c.1300)
Schmidt:
Fire-new=Brand new, freshly minted
Toad-spotted=Tainted and polluted with venom like the toad
Compleat:
Fire-new (brand new)=Vlinder nieuw
Spotted=Bevlekt, gevlakt

Topics: insult, truth, honesty, conspiracy

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 2.7
SPEAKER: Jaques
CONTEXT:
JAQUES
…And in his brain,
Which is as dry as the remainder biscuit
After a voyage, he hath strange places crammed
With observation, the which he vents
In mangled forms. Oh, that I were a fool!
I am ambitious for a motley coat.
DUKE SENIOR
Thou shalt have one.
JAQUES
It is my only suit
Provided that you weed your better judgements
Of all opinion that grows rank in them
That I am wise

DUTCH:
Een noob’le nar! — Hij was weleer een hoov’ling,
En zegt, dat, zijn de vrouwen jong en schoon,
Zij ook de gaaf bezitten van ‘t te weten.
Zijn brein, zoo droog als restjens scheepsbeschuit,
Heeft hij gepropt met vreemde spreuken, vol
Opmerkingsgeest; en geeft die wijsheid lucht,
Verminkt, bij stukjens

MORE:
Elizabethans believed that the three main organsi were the heart, liver and brain. The brain had to be cool and moist to sleep; someone with a ‘cool and moist’ humour would be able to sleep, unlike a choleric person of hot and dry humour. A dry brain was believed to take longer to be impressed with information.
Provided . . . wise as long as you
disabuse yourselves of the prejudice
that I am a wise man.rank gross (homonym with grows),
often including foul smell

Topics: insult, intellect, reason, fashion/trends

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Doll Tearsheet
CONTEXT:
DOLL
Charge me! I scorn you, scurvy companion. What, you poor, base, rascally, cheating lack-linen mate! Away, you mouldy rogue, away! I am meat for your master.
PISTOL
I know you, Mistress Dorothy.
DOLL
Away, you cutpurse rascal, you filthy bung, away!
By this wine, I’ll thrust my knife in your mouldy
chaps an you play the saucy cuttle with me. Away,
you bottle-ale rascal, you basket-hilt stale juggler,
you. Since when, I pray you, sir? God’s light, with
two points on your shoulder? Much!

DUTCH:
Voor mij? Loop heen, gij smerige hondsvot! Wat!
Zoo ‘n arme, gemeene, schelmachtige, zwendelende sinjeur
Zonderhemd! Weg, gij beschimmelde schavuit, weg!
Ik ben een lekkerbeetjen voor uw meester.

MORE:

Proverb: To be meat for another’s mouth (1598)

Bung=Cutpurse; sharper. In thieving, nipping a bung was to cut a purse. Later also used to describe a pocket.
Cuttle=Knife used by sharpers to cut the bottom of purses (worn hanging from a belt).
Two points=Mark of a commission

Compleat:
Sharper=Een die door behendigheid, ‘t zy met recht of onrecht, iets poogt te bekoomen, een inhaalige vent

Topics: insult, proverbs and idioms, invented or popularised

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Bertram
CONTEXT:
BERTRAM
Damnable both-sides rogue !
FIRST SOLDIER
[Reads] ‘When he swears oaths, bid him drop gold, and take it;
After he scores, he never pays the score:
Half won is match well made; match, and well make it;
He ne’er pays after-debts, take it before;
And say a soldier, Dian, told thee this,
Men are to mell with, boys are not to kiss:
For count of this, the count’s a fool, I know it,
Who pays before, but not when he does owe it.
Thine, as he vowed to thee in thine ear, Parolles.’
BERTRAM
He shall be whipped through the army with this rhyme
in’s forehead.
SECOND LORD
This is your devoted friend, sir, the manifold linguist and the armipotent soldier.

DUTCH:
Die vervloekte, dubbeltongige schurk!

MORE:
Both-sides=Double-tongued, two-faced
Score=(1) Hit the mark (2) Bill
Half-won=Well negotiated is half the game
After-debts=Money payable upon receipt
Mell=Meddle, mess around with (sexually)
Pays before=Pays in advance
Armipotent=Mighty in arms
Manifold=Multiple
Compleat:
Jack on both sides=Slinks en rechts
To score=Op rekening zetten
Score=Rekening, kerfstok
Manifold=Veelvoudig, veelvuldig

Topics: insult, offence, integrity, truth

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
BARDOLPH
Why, you are so fat, Sir John, that you must needs be out of all compass, out of all reasonable compass, Sir John.
FALSTAFF
Do thou amend thy face, and I’ll amend my life. Thou art our admiral, thou bearest the lantern in the poop, but ’tis in the nose of thee. Thou art the knight of the burning lamp.

DUTCH:
Verbeter gij uw gezicht, en ik wil mijn leven beteren.

MORE:
Schmidt:
Compass=Extent in general, limit (“lived well and in good c.; and now I live out of all c.”)
Poop=The hindmost part of a ship.
Compleat:
To keep within compass=Iemand in den band (in bedwang) houden
To keep within compass=Zynen plicht betrachten
To draw a thing within a narrow compass=Iets in een klein begrip besluiten

Topics: insult, appearance, excess

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: King Lear
CONTEXT:
None does offend—none, I say, none. I’ll able ’em.
Take that of me, my friend, who have the power
To seal th’ accuser’s lips. Get thee glass eyes,
And like a scurvy politician seem
To see the things thou dost not.

DUTCH:
Koop u glazen oogen;
Veins als een staatsman laag, eat ge alles ziet
Wat gij niet ziet./
Voorzie je van een bril en doe dan als
een huichelaar alsof je dingen ziet
die je niet ziet.

MORE:
Schmidt:
Scurvy=despicable
Able=Vouch for, warrant
Compleat:
Scurvy=ondeugend schobbejak

Topics: insult, appearance, perception, intellect, understanding

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Parolles
CONTEXT:
PAROLLES
He will steal, sir, an egg out of a cloister: for rapes and ravishments he parallels Nessus: he professes not keeping of oaths; in breaking ’em he is stronger than Hercules: he will lie, sir, with such volubility, that you would think truth were a fool: drunkenness is his best virtue, for he will be swine-drunk; and in his sleep he does little harm, save to his bed-clothes about him; but they know his conditions and lay him in straw. I have but little more to say, sir, of his honesty: he has every thing that an honest man should not have; what an honest man should have, he has nothing.

DUTCH:
[H]ij heeft alles, wat een rechtgeaard man niet moest hebben; en van wat een deugdzaam man wel moet hebben, heeft hij niets.

MORE:
Proverb: Dispraise by evil men is praise
Proverb: As drunk as a swine
Proverb: Honest is a fool
Egg=Eggs being worthless, of no value (so untrustworthy that he would steal something worthless from a sacred place)
Nessus=Centaur who attempted to rape Hercules’ wife
Professes=Claims (not to believe in)
Truth were a fool= To be honest is foolish
With such volubility=So fluently, easily

Topics: honesty, reputation, insult, proverbs and idioms

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
The juvenal, the Prince your master, whose chin is not yet
fledge—I will sooner have a beard grow in the palm
of my hand than he shall get one off his cheek,
and yet he will not stick to say his face is a face royal.
God may finish it when He will.
’Tis not a hair amiss yet.
He may keep it still at a face royal, for a barber
shall never earn sixpence out of it,
and yet he’ll be crowing as if he had writ man
ever since his father was a bachelor.
He may keep his own grace, but he’s
almost out of mine, I can assure him.

DUTCH:
Een prinselijke genade kan hij zijn en
blijven, maar bij mij is hij bijna uit de genade, dat kan
ik hem verzekeren

MORE:

Juvenal=Youth
Amiss=Out of time and order, wrong
Not a hair amiss=Not a hair out of place
Fledge=Covered with down
Stick=Hesitate
Face royal=Majestic face
Writ man=Having reached maturity, manhood
Barber shall never earn a sixpence=Barber would have nothing to shave

Compleat:
Stick=Schroomen
To stick at a thing (to make a conscience or a scruple)=Geweetenswerk ergens van maaken
He sticks at nothing for lucre’s sake=Hij ontziet niets om voordeels wille
Grace (agreeableness)=Bevalligheid
Grace=Genade
Fledged=Met veeren voorzien

Topics: insult, patience, pity, respect, age/experience

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Bassanio
CONTEXT:
ANTONIO
Farewell. I’ll grow a talker for this gear.
GRATIANO
Thanks, i’ faith, for silence is only commendable
In a neat’s tongue dried and a maid not vendible.
ANTONIO
Is that any thing now?
BASSANIO
Gratiano speaks an infinite deal of nothing, more than
any man in all Venice. His reasons are as two grains of
wheat hid in two bushels of chaff —you shall seek all day
ere you find them, and when you have them they are not
worth the search.

DUTCH:
Zijn verstandige gedachten zijn als twee tarwekorrels in twee schepels kaf; gij kunt er den geheelen dag naar zoeken, eer gij ze vindt.

MORE:
CITED IN US LAW:
Crowley Marine Services, Inc. v. National labour Relations Board, 344 U.S. App. D.C. 165; 234 F.3d 1295 (2000);
Kneale v. Kneale, 67 So. 2d 233, 234 (Fla., 1953).

His reasons are as two grains of wheat hid in two bushels of chaff=Ill-reasoned argument.

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
DOLL TEARSHEET
They say Poins has a good wit.
FALSTAFF
He a good wit? Hang him, baboon. His wit’s as thick as
Tewksbury mustard. There’s no more conceit in him than is
in a mallet.
DOLL TEARSHEET
Why does the Prince love him so then?
FALSTAFF
Because their legs are both of a bigness, and he plays at quoits well, and eats conger and fennel, and drinks off candles’ ends for flap-dragons, and rides the wild mare with the boys, and jumps upon joint stools, and swears with a good grace, and wears his boots very smooth, like unto the sign of the Leg, and breeds no bate with telling of discreet stories, and such other gambol faculties he has that show a weak mind and an able body, for the which the Prince admits him; for the Prince himself is such another. The weight of a hair will turn the scales between their avoirdupois.

DUTCH:
Hij nog al geest? aan den galg met den baviaan! Zijn
geest is zoo dik als Tewksburger mosterd, hij heeft niet
meer vernuft, dan er in een wilden woerd zit.

MORE:
Tewkesbury mustard, reputedly the finest in England, was only sold in the form of mustard balls. Renowned for its sharp flavour. Legend has it that Henry VIII was presented with gold leaf-covered Tewkesbury Mustard Balls when he visited Tewkesbury.

Schmidt:
Conceit=Wit, imagination
Mallet=Heavy wooden hammer
Quoits=Game in which metal rings are thrown at a pin in the ground
Conger and fennel=Eel (thought to blunt the wit) seasoned with fennel
Flapdragons=Drinking game
Wild-mare=See-saw
Bate=Quarrel
Avoirdupois=Weight

Compleat:
Conceit=Waan, bevatting, opvatting, meening
Conger=Een soort van groote paling
Avoirdupois=Gewigt van xvi oncen in ‘t pond

Topics: insult, imagination, intellect

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
Here comes lean Jack. Here comes bare-bone.—How now, my sweet creature of bombast? How long is ’t ago, Jack, since thou sawest thine own knee?

DUTCH:
Daar komt schrale Hans, daar komt Klapperbeen.—Nu, mijn allerliefste watten popje! hoe lang is het geleden, Hans, dat je je eigen knie gezien hebt?

MORE:
Cotgrave: “Cottoner. To bumbast, stuff with cotton”.
Schmidt:
Lean=Wanting flesh, meager, thin
Bare-bone=Lean skinny person
Bombast=Cotton used to stuff out garments
Compleat:
Bombast=Bombazyne of kattoene voering; fustian
Bombast=Hoogdraavende wartaal, ydel gezwets
To bumbast=Met bombazyn voeren
Bumbast: Bombazyn als ook Brommende woorden

Topics: insult, language, appearance

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Orlando
CONTEXT:
ORLANDO
And so had I, but yet, for fashion sake, I thank you too for your society.
JAQUES
God be wi’ you. Let’s meet as little as we can.
ORLANDO
I do desire we may be better strangers.
JAQUES
I pray you mar no more trees with writing love songs in their barks.
ORLANDO
I pray you mar no more of my verses with reading them ill- favouredly.

DUTCH:
Ik hoop, dat wij meer en meer van elkaar vervreemden.

MORE:
Reading them ill-favouredly. See Sir John Harington’s Epigrams (1618)
‘Sextus, an ill reader’:
‘For shame poynt better, and pronounce it cleerer,
Or be no Reader, Sextus, be a Hearer’.
( Poynt= punctuate)

Topics: insult, relationship, civility

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Portia
CONTEXT:
PORTIA
If I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste
as Diana unless I be obtained by the manner of my
father’s will. I am glad this parcel of wooers are so
reasonable, for there is not one among them but I dote
on his very absence. And I pray God grant them a fair
departure.

DUTCH:
Ik ben blij, dat dit partijtjen
vrijers zoo verstandig is, want er is er niet een
bij, of ik smacht naar zijn afzijn, en ik bid God, hun
een voorspoedige heenreis te verleenen.

MORE:
Sibylla=The Sibyl (female prophet in Ancient Greece who asked Apollo for longevity but forgot to ask for eternal youth)
Shakespearean wordplay with the word dote.

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 5.4
SPEAKER: Douglas
CONTEXT:
I fear thou art another counterfeit,
And yet, in faith, thou bear’st thee like a king.
But mine I am sure thou art, whoe’er thou be,
And thus I win thee.

DUTCH:
Ik vrees, dat gij ook weer een namaak zijt,
Schoon gij, voorwaar, u voordoet als een koning;
Doch wie gij zijt, mijn zijt gij, dit bezweer ik;
En zoo maak ik u mijn.

MORE:
Counterfeit=Deceitful imitation

Topics: deceit, conflict, insult, suspicion

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Hotspur
CONTEXT:
But marked him not a word. O, he is as tedious
As a tired horse, a railing wife,
Worse than a smoky house: I had rather live
With cheese and garlic in a windmill, far,
Than feed on cates and have him talk to me.

DUTCH:
O veel, veel liever zou ik
Op kaas en knoflook zitten, in een molen,
Dan wildbraad eten en zijn praatjens hooren
In eenig lustslot van de christenheid

MORE:
Proverb: A smoky chimney and a scolding wife are two bad companions.
Cates=delicacies

Topics: insult, civility

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
O, there be players that I have seen play and heard others praise (and that highly), not to speak it profanely, that, neither having th’ accent of Christians nor the gait of Christian, pagan, nor man, have so strutted and bellowed that I have thought some of nature’s journeymen had made men and not made them well, they imitated humanity so abominably.

DUTCH:
Dat de gedachte bij mij opkwam enkele losse werklui, bij natuur in dienst, hadden menschen gemaakt en hadden ze niet goed gemaakt /
Dat ik wel denken moest of hier soms een van natuurs daglooners menschen had gemaakt en niet goed gemaakt, zoo afgrijselijk bootsten zij de menschheid na.

MORE:
Schmidt:
To strut=To walk with a proud gait or affected dignity
Journeymen= unskilled workers
Gait=manner
Compleat:
To strut out=Opgeblaazen zyn, ‘t hoofd om hoog en den buik uitsteeken
Struttingly=Verwaandelyk, hoogmoediglyk

Topics: nature, appearance, insult, intellect

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
I know you can do very little alone, for
your helps are many, or else your actions would
grow wondrous single. Your abilities are too infantlike
for doing much alone. You talk of pride. O,
that you could turn your eyes toward the napes
of your necks and make but an interior survey of
your good selves! O, that you could!

DUTCH:
Ik weet wel, gij kunt zeer weinig alleen doen, want
uwe hulpen zijn velen, of uwe daden zouden verbazend
enkel wezen; uw vermogens zijn te zuiglingachtig om veel
alleen te doen.

MORE:
Reference to Aesop’s Fable Jupiter’s Two Wallets .(When Jupiter made Man, he gave him two wallets, one for his neighbour’s faults, the other for his own. The Man kept the one in front for his neighbour’s faults, and the one behind for his own so while the front wallet was always under his nose, it took more effort to see the wallet behind him.)

Schmidt:
Wondrous=Strangely
Single=Insignificant, trivial

Topics: insult, skill/talent

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 5.3
SPEAKER: Joan la Pucelle
CONTEXT:
JOAN LA PUCELLE
A plaguing mischief light on Charles and thee!
And may ye both be suddenly surprised
By bloody hands, in sleeping on your beds!
YORK
Fell banning hag, enchantress, hold thy tongue!
JOAN LA PUCELLE
I prithee, give me leave to curse awhile.
YORK
Curse, miscreant, when thou comest to the stake.

DUTCH:
Treffe u en Karel beide’ een folt’rend onheil,
En moge een hand des bloeds u beiden plotsling
Bij ‘t slapen in uw bedden overvallen!

MORE:
Fell=Cruel, vicious, intense, savage.
Banning=Cursing
Plaguing=Tormenting, afflicting
Mischief=Calamity, misfortune

Compleat:
Fell=(cruel) Wreed
To ban=Vervloeken, in den ban doen (also ‘bann’)
Plaguing=Plaagende
Mischief=Onheil, kwaad, ongeluk, ramp, verderf, heilloosheid

Topics: language, civility, insult

PLAY: As you Like It
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Orlando
CONTEXT:
OLIVER
And what wilt thou do—beg when that is spent? Well, sir, get you in. I will not long be troubled with you. You shall have some part of your will. I pray you leave me.
ORLANDO
I will no further offend you than becomes me for my good.
OLIVER
Get you with him, you old dog.
ADAM
Is “old dog” my reward? Most true, I have lost my teeth in your service. God be with my old master. He would not have spoke such a word.

DUTCH:
Ik zal u niet langer lastig vallen, dan in mijn belang
noodzakelijk is.

MORE:
Schmidt:
Become=to fit, suit. (Becomes me for my good=than I need to.)
Offend=Displease, mortify, affront; trespass on
Compleat:
Become=Betaamen
Offend=Misdoen, ergeren, aanstoot geeven, verstoordmaaken, beledigen

Topics: insult, status, work, value, ingratitude

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Emelia
CONTEXT:
If he say so, may his pernicious soul
Rot half a grain a day! He lies to th’ heart.
She was too fond of her most filthy bargain.

DUTCH:
Als hij dat zegt, mag zijn perverse ziel
wegrotten met een grein per dag. Hij liegt:
daarvoor had zij haar slechtste koop te lief.

MORE:
Proverb: He lies to th’heart (Cf. Macbeth 2.3: “That it did, sir, i’ th’ very throat on me; but I requited him for his lie’)

Topics: insult, truth, proverbs and idioms

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
If thou dost marry, I’ll give thee this plague for thy dowry. Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny. Get thee to a nunnery, go. Farewell. Or, if thou wilt needs marry, marry a fool, for wise men know well enough what monsters you make of them.

DUTCH:
Als je met alle geweld trouwen wilt, trouw dan een idioot, want mannen met hersens weten vooruit dat je hun de horens opzet. /
Of, zoo ge dan toch wilt trouwen, trouw met een dwaas; want wijze mannen weten al te wel, wat monsters gij van hen maakt. /
Of, wilt gij met geweld trouwen, trouw een malloot, want wijze mannen weten maar al te goed wat voor monsters gij van hen maakt.

MORE:
Schmidt:
Plague=Hence it almost seems that, in some expressions, the word has quite passed into the sense of curse: “I’ll give thee this p. for thy dowry”
Calumny= Slander
Compleat:
Calumny=Een lastering, klad

Topics: insult, still in use, wisdom

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
O, it offends me to the soul to hear a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who for the most part are capable of nothing but inexplicable dumb-shows and noise. I would have such a fellow whipped for o’erdoing Termagant. It out-Herods Herod. Pray you, avoid it.

DUTCH:
Ik zou zoo’n kerel gegeeseld willen hebben, enkel en alleen omdat hij Tergament overdrijft en nog erger Herodest dan Herodes. /
Ik zou zoo’n kerel gegeeseld willen hebben voor zijn overdrijving van Termagant ; ‘t is erger den Herodes uithangen dan Herodes doet.

MORE:
Over the top, usually in evil or extravagance: “to be more outrageous than the most outrageous”
Schmidt:
Periwig-pated=Wearing a periwig
Robustious=Violent, boisterous
Compleat:
Periwig=Paruik. Perwig=Een Pruyk, Perruyk
Robusteous=Sterk, grof, kloek van lyf en leden

Topics: insult, still in use

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
God-den to your worships: more of your conversation would infect my brain, being the herdsmen of the beastly
plebeians: I will be bold to take my leave of you.

DUTCH:
Nu, ik wensch uw’ edelbeden goeden avond; mij meer met u in te laten, mocht mijn hersens besmetten.

MORE:
God-den=Good evening (God give you good even.)

Schmidt:
Beastly=Coarse, bestial
Plebeians=The common people of ancient Rome

Compleat:
Beastly=Onbeschoft, morsig

Topics: insult, intellect, respect

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Gadshill
CONTEXT:
I am joined with no foot-land-rakers, no long-staff sixpenny strikers, none of these mad mustachio purple-hued malt-worms, but with nobility and tranquillity, burgomasters and great oneyers, such as can hold in, such as will strike sooner than speak, and speak sooner than drink, and drink sooner than pray, and yet, zounds, I lie, for they pray continually to their saint the commonwealth, or rather not pray to her but prey on her, for they ride up and down on her and make her their boots.

DUTCH:
Ik sluit mij niet aan bij land-loopers te voet, niet bij knuppeldragende schellingafzetters, niet bij dolle moutwurmen met purperroode bierknevels: maar bij adel en renteniers; bij burgemeesters en groote hansen; bij mannen, die hun stand ophouden, die eer zullen toeslaan dan spreken, eer spreken dan drinken, en eer drinken dan bidden; doch neen, hier lieg ik; want zij roepen telkens hun heilige aan: ‘s lands welvaren; of liever zij roepen het niet aan, maar houden het aan, en het varen in dat schuitjen is hun bestaan

MORE:
Malt-worms=Tipplers of ale
Foot-land-raker=Pedestrian vagabond (Schmidt); footpad (Onions)
Boot=Booty from plundering
Burgersdijk:
Zij roepen het niet aan, maar houden het aan. In ‘t Engelsch: not pray to her, but prey on her. Daarop volgt weder een woordspeling met boots, dat buit en laarzen beteekent, en dan met liquored, dat smeereis (van laarzen) en dronken maken beteekenen kan. Varenzaad, waarvan daarna gesproken wordt, is nagenoeg onzichtbaar en wordt als middel vermeld, waarmee iemand, die het bij zich draagt, zich onzichtbaar kan maken. Maar het moet alsdan op St. Jans-avond en op het oogenblik van de geboorte des heiligen ingezameld zijn.

Topics: insult, excess

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
Sblood, you starveling, you elfskin, you dried neat’s tongue, you bull’s pizzle, you stockfish! O, for breath to utter what is like thee! You tailor’s-yard, you sheath, you bowcase, you vile standing tuck—

DUTCH:
Stilgezwegen, jij hongerlijder, jij aalshuid, jij gedroogde kalfstong, jij bullepees, jij stokvisch,—O, had ik maar adem genoeg om te zeggen, waar je op gelijkt!—jij snijdersel, jij degenscheê, jij boogfoedraal, jij erbarmelijk, rechtopstaand rapier,

MORE:
Schmidt:
Starveling=A hunger-starved and extremely lean person
Neat=horned cattle
Tuck=Rapier
Compleat:
Starveling=Een uitgehongerde, een die zeer mager en niet dan vel en been is
Neat=Een rund, varre (os of koe)

Topics: insult

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Exeter
CONTEXT:
Scorn and defiance, slight regard, contempt,
And anything that may not misbecome
The mighty sender, doth he prize you at.
Thus says my king: an if your father’s Highness
Do not, in grant of all demands at large,
Sweeten the bitter mock you sent his Majesty,
He’ll call you to so hot an answer of it
That caves and womby vaultages of France
Shall chide your trespass and return your mock
In second accent of his ordinance.

DUTCH:
Uittarting en verachting, hoon en spot,
En alles, wat den grooten zender niet
Onteeren kan.

MORE:

Slight regard=Scant regard, disregard
Misbecome=To suit ill, not to befit, to be unseemly in
In grant of=The act of granting or bestowing, concession, permission
Mock=Ridicule, derision, sneer
Womby=Hollow, capacious
Vaultage=Cavern
Answer=Reply to a charge
Accent=Sound of voice
Second accent=Echo
Ordinance=Artillery

Compleat:
Misbecome=Misstaan, niet wel voegen
It misbecomes him=Het misstaat hem

Topics: status, order/society, value, insult

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Rosalind
CONTEXT:
But, mistress, know yourself. Down on your knees
And thank heaven, fasting, for a good man’s love,
For I must tell you friendly in your ear,
Sell when you can; you are not for all markets.
Cry the man mercy, love him, take his offer.
Foul is most foul, being foul to be a scoffer.

DUTCH:
Want hoor, wat ik als vriend in ‘t oor u zeg,
Sla toe bij ‘t bod; uw waar is niet gewild.
Snel, vraag vergiff’nis, ras zijn min gekroond!
Wie leelijk is, is ‘t leelijkst, als zij hoont.

MORE:
Schmidt:
Cry mercy=Take mercy on
Scoffer=Mocker. Scoffer was used for political and religious abuse.
Compleat:
To scoff=Spotten, schimpen. To scoff at=Bespotten beschimpen.
Spotter=Een spotter, spotvogel, spreeuw

Topics: insult, marriage, value, ingratitude

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Sicinius
CONTEXT:
Such a nature,
Tickled with good success, disdains the shadow
Which he treads on at noon: but I do wonder
His insolence can brook to be commanded
Under Cominius.

DUTCH:
Een aard als deze,
Door voorspoed nog geprikkeld, zet den voet
Niet op zijn eigen middagschaduw

MORE:
Proverb: When the sun is highest he casts the least shadow

Tickled with=Pleased, excited by (still in use)

Schmidt:
Disdain=To think unworthy, to scorn, to treat with contempt
Brook=Bear, endure; put up with

Compleat:
To tickle (pleaes or flatter)=Streelen, vleijen
Brook=Verdraagen, uitstaan
To brook an affront=Een leed verkroppen

Topics: insult, ambition, authority, invented or popularised

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Kent
CONTEXT:
That such a slave as this should wear a sword,
Who wears no honesty. Such smiling rogues as these,
Like rats, oft bite the holy cords a-twain,
Which are too intrince t’unloose; smooth every passion
That in the natures of their lords rebel,
Being oil to fire, snow to the colder moods,
Renege, affirm, and turn their halcyon beaks
With every gall and vary of their masters,
Knowing naught, like dogs, but following.

DUTCH:
Dat zulk een deugniet, zonder hart in ‘t lijf,
Een zwaard aan ‘t lijf draagt. Zulk een vleilach-tuig
Doorknaagt, als ratten, vaak de heil’ge banden,
Die onontknoopbaar zijn; vleit ied’ren hartstocht,
Die in de borst van hun gebieders woelt;
Werpt olie op hun vuur, ijs op hun koelheid;
Knikt ja, schudt neen, en draait als weerhaan rond,
Met ied’re vlaag en wiss’ling van hun meesters;
Loopt hun als honden na, het kent niets anders.

MORE:
Proverb: A mouse in time may bite in two a cable (Like rats, oft bite….)
Holy cords=Matrimonial bond
A-twain=In two
Intrince=Entangled, intertwined (Verb to intrince=To untangle)
Onions:
Smooth=Flatter, humour
Halcyon=Kingfisher. (Kingfishers when hung by the beck or tail could serve as a weathervane).
Compleat:
Halcyon (sea fowl)=Een zekere Zeevogel
Burgerdijk notes:
En draait als weerhaan rond. In’t Engelsch: and turn their halcyon beaks; naar het volksgeloof keerde een ijsvogel, aan een draad opgehangen, zijn bek altijd naar den kant, waar de wind van daan kwam.

Topics: insult, proverbs and idioms, flattery, honesty

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
I will now hear; what say you of this gentlewoman?
STEWARD
Madam, the care I have had to even your content, I
wish might be found in the calendar of my past
endeavours; for then we wound our modesty and make
foul the clearness of our deservings, when of
ourselves we publish them.
COUNTESS
What does this knave here? Get you gone, sirrah:
the complaints I have heard of you I do not all
believe: ’tis my slowness that I do not; for I know
you lack not folly to commit them, and have ability
enough to make such knaveries yours.
CLOWN
‘Tis not unknown to you, madam, I am a poor fellow.
COUNTESS
Well, sir.
CLOWN
No, madam, ’tis not so well that I am poor, though
many of the rich are damned: but, if I may have
your ladyship’s good will to go to the world, Isbel
the woman and I will do as we may.

DUTCH:
[D]e klachten, die ik over u hoorde, wil ik niet alle gelooven; ‘t is uit lankmoedigheid, dat ik het niet doe; want ik weet, dat het u niet aan dwaasheid ontbreekt om zulke streken te begaan, en dat gij handigheid genoeg hebt om ze uit te voeren .

MORE:
Slowness=Dullness of intellect or comprehension (OED)
Folly=Perversity of judgment, absurdity
Knaveries=Roguish tricks
Even=Make even, even out
Compleat:
Slowness=Traagheyd, loomheyd
Folly (vice, excess, imperfection)=Ondeugd, buitenspoorigheid, onvolmaaktheid
Knavery=Guitery, boertery
To een=Effenen, vereffenen, effenmaaken, gelykmaaken

Topics: insult, offence, integrity, truth, trust, gullibility

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
There’s neither honesty, manhood, nor good fellowship in thee, nor thou cam’st not of the blood royal, if thou darest not stand for ten shillings.

DUTCH:
Er is in u geen eerlijkheid, geen manhaftigheid, noch goede kameraadschap, en gij zijt ook niet van koninklijken bloede, als gij het hart niet hebt, een paar kronen in den zak te steken.

MORE:
Schmidt:
Fellowship=Companionableness, a spirit and disposition as they ought to be among comrades
Darest, durst=to have courage, to be bold enough, to venture
Compleat:
You durst not do it=Gy durft het niet doen.

Topics: insult, honesty, friendship, courage

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Antipholus of Syracuse
CONTEXT:
DROMIO OF SYRACUSE
Because it is a blessing that he bestows on beasts, and what he hath scanted men in hair, he hath given them in wit.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Why, but there’s many a man hath more hair than wit.

DUTCH:
Zoo, maar er zijn menschen genoeg, die meer haar hebben dan verstand.

MORE:
Proverb: Bush natural, more hair; than wit
Proverb: An old goat is never themore revered for his beard
Proverb: Wisdom consists not in a beard

Scanted=Been miserly with

Compleat:
Scant=Bekrompen, schaars
I was scanted in time=Ik had er naauwlyks tyd toe

Topics: intellect, appearance, insult, proverbs and idioms

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
FALSTAFF
But as the devil would have it, three misbegotten knaves in Kendal green came at my back, and let drive at me, for it was so dark, Hal, that thou couldst not see thy hand.
PRINCE HENRY
These lies are like their father that begets them, gross as a mountain, open, palpable. Why, thou claybrained guts, thou knotty-pated fool, thou whoreson, obscene, greasy tallow- catch—
FALSTAFF
What, art thou mad? Art thou mad? Is not the truth the truth?

DUTCH:
Die leugens zijn even als de vader, die hen verwekt, groot en breed als een berg, in het oog vallend, tastbaar. Zeg eens, gij onthersende rolpens, gij knoestkoppige dwaas, gij afschuwelijk, glibberig, smerig talkvat.

MORE:
Schmidt:
Misbegotten=Of a bad origin
Kendal=Place in Westmoreland, famous for its clothing trade
Claybrained=Stupid, Cf. Clodpole, clotpole
Tallow-catch, reading of O. Edd. in H4A II; supposed by some to be tallow-ketch, i. e. a vessel filled with tallow; by others tallow-keech, i. e. fat rolled up in a round lump.
Compleat:
Clothead or clot-pated fellow=Een Plompaard, botterik

Topics: deceit, truth, insult

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
For the satirical rogue says here that old men have gray beards, that their faces are wrinkled, their eyes purging thick amber and plum-tree gum, and that they have a plentiful lack of wit, together with most weak hams.

DUTCH:
Het mangelt hen volop aan verstand dat zij een overvloedig verstandsgemis aan erg zwakke dijen paren

MORE:
Schmidt:
Satirical= full of bitter mockery
Rogue, a term of reproach=rascal, knave
Compleat:
Rogue (or rascal)=Schurk, Schobbejak
The poignancy of a satire=De scherpheid van een schimpdicht

Topics: wisdom, intellect, insult, age/experience

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
I can’t say your worships have delivered the matter well, when I find the ass in compound with the major part of your syllables: and though I must be content to bear with those that say you are reverend grave men, yet they lie deadly that tell you have good faces. If you see this in the map of my microcosm, follows it that I am known well enough too? what harm can your bisson conspectuities glean out of this character, if I be known well enough too?

DUTCH:
En hoewel ik het mij getroosten moet hen te laten uitspreken, die u eerbied-wardige mannen van gewicht noemen, vertellen toch zij, die zeggen, dat gij redelijk goede gezichten hebt, een
leugen om van te barsten.

MORE:
Schmidt:
Delivered=Spoken, presented
Good faces=(1) Honest faces; (2) Handsome faces
Reverend=Entitled to respect, venerable
Bisson (beesom)=Purblind
Conspectuities=Sight, vision
Glean=Conclude, infer
Map of my microcosm=Face

Compleat:
To deliver (or speak out in discourse)=Een redevoering doen
Purblind=Stikziende

Topics: insult, perception, appearance, truth, honesty, deception

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Giuderius
CONTEXT:
GUIDERIUS
This Cloten was a fool, an empty purse;
There was no money in ’t. Not Hercules
Could have knocked out his brains, for he had none.
Yet I not doing this, the fool had borne
My head as I do his.
BELARIUS
What hast thou done?
GUIDERIUS
I am perfect what: cut off one Cloten’s head,
Son to the Queen, after his own report,
Who called me traitor mountaineer, and swore
With his own single hand he’d take us in,
Displace our heads where, thank the gods, they grow,
And set them on Lud’s Town.

DUTCH:
Deez’ Cloten was een gek, een leêge beurs,
Geen geld er in; geen Hercules kon hem
De hersens inslaan


Take in=Subdue
I am perfect, what=I am well-informed, well assured, certain what
Lud’s Town=London

Compleat:
To be perfect in a thing=Iets wel van buiten kennen, in zyn hoofd hebben.

Topics: insult, intellect

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Antonio
CONTEXT:
Thus, sir:
Although this lord of weak remembrance—this,
Who shall be of as little memory
When he is earthed—hath here almost persuaded
(For he’s a spirit of persuasion only,
Professes to persuade) the king his son’s alive,
‘Tis as impossible that he’s undrowned
And he that sleeps here swims

DUTCH:
Verneem dan, heer:
Al heeft deze edelman met zwak geheugen, —
Dekt eens hem de aard, dan zal zijn heug’nis dra
Zijn weggevaagd, — den vorst schier overreed, —
Hij is een man van overreden, acht dit
Als zijn betrekking, — dat zijn zoon nog leeft,
‘t Is zoo onmoog’lijk dat hij niet verdronk,
Als dat die slaper zwemt.

MORE:
Lord of weak remembrance=Of failing memory
Of as little memory=Also forgotten
Spirit of persuasion=Power, principle of persuasion
Compleat:
Remembrance=Gedachtenis, geheugenis
Persuasion=Overreeding, overtuiging, overstemming, aanraading, wysmaaking
The aim of eloquence is persuasion=Het doelwit der welspreeekendheid is overreeding
Cicero was an eloquent and persuasive orator=Cicero was een welspreekend en overtuigend redenaar

Topics: insult, memory, death

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
Thou art so fat-witted with drinking of old sack and unbuttoning thee after supper and sleeping upon benches in the afternoon, that thou hast forgotten to demand that truly which thou wouldst truly know. What a devil hast thou to do with the time of the day?

DUTCH:

Gij zijt zoo vet van brein geworden van het oude-sekdrinken, het kamizool-losknoopen na het avondeten, en het slapen op banken na den middag, dat gij verleerd hebt, werkelijk te vragen naar wat gij werkelijk weten wilt. Wat duivel hebt gij met den tijd van den dag te maken?

MORE:
Schmidt:
Fat-witted=Heavy-witted, stupid

Topics: insult, excess, intellect, time

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Emila
CONTEXT:
Peace, you were best.
Thou hast not half that power to do me harm
As I have to be hurt. O gull! O dolt!
As ignorant as dirt! Thou hast done a deed—
I care not for thy sword, I’ll make thee known
Though I lost twenty lives.

DUTCH:
Je kunt
mij nog niet half het kwaad aandoen dat ik
verdragen kan. Jij dom en gedupeerd,
onwetend hoopje vuil, hebt iets gedaan…

MORE:

Schmidt:
Gull=A person easily deceived, a dupe, a fool

Compleat:
Gull=Bedrieger
To gull=Bedriegen, verschalken. You look as if you had a mind to gull me=Hete schynt of gy voorneemens waart om my te foppen

Topics: insult, gullibility, intellect, revenge

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 1.5
SPEAKER: Fool
CONTEXT:
FOOL
Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise.
LEAR
O, let me not be mad, not mad, sweet heaven! I would not be mad. Keep me in temper. I would not be mad.

DUTCH:
Je had niet oud moeten zijn voordat je wijs geworden was.

MORE:
Schmidt:
Wise=In one’s right mind
In temper= Emphatically, wonted disposition, freedom from excess or extravagance, equanimity
Compleat:
A man of an instable temper=Een man van een ongestadig humeur, van eenen wispelteurigen aart.

Topics: insult, wisdom, madness

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Kent
CONTEXT:
Thou whoreson zed, thou unnecessary letter!—My lord, if you will give me leave, I will tread this unbolted villain into mortar and daub the wall of a jakes with him.—Spare my gray beard, you wagtail?

DUTCH:
Jij smerig, overbodig stuk ellende! Als u mij dat toestaat,
mijn lord, zal ik deze ongebuilde bandiet tot mortel stampen
en daarmee de latrinemuren bepleisteren.

MORE:
In Shakespeare’s time, the letter Z was used even less than it is today: dictionaries of the time ignored the letter. Hence the jibe that as a parasite, Oswald is as unnecessary as the letter Z.
Unbolted=Unsifted, coarse (flour or cement)
Onions:
Jakes=Privy
Wagtail (term of contempt)=Obsequious person
Compleat:
Jakes=Een kakhuis
Jakes-cleanser=Een huisjes ruimer, nachtwerker, stilleveeger.

Topics: insult, language, status

PLAY: Romeo and Juliet
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Nurse
CONTEXT:
For even the day before, she broke her brow.
And then my husband—God be with his soul!
He was a merry man—took up the child.
“Yea,” quoth he, “Dost thou fall upon thy face?
Thou wilt fall backward when thou hast more wit,
Wilt thou not, Jule?” and, by my holy dame,
The pretty wretch left crying and said “ay.”
To see now, how a jest shall come about!

DUTCH:
Gij valt wel achterover, als gij wijs wordt

MORE:

Topics: insult, intellect, emotion and mood

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Lucio
CONTEXT:
FIRST GENTLEMAN
Thou art always figuring diseases in me; but thou
art full of error; I am sound.
LUCIO
Nay, not as one would say, healthy; but so sound as
things that are hollow: thy bones are hollow;
impiety has made a feast of thee.

DUTCH:
Nu, dat wil daarom nog niet zeggen gezond; maar
zoo wel, als iets zijn kan, dat voos en hol is; uw beenderen
zijn hol; goddeloosheid heeft op u geteerd en u
uitgemergeld.

MORE:
Schmidt:
Impiety=Sin, wickedness
Compleat:
Impiety=Ongodvruchtigheid, godloosheid
An impious man=Een ongodsdienstig, onvroom man

Topics: insult, good and bad, excess

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Touchstone
CONTEXT:
TOUCHSTONE
Such a one is a natural philosopher. Wast ever in court, shepherd?
CORIN
No, truly.
TOUCHSTONE
Then thou art damned.
CORIN
Nay, I hope.
TOUCHSTONE
Truly, thou art damned, like an ill-roasted egg, all on one side.
CORIN
For not being at court? Your reason.

DUTCH:
Waarachtig, gij wordt gebraden, evenals een slecht gebraden ei, aldoor aan éen kant.

MORE:

Topics: insult, order/society, status, civility

PLAY: As You Like It
ACT/SCENE: 2.7
SPEAKER: Duke Senior
CONTEXT:
DUKE SENIOR
If he, compact of jars, grow musical,
We shall have shortly discord in the spheres.
Go seek him. Tell him I would speak with him.

DUTCH:
Wordt hij, gansch wanklank, muzikaal, dan dreigt
Der spheren harmonie ontstemd te worden

MORE:
Schmidt:
Compact = composed of
Jar = discord (as in jarring notes)
Spheres = planets, the universe
Compleat:
Jar=Krakkeelen, twisten, harrewarren, oneens zyn, kyven
To jar (in music)=Uit de maat zyn
A string that jars=Een snaar die niet eenstemmig klinkt

Topics: insult, conflict

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
Got with much ease. Now merrily to horse.
The thieves are all scattered, and possessed with fear
So strongly that they dare not meet each other.
Each takes his fellow for an officer.
Away, good Ned. Falstaff sweats to death,
And lards the lean earth as he walks along.
Were ’t not for laughing, I should pity him.

DUTCH:
Kom meê, vriend Edu. Falstaff zweet zich dood,
En spekt de magere aarde, waar hij loopt;
’k Zou hem beklagen, kon ik dat van ’t lachen.

MORE:
Schmidt:
Lard=To fatten; to enrich, to garnish
Compleat:
To lard=Doorspekken
Larded=Doorspekt, met spek doorreegen

Topics: insult, pity

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Hotspur
CONTEXT:
What a lack-brain is this! By the Lord, our plot is a good plot as ever was laid, our friends true and constant—a good plot, good friends, and full of expectation; an excellent plot, very good friends. What a frosty-spirited rogue is this! Why, my Lord of York commends the plot and the general course of the action. Zounds, an I were now by this rascal, I could brain him with his lady’s fan. I

DUTCH:
Wat is dat voor een hersenloos wezen! Bij God, ons plan is zoo goed, als er ooit een plan beraamd is; onze vrienden trouw en standvastig: een goed plan, goede vrienden, en veelbelovend; een uitmuntend plan, zeer goede vrienden!

MORE:
Dr Johnson
La’ckbrain. n.s. [lack and brain.] One that wants wit.
Schmidt:
Lackbrain=A stupid fellow
Action=Enterprise
Frosty-spirited=Cowardly

Topics: insult, plans/intentions

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
And yet, to me, what is this quintessence of dust? Man delights not me. No, nor woman neither, though by your smiling you seem to say so.

DUTCH:
En toch, voor mij, wat is ze mij, deze quintessence van stof?

MORE:
Quintesssence in Shakespeare’s time meant the ‘fifth’ or pure essence ( also ‘quintessential’)

Topics: insult

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Chief Justice
CONTEXT:
CHIEF JUSTICE
What, you are as a candle, the better part burnt out.
FALSTAFF
A wassail candle, my lord, all tallow. If I did say of wax, my growth would approve the truth.
CHIEF JUSTICE
There is not a white hair on your face but should have his effect of gravity.

DUTCH:
Denk, gij zijt als een kaars, waar de beste helft van is opgebrand.

MORE:

Schmidt:
Wassail=A drinking-bout, carousing, quaffing and a candle used at festivities
Wax=Punning on growth (wax and wane)
Approve=Prove

Compleat:
Wassail=Een slempmaal, slemp-feest

Topics: insult, excess

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Martius
CONTEXT:
MENENIUS
For that, being one o’ the lowest, basest, poorest,
Of this most wise rebellion, thou go’st foremost:
Thou rascal, that art worst in blood to run,
Lead’st first to win some vantage.
But make you ready your stiff bats and clubs:
Rome and her rats are at the point of battle;
The one side must have bale.
(…)
Hail, noble Martius!
MARTIUS
Thanks. What’s the matter, you dissentious rogues,
That, rubbing the poor itch of your opinion,
Make yourselves scabs?

DUTCH:
Dank. — Wat wil dit hier, oproertuig, dat gij,
Zoodra u ‘t oordeel jeukt, uzelf door krabben
Gansch uitslag maakt?

MORE:
Schmidt:
Stiff bats=Cudgels
Bale=Injury, sorrow
Dissentious=Seditious

Compleat:
Bat=Knuppel
Bale=Een baal
Dissentaneous=Tegenstrijdig
Dissension=Oneenigheid, verdeeldheid.
To sow dissentions amongst friends=Onder vrienden tweedracht zaaijen

Topics: insult, status, conflict, leadership, order/society

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
BRUTUS
Come, come, you are well understood to be a
perfecter giber for the table than a necessary
bencher in the Capitol.
MENENIUS
Our very priests must become mockers, if they shall
encounter such ridiculous subjects as you are. When
you speak best unto the purpose, it is not worth the
wagging of your beards; and your beards deserve not
so honourable a grave as to stuff a botcher’s
cushion, or to be entombed in an ass’s pack-
saddle. Yet you must be saying, Martius is proud;
who in a cheap estimation, is worth predecessors
since Deucalion, though peradventure some of the
best of ’em were hereditary hangmen.

DUTCH:
Als gij het best ter zake spreekt, is het niet eens het schudden
van uw baarden waard;

MORE:
The wagging of your beards=The effort of speaking
Cheap estimation=Lowest possible valuation

Schmidt:
Peradventure=Perhaps
Mocker=Scoffer
Botcher=One who mends and patches old clothes (See Twelfth Night, 1.5)

Compleat:
Mocker=Bespotter, schimper, spotvogel
Wagging=Schudding, waggeling
Botcher=Een lapper, knoeijer, boetelaar, broddelaar
Peradventure=Bygeval, misschien

Topics: insult, intellect, status, respect

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
Ungracious boy, henceforth ne’er look on me. Thou art violently carried away from grace. There is a devil haunts thee in the likeness of an old fat man. A tun of man is thy companion. Why dost thou converse with that trunk of humors, that bolting-hutch of beastliness, that swollen parcel of dropsies, that huge bombard of sack, that stuffed cloakbag of guts, that roasted Manningtree ox with the pudding in his belly, that reverend Vice, that gray iniquity, that father ruffian, that vanity in years? Wherein is he good, but to taste sack and drink it? Wherein neat and cleanly but to carve a capon and eat it? Wherein cunning but in craft? Wherein crafty but in villany? Wherein villanous but in all things? Wherein worthy but in nothing?
FALSTAFF
I would your grace would take me with you: whom
means your grace

DUTCH:
Gij laat u met geweld wegsleuren van de genade; er is een duivel, die om u waart in de gedaante van een vetten ouden man; een ton van een man is uw kameraad. Waarom verkeert gij met die kist vol grillen, dien builtrog van dierlijkheid, die opgeblazen baal waterzucht, dat buikig stiikvat sek, dat volgepropte darmenvalies, dien gebraden kermisos met den beuling in ‘t lijf, die eerwaardige ondeugd, die grijze verdorvenheid, dien vader losbol, die ijdelheid op jaren?

MORE:
Schmidt:
Ungracious=impious, wicked
Vanity= worthlessness
Take me with you=Explain your meaning
Burgersdijk notes:
In de Oud-Engelsche spelen trad als komische persoon de Ondeugd, Vice, dikwijls op; hij was met een houten zwaard gewapend.
Dien gebraden kermis-os. In’t Engelsch staat: Dien gebraden Manningtree-ox. Manningtree was een plaats in het weide- en veerijke graafschap Essex, waar op de jaarmarkt steeds een geheele os met de ingewanden in ‘t lijf werd gebraden. Bij die gelegenheid werden er dan ook volksschouwspelen, zoogenaamde Moraliteiten , gegeven, waarin doorgaans de allegorische personen Ondeugd, Goddeloosheid of Verdorvenheid, en IJdelheid, Vice, Iniquity en Vanity, optraden. Van daar dat de Prins Falstaff eerst met den os en dan met die allegorische personen vergelijkt.

Topics: insult, offence, value, order/society, understanding

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Lafew
CONTEXT:
LAFEW
Go to, sir; you were beaten in Italy for picking a
kernel out of a pomegranate; you are a vagabond and
no true traveller: you are more saucy with lords
and honourable personages than the commission of your
birth and virtue gives you heraldry. You are not
worth another word, else I’d call you knave. I leave
you.

DUTCH:
Gij zijt geen woord verder waard; anders zou ik u een schurk noemen.

MORE:
True traveller=Traveller with a government licence
Vagabond=Tramp
Commission=A warrant by which any trust is held, or power exercised
Heraldry=Rank and accomplishments
Knave=Rascal, villain
Compleat:
Vagabond=Een landlooper, schooijer, zwerver
Commission=Last, volmagt, lastbrief, provisie

Topics: insult, order/society, status, respect

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Queen Katherine
CONTEXT:
QUEEN KATHERINE
My lord, my lord,
I am a simple woman, much too weak
To oppose your cunning. You’re meek and humble-mouth’d;
You sign your place and calling, in full seeming,
With meekness and humility; but your heart
Is cramm’d with arrogancy, spleen, and pride.
You have, by fortune and his highness’ favours,
Gone slightly o’er low steps and now are mounted
Where powers are your retainers, and your words,
Domestics to you, serve your will as’t please
Yourself pronounce their office. I must tell you,
You tender more your person’s honour than
Your high profession spiritual: that again
I do refuse you for my judge; and here,
Before you all, appeal unto the pope,
To bring my whole cause ‘fore his holiness,
And to be judged by him.

DUTCH:
U hief ‘t geluk en zijner hoogheid gunst
Licht over lage trappen tot deez’ hoogte,
Waar grooten uw vazallen, en uw woorden
Uw knechten zijn, u dienen, naar uw luim
Hen tot hun ambt benoemt

MORE:
Sign=Show, display
Full seeming=Every outward appearance
Slightly=Effortlessly, carelessly, complacently
Powers=Those in power
Domestics=Servants (words serving)
Tender=Have regard to, care about
Compleat:
Seeming=Schynende
Slightly=Slechtelyk. To make slight=Verachten, kleynachten
Domestick=Een huysgenoot, dienstboode
To tender=Aanbieden, van harte bezinnen, behartigen

Topics: insult, appearance, merit, status

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
HOSTESS
Good people, bring a rescue or two.—Thou
wot, wot thou? Thou wot, wot ta? Do, do, thou
rogue. Do, thou hempseed.
PAGE
Away, you scullion, you rampallian, you fustilarian!
I’ll tickle your catastrophe.

DUTCH:
Weg, gij vatenwaschster! gij holle keel! gij mufmadam!
Ik zal je voor je catastrofe geven!

MORE:

Scullion=lowest domestic servant, potwasher
Fustilarian=Shakespeare’s word is taken from fustilugs, meaning grown fat and lazy, slovenly. Catastrophe=end (or in this case rear end)

Compleat:
Scullion=Keuken-jongen.
The catastrophe of a Tragedy=Laast en aanmerkelykst bedrijf, tot ontknooping van een Treurspel

Topics: insult, status, order/society

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Escalus
CONTEXT:
Troth, and your bum is the greatest thing about you;
so that in the beastliest sense you are Pompey the
Great. Pompey, you are partly a bawd, Pompey,
howsoever you colour it in being a tapster, are you
not? come, tell me true: it shall be the better for you.

DUTCH:
Nu voorwaar, uw pof is het grootste wat er aan u te zien is, zoodat gij, in den grofsten zin, Pompejus de Groote zijt.

MORE:
Schmidt:
Bawd=Procurer (pimp)
Tapster=One who draws beer and serves the customers of an alehouse
Compleat:
Tapster=Een tapper, biertapper
Baud (or she-Bawd)=Een Hoerewaardin, koppelaarster
Bawd=Een Hoerewaard
Burgersdijk notes:
De pofbroeken werden in Sh .’s tjjd vaak zoo geweldig groot, met allerlei dingen opgevuld, dat er een
parlementsacte tegen werd uitgevaardigd. Eens bracht men, – zoo verhaalt Nath. Drake, – een overtreder dezer wet voor het gerecht, die uit zijn pofbroek (bum, i. e. great bum of Paris, cul de Paris) de volgende kleinigheden voor den dag haalde: een paar beddelakens, twee tafellakens, tien zakdoeken, vier hemden, een borstel, een spiegel, een kam, verscheidene slaapmutsen enz . Ook met zemelen vulden de modehelden hunne Fransche pofbroeken op. Eens kreeg zulk een fat bij het opstaan van zijn stoel door een splinter een scheur in zijn pofbroek en de zemelen begonnen er uit te loopen. De dames, die het dadelijk opmerkten, begonnen te lachen. De jonge mensch, die meende, dat men om zijne verhalen en invallen lachte, deed harteljk mede, maar hoe meer hij van lachen schudde, des te meer zemelen gaf de molen.

Topics: insult, truth, justice, appearance, deceit

Go to Top