if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
LAFEW
How called you the man you speak of, madam ?
COUNT
He was famous, sir, in his profession, and it was his great right to be so: Gerard de Narbon.
LAFEW
He was excellent indeed, madam: the king very
Lately spoke of him admiringly, and mourningly.
He was skilful enough to have liv’d still,
if knowledge could be set up against mortality.

DUTCH:
Hij was zeer beroemd, heer, in zijn vak, en met het volste recht: Gerard van Narbonne .

MORE:
His great right=His fame was justified
Mortality=Subjection to death, necessity of dying
Compleat:
Mortality=Sterflykheid

Topics: death, life, skill/talent, legacy, merit

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Horatio, I am dead.
Thou livest; report me and my cause aright
To the unsatisfied.

DUTCH:
Horatio, ik ga dood; jij leeft, verklaar jij mij en wat mij dreef aan de onbevredigden. /
‘k Ga dood, Horatio, Jij leeft; verklaar mij en mijn zuivre zaak Aan de onbevredigden.

MORE:
Schmidt:
Unsatisfied=Not fully informed and settled in opinion
Report me and my cause correctly to the uninformed (“unsatisfied”)

Topics: death, truth, legacy, reputation

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
This villain of mine comes under the prediction—there’s son against father. The king falls from bias of nature—there’s father against child. We have seen the best of our time. Machinations, hollowness, treachery, and all ruinous disorders follow us disquietly to our graves.

DUTCH:
De tijd onthult, wat slinksche list ook heel’;
Aan heim’lijk kwaad valt schande in ‘t eind ten deel.
Het ga u wel.

MORE:
Schmidt:
Hollowness= Emptiness and insincerity
Disquietly= In a manner destroying tranquillity and ease (unquietly)
Bias of nature= Natural course or tendency
Compleat:
Hollow=Hol. A hollow heart=Een geveynsd hart
Treachery=Trouwloosheyd, verraadery
Unquietly=Onrustiglyk

Topics: deceit, reputation, legacy, conspiracy, betrayal

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Griffith
CONTEXT:
GRIFFITH
Noble madam,
Men’s evil manners live in brass; their virtues
We write in water. May it please your Highness
To hear me speak his good now?
KATHERINE
Yes, good Griffith;
I were malicious else.

DUTCH:
Des menschen boosheid leeft in brons, zijn deugd
Schrijft men in ‘t water

MORE:
Often misquoted as “People’s good deeds we write in water. The evil deeds are etched in brass”
Proverb: Injuries are written in brass
Live=Live on (are etched)
Manners=Conduct, actions
Speak his good=Speak of his goodness, virtue, charitable deeds

Topics: proverbs and idioms, reputation, legacy

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
O God, Horatio, what a wounded name,
Things standing thus unknown, shall live behind me! If thou didst ever hold me in thy heart
Absent thee from felicity a while,
And in this harsh world draw thy breath in pain
To tell my story.

DUTCH:
Horatio, ach, wat een gewonde naam, Wat ongekende dingen laat ik achter! /
Mijn God, Horatio, wat een wonde naam zal ik achterlaten, als dit niet ontvouwd wordt! /
O God, Horatio, wat geschonden naam, Als alles onbekend blijft, last ik achter!

MORE:
Schmidt:
Wound (in a moral sense) , e.g. “thou wrongest his honour, woundest his princely name”.
Name=renown, honour

Burgersdijk notes:
Zoo wijk nog niet naar zaal’ger oord, maar lijd Een poos nog ‘s werelds smart.
In ‘t Engelsch
Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain.
Zoo, in ‘s werelds booze lucht met moeite ademhalend, heeft Hamlet moeten leven. W}j vinden in deze weinige woorden tot Horatio weder uitgedrukt, wat Hamlet in zijne eerste alleenspraak, nog voor de geest hem verschenen was, van de wereld en al haar woeling gezegd heeft. Dit gevoel, dat de wereld boos is en de macht harer boosheid te groot, dan dat hij in staat is den stroom van het kwade te keeren, dit gevoel, zoo roerend geuit in die andere alleenspraak, waarin hij ‘s werelds ellenden en zijne machteloosheid om ze te bekampen, schildert, dit is het, wat Hamlet vervult, de oorzaak is zijner droefgeestigheid en bitterheid, hem de eenvoudige wraakoefening, die toch de boosheid der wereld niet verkeeren zou, onmogelijk maakt, en eerst in het laatste oogenblik de straf aan den gekroonden booswicht laat voltrekken. Dit is het, wat Hamlet tot eene zoo hoogst tragische figuur maakt en dit stuk van den dichter tot eene schepping, in welker geheimenissen de denkende mensch steeds dieper en dieper tracht door te dringen.

Topics: reputation, honour, legacy

Go to Top