if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Tamora
CONTEXT:
TAMORA
Then all too late I bring this fatal writ,
The complot of this timeless tragedy;
And wonder greatly that man’s face can fold
In pleasing smiles such murderous tyranny.
SATURNINUS
‘An if we miss to meet him handsomely—
Sweet huntsman, Bassianus ’tis we mean—
Do thou so much as dig the grave for him:
Thou know’st our meaning. Look for thy reward
Among the nettles at the elder-tree
Which overshades the mouth of that same pit
Where we decreed to bury Bassianus.
Do this, and purchase us thy lasting friends.’
O Tamora! was ever heard the like?
This is the pit, and this the elder-tree.
Look, sirs, if you can find the huntsman out
That should have murdered Bassianus here.

DUTCH:
Zoo breng ik dezen onheilsbrief te laat,
Die de’ aanslag inhoudt van dit gruw’lijk treurspel;
En sta verstomd, dat eenig menschlijk aanzicht
Bloeddorst in lieve lachjens hullen kan.


MORE:
Writ=Document
Complot=Whole plot
Timeless=Untimely
Handsomely=Conveniently
Purchase us=Gain us as
Compleat:
Complot=Saamenrotten
Untimely=Ontydig, ontydiglyk
Handsom (or fitting)=Fraai
Purchase=Verkrygen

Topics: plans/intentions, deceit, betrayal

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
BUCKINGHAM
I read in’s looks
Matter against me; and his eye reviled
Me, as his abject object: at this instant
He bores me with some trick: he’s gone to the king;
I’ll follow and outstare him.
NORFOLK
Stay, my lord,
And let your reason with your choler question
What ’tis you go about: to climb steep hills
Requires slow pace at first: anger is like
A full-hot horse, who being allow’d his way,
Self-mettle tires him. Not a man in England
Can advise me like you: be to yourself
As you would to your friend.

DUTCH:
Mij gaf geen man in Eng’land
Ooit beter raad dan gij; wees voor uzelven
Wat gij uw’ vriend zoudt zijn.

MORE:
Matter=Substance of a complaint
Abject object=Object of contempt
Bore=To bore into, wound
Trick=Art, knack, contrivance
Outstare=Face down
Choler=Anger, bile
Compleat:
Matter=Stoffe, zaak, oorzaak
Abject=Veragt, gering, snood, lafhartig, verworpen
Bore=Booren, doorbooren
Trick=Een looze trek, greep, gril
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn

Burgersdijk notes:
Zijn oog verlaagde mij als zijn lage prooi. Het Engelsch heeft: His eye reviled me as his abject object, een woordspeling, die niet te vertalen is. De kardinaal wist zeer goed, met welk een oog Buckingham hem beschouwde en nam zijn maatregelen. Des hertogs schoonzoon, den graaf van Surrey, zoon van den hertog van Norfolk, deed hij, in plaats van lord Kildare, tot stadhouder van Ierland benoemen, opdat Buckingham, als hij beschuldigd werd, den steun zijns schoonzoons missen zou, en koos verder
het werktuig van zijn haat maar al te goed. De hertog van Buckingham had kort te voren, op aandringen zijner pachters, zijn rentmeester of inspecteur Charles Knevet uit zijn dienst ontslagen. Deze man werd beschuldiger van zijn voormaligen heer. Hij verklaarde in een door Wolsey uitgelokt verhoor, dat de hertog, met zijn schoonzoon George Nevil, lord Abergavenny, sprekende, meer dan eens gewaagd had van zijn plan om de kroon te erlangen in geval de koning kinderloos mocht sterven, en alsdan zijn doodvijand, den kardinaal, te straffen. De kardinaal spoorde nu den rentmeester aan, zonder vrees alles te zeggen, wat hij omtrent deze zaak kon mededeelen, en Knevet, ‘t zij door wraakzucht, ‘t zij door hoop op belooning gedreven, openbaarde weldra zaken, die voor den hertog zeer bezwarend waren. Een zekere Nikolaas Hopkins, een monnik uit het Karthuizerklooster Henton bij Bristol, vroeger biechtvader van den hertog, zou dezen voorspeld hebben, dat hij eens den troon zou bestijgen; de hertog zou, door dit vooruitzicht verblind, eens het plan hebben opgevat den koning uit den weg te ruimen, en Knevet verzekerde, zelf uit ‘s hertogs mond, in een huis te Londen, onder den naam van de Roos bekend en in het kerspel St. Laurentius Pultnie gelegen, duidelijke toespelingen op dit plan vernomen te hebben. — Ten gevolge dezer beschuldigingen werd Buckingham gevat en in den Tower gehuisvest; tegelijk werden Lord Abergavenny, de monnik Hopkins, John de la Car, biechtvader en de priester Gilbert Peck of Perke, kanselier des hertogs, in hechtenis genomen. — De Tudors hadden reden om kroon pretendenten als Buckingham te duchten, want Buckingham stamde in rechte mannelijke lijn van Thomas van Woodstock, hertog van Gloster, den jongsten zoon van koning Edward III af, terwijl de Tudors wel een ouderen zoon, Jan van Gent, hertog van Lancaster, tot stamvader hadden, maar uit den minder echten tak der Beauforts sproten.

Topics: anger, dispute, plans/intentions, caution

PLAY: Romeo and Juliet
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Romeo
CONTEXT:
I fear too early, for my mind misgives
Some consequence yet hanging in the stars
Shall bitterly begin his fearful date
With this night’s revels, and expire the term
Of a despisèd life closed in my breast
By some vile forfeit of untimely death.
But he that hath the steerage of my course,
Direct my sail. On, lusty gentlemen.

DUTCH:
Maar Hij, die op mijn vaart de roerpen houdt,
Richt’ mij mijn zeil!

MORE:
Schmidt:
Mind misgives=To have a presentiment of evil
Vile=Having a bad effect or influence, evil
Forfeit=The loss or penalty incurred by a trespass or breach of condition. Loss of life, death: “expire the term of (…)”
Compleat:
A vile mercenary soul=Een laage haatzuchtige ziel
A vile commodity=Een slegte waar
Forfeit (or default)=Defout.
Forfeit (fine or penalty)=Boete
To forfeit=Verbeuren

Topics: plans/intentions, fate/destiny, life, adversity

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.7
SPEAKER: Lady Macbeth
CONTEXT:
We fail?
But screw your courage to the sticking-place,
And we’ll not fail. When Duncan is asleep—
Whereto the rather shall his day’s hard journey
Soundly invite him—his two chamberlains
Will I with wine and wassail so convince
That memory, the warder of the brain,
Shall be a fume, and the receipt of reason
A limbeck only: when in swinish sleep
Their drenchèd natures lie as in a death,
What cannot you and I perform upon
The unguarded Duncan? What not put upon
His spongy officers, who shall bear the guilt
Of our great quell?

DUTCH:
Mislukken!
Schroef slechts uw moed tot aan het hoogste punt,
En het mislukt ons niet.

MORE:
There are several definitions of ‘sticking place’: Samuel Johnson descibes it as the place of being stopped, unable to proceed. It is also described as the point at which a tuning peg is set in its hole and the mark to which a soldier screwed up the cord of a crossbow (OED).
Schmidt:
Sticking-place= the place in which the peg of a stringed instrument remains fast; the proper degree of tension
Convince=Overcome, defeat
Warder=A guard, a keeper, a sentinel “Memory, the warder of the brain”
A fume=A delusion, a phantasm, anything hindering, like a mist, the function of the brain
Limbeck=An alembic (alchemical still)
Onions:
Sticking-place=Point at which (it) remains firm
The rather=The more quickly
Compleat:
Limbeck=Een afzyphelm
Alembick=Een Destilleerhelm, in de Scheikonst

Topics: invented or popularised, still in use, plans/intentions, conspiracy, deceit, offence

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Macbeth
CONTEXT:
What need I fear of thee?
But yet I’ll make assurance double sure,
And take a bond of fate. Thou shalt not live,
That I may tell pale-hearted fear it lies,
And sleep in spite of thunder.

DUTCH:
Toch, dubbel zeker zij mijn zekerheid!
Ik neem een pand van ‘t noodlot

MORE:
Schmidt:
Assurance= Confidence, certain knowledge
Bond=A deed or obligation to pay a sum perform a contract, which may come near the sense of porn or pledge (“to make assurance double sure and take a bond of fate”)
Pale-hearted=Wanting courage, cowardly
Compleat:
Bond=een Band, verband, verbinding, verbindschrift, obligatie
Bond for appearance=een Borgstelling om voor ‘t Recht te zullen verschynen

Topics: plans/intentions, guilt, conscience, security, courage

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Isabella
CONTEXT:
ANGELO
Believe me, on mine honour,
My words express my purpose.
ISABELLA
Ha! little honour to be much believed,
And most pernicious purpose! Seeming, seeming!
I will proclaim thee, Angelo; look for’t:
Sign me a present pardon for my brother,
Or with an outstretch’d throat I’ll tell the world aloud
What man thou art.

DUTCH:
Neen, geloof mij,
Neen, op mijn eer, ik zeg, wat ik bedoel .

MORE:
Onions:
Pernicious=Wicked, villainous
Compleat:
Pernicious=Schadelyk, verderflyk
A pernicious counsel=Een schadelyke, snoode raad
A pernicious maxim or doctrine=Een schadelyke stokregel, verderflyke leer.

Topics: language, honour, plans/intentions, purpose, deceit, manipulation, gullibility

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER:
CONTEXT:
MARCUS ANDRONICUS
Sit down, sweet niece: brother, sit down by me.
Apollo, Pallas, Jove, or Mercury,
Inspire me, that I may this treason find!
My lord, look here: look here, Lavinia:
This sandy plot is plain; guide, if thou canst
This after me, when I have writ my name
Without the help of any hand at all.
MARCUS ANDRONICUS
Cursed be that heart that forced us to this shift!
Write thou good niece; and here display, at last,
What God will have discovered for revenge;
Heaven guide thy pen to print thy sorrows plain,
That we may know the traitors and the truth!

DUTCH:
De hemel leide uw pen tot duidelijk schrift,
Opdat wij ‘t schelmstuk en de daders kennen.

MORE:
Apollo=The sun god
Pallas=The goddess Minerva
Athena=Goddess of wisdom
Jove=Jupiter, king of the gods
Mercury=Both a god and the gods’ messenger
Sandy=Covered in sand
Plain=Flat
Shift=Contrivance, trick, resource
Will have discovered=Wants to see revealed
Compleat:
Plain=Vlak, effen, klaar, duydelyk, slecht, eenvoudig, oprecht
A cunning shift=Een listing uytvlugt
To discover=Ontdekken, bespeuren, aan ‘t licht brengen

Topics: plans/intentions, work“>communication, revenge, betrayal

PLAY: Romeo and Juliet
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Capulet
CONTEXT:

How, how, how, how? Chopped logic! What is this?
“Proud,” and “I thank you,” and “I thank you not,”
And yet “not proud”? Mistress minion you,
Thank me no thankings, nor proud me no prouds,

DUTCH:
Zie, wat spitsvondig nest! wat praat is dit?

MORE:
Contranym. Either (1) to argue skilfully with sophisticated reasoning or (2) to advance an illogical argument, usually overcomplicated.
Onions:
Chop-logic: contentious sophistical arguer. (Q1 “chop logicke,” but the rest “chopt logic,” which would naturally mean ‘sophistical or contentious argument’).

Topics: reason, justification, plans/intentions

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Lady Grey
CONTEXT:
CLARENCE
[to GLOUCESTER] He knows the game:
how true he keeps the wind!
GLOUCESTER
[to CLARENCE] Silence!
KING EDWARD IV
Widow, we will consider of your suit;
And come some other time to know our mind.
LADY GREY
Right gracious lord, I cannot brook delay:
May it please your highness to resolve me now;
And what your pleasure is, shall satisfy me.
GLOUCESTER
[to CLARENCE] Ay, widow? Then I’ll warrant
you all your lands,
An if what pleases him shall pleasure you.
Fight closer, or, good faith, you’ll catch a blow.

DUTCH:
Genadig vorst, ik kan geen uitstel lijden,
‘t Behage uw hoogheid thans bescheid te geven,
En wat u zal behagen is mij goed.

MORE:

True=Exactly, correctly, conforming
Keeps the wind=Stays upwind (to avoid being scented); conceals intentions
Brook=Endure, stand
Resolve=Answer
Warrant=Guarantee

Compleat:
True=(right, genuine) Echt, fyn, opregt
To brook=Verdraagen, uitstaan
To brook an affront=Een boon verzwelgen, een leed verkroppen
To resolve (to untie, to decide, to determine a hard question, a difficulty)=Oplossen, ontwarren, ontknoopen
Warrant (assure, promise)=Verzekeren, belooven, ervoor instaan

Topics: plans/intentions, deceit, delay

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.7
SPEAKER: Macbeth
CONTEXT:
We will proceed no further in this business.
He hath honored me of late, and I have bought
Golden opinions from all sorts of people,
Which would be worn now in their newest gloss,
Not cast aside so soon.

DUTCH:
Laat ons niet verder gaan in deze zaak;
Pas heeft hij mij in eer verhoogd; ik kocht
Me een gouden naam bij ied’ren rang en stand

MORE:
Schmidt:
To buy= To acquire, procure, gain

Topics: plans/intentions, guilt, uncertainty, reputation

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Shylock
CONTEXT:
SHYLOCK
I have possessed your grace of what I purpose,
And by our holy Sabbath have I sworn
To have the due and forfeit of my bond.
If you deny it, let the danger light
Upon your charter and your city’s freedom.
You’ll ask me why I rather choose to have
A weight of carrion flesh than to receive
Three thousand ducats. I’ll not answer that
But say it is my humour. Is it answered?
What if my house be troubled with a rat
And I be pleased to give ten thousand ducats
To have it baned? What, are you answered yet?
Some men there are love not a gaping pig,
Some that are mad if they behold a cat,
And others, when the bagpipe sings i’ th’ nose,
Cannot contain their urine. For affection,
Mistress of passion, sways it to the mood
Of what it likes or loathes. Now, for your answer:
As there is no firm reason to be rendered
Why he cannot abide a gaping pig;
Why he, a harmless necessary cat;
Why he, a woollen bagpipe, but of force
Must yield to such inevitable shame
As to offend, himself being offended—
So can I give no reason, nor I will not
(More than a lodged hate and a certain loathing
I bear Antonio), that I follow thus
A losing suit against him. Are you answered?

DUTCH:
Ik deelde uw hoogheid mee wat ik verlang,
En ik bezwoer bij onzen heil’gen sabbath,
Te vord’ren, wat mij toekomt door mijn schuldbrief.

MORE:
To possess=To inform, acquaint (To put one in possession of)
Due and forfeit=Debt and penalty
Humour=Whim
Baned=Poisoned
Affection=Impulse
Of force=Perforce
Lodged=Deep-seated
Bond=A deed by which one binds oneself to another to make a payment or fulfil a contract
Compleat:
To possess one with an opinion=Iemand tot een gevoelen overbaalen, voorinnemen
Light on (his head)=’t zal op zyn kop aankomen
Enter into a bond=In een verband treeden, zich verbinden
Bane=Verderf, vergif

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 4.7
SPEAKER: Aufidius
CONTEXT:
LIEUTENANT
I do not know what witchcraft’s in him, but
Your soldiers use him as the grace ’fore meat,
Their talk at table, and their thanks at end;
And you are darken’d in this action, sir,
Even by your own.
AUFIDIUS
I cannot help it now,
Unless, by using means, I lame the foot
Of our design. He bears himself more proudlier,
Even to my person, than I thought he would
When first I did embrace him: yet his nature
In that’s no changeling; and I must excuse
What cannot be amended.

DUTCH:
Doch zijn wezen
Verzaakt hij hierin niet; ik moet verschoonen,
Wat ik niet beet’ren kan.

MORE:
Proverb: What cannot be altered must be borne not blamed
Proverb: To be no changeling

Changeling=Sense shifter, inconstant, turncoat, fickle (Arden)
Darken’d=Eclipsed, put into the shade
For your particular=For you personally

Topics: remedy, understanding, regret, plans/intentions, proverbs and idioms

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: King Henry VIII
CONTEXT:
KING HENRY VIII
My life itself, and the best heart of it,
Thanks you for this great care. I stood i’ th’ level
Of a full-charged confederacy, and give thanks
To you that choked it.—Let be called before us
That gentleman of Buckingham’s; in person
I’ll hear him his confessions justify,
And point by point the treasons of his master
He shall again relate

DUTCH:
Ik stond
Ten doelwit aan een scherpgeladen aanslag
En dank u voor het stuiten

MORE:
Level=Path, aim
Full-charged=Fully fledged
Choked=Stopped
Compleat:
Level=Mikken, doelen, beschieten
To choke=Verstikken, verworgen

Topics: plans/intentions, betrayal

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: First Lord
CONTEXT:
FIRST LORD
Is it not meant damnable in us, to be trumpeters of
our unlawful intents? We shall not then have his
company to-night?
SECOND LORD
Not till after midnight; for he is dieted to his hour.
FIRST LORD
That approaches apace; I would gladly have him see
his company anatomized, that he might take a measure
of his own judgments, wherein so curiously he had
set this counterfeit.
SECOND LORD
We will not meddle with him till he come; for his
presence must be the whip of the other.

DUTCH:
Dat uur nadert met rassche schreden; en ik zou wel
willen, dat hij de ontleding van zijn metgezel bijwoonde;
om een maatstaf te erlangen voor zijn eigen oordeel,
waarin hij dit namaaksel met zooveel onderscheiding
had omlijst.

MORE:
Trumpeter=Announcer
Anatomized=Interrogated, dissected (opened up)
Dieted=Restricted
Curiously=Carefully
Counterfeit=Fake
We will not meddle=We won’t do anything with him
Compleat:
Trumpeter=Bazuyener
To diet one=Iemand eenen eet-regel voorschryven
Curiously=Keuriglyk, netjes
Counterfeit=Naamaaksel
Meddle=Bemoeijen, moeijen

Topics: plans/intentions, trust

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Horatio
CONTEXT:
HORATIO
If your mind dislike anything, obey it. I will forestall their repair hither and say you are not fit.
HAMLET
Not a whit. We defy augury. There’s a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, ’tis not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come—the readiness is all. Since no man of aught he leaves knows, what is ’t to leave betimes? Let be.

DUTCH:
Als uw innerlijk zich ergens tegen verzet, gehoorzaam het dan. /
Als uw gemoed met jets geen vrede heeft, geef er gehoor
aan. /
Als uw gemoed van iets afkeerig mocht zijn, luister er naar.

MORE:
Not a whit: not at all
Schmidt:
Forestall=Anticipate, to be beforehand with, to prevent
Repair hither=arrival
Augury=Art of prophesying
Compleat:
Forestall=Voor-inneemen, onderscheppen, verrassen, voor-opkoopen
Augury=Wichlery, vogelwaarzeggery

Topics: fate/destiny, free will, plans/intentions, preparation

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
What should this mean?
What sudden anger’s this? how have I reap’d it?
He parted frowning from me, as if ruin
Leap’d from his eyes: so looks the chafed lion
Upon the daring huntsman that has gall’d him;
Then makes him nothing. I must read this paper;
I fear, the story of his anger. ‘Tis so;
This paper has undone me: ’tis the account
Of all that world of wealth I have drawn together
For mine own ends; indeed, to gain the popedom,
And fee my friends in Rome. O negligence!
Fit for a fool to fall by: what cross devil
Made me put this main secret in the packet
I sent the king? Is there no way to cure this?
No new device to beat this from his brains?
I know ’twill stir him strongly; yet I know
A way, if it take right, in spite of fortune
Will bring me off again. What’s this? ‘To the Pope!’
The letter, as I live, with all the business
I writ to’s holiness. Nay then, farewell!
I have touch’d the highest point of all my greatness;
And, from that full meridian of my glory,
I haste now to my setting: I shall fall
Like a bright exhalation in the evening,
And no man see me more.

DUTCH:
Is er geen middel,
Geen kunstgreep, die dit wegdrijft uit zijn brein?

MORE:
Chafed=Angry
Galled=Injured
Undone=Ruined
Fee=Pay
Packet=Package of papers
Device=Scheme, plot
Stir=Irritate
Meridian=Top point
Exhalation=Meteor
Compleat:
Chafed=Verhit, vertoornd, gevreeven
To gall=’t Vel afschuuren, smarten
To gall the enemy=Den vyand benaauwen
Undone=Ontdaan, losgemaakt, bedurven
To fee=Beloonen, betaalen, de handen vullen, de oogen uytsteken door giften
Device=List; uytvindsel, gedichtsel
Stir=Gewoel, geraas, beroerte, oproer
Meridian=Middagslyn

Topics: ruin, negligence, plans/intentions, remedy

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Hotspur
CONTEXT:
You strain too far.
I rather of his absence make this use:
It lends a luster and more great opinion,
A larger dare, to our great enterprise
Than if the Earl were here, for men must think
If we without his help can make a head
To push against a kingdom, with his help
We shall o’erturn it topsy-turvy down.
Yet all goes well, yet all our joints are whole.

DUTCH:
Gij gaat te ver;
Ik zie voor ons eer voordeel in zijn afzijn:
‘t Leent hoog’ren luister en een groot’ren roem
En meerdre koenheid aan ons groote werk,
Dan zoo de graaf hier was.

MORE:
Schmidt:
Strain=Effort of thought (as if by violent stretching of the mind); to extend, to stretch (you go too far in your apprehensions).
Lustre=Brightness, splendour
Dare=Boldness

Topics: plans/intentions, ambition, hope/optimism, reputation, perception

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: King Lear
CONTEXT:
Meantime we shall express our darker purpose.—
Give me the map there.—Know that we have divided
In three our kingdom, and ’tis our fast intent
To shake all cares and business from our age,
Conferring them on younger strengths while we
Unburdened crawl toward death.—Our son of Cornwall,
And you, our no less loving son of Albany,
We have this hour a constant will to publish
Our daughters’ several dowers, that future strife
May be prevented now.

DUTCH:
k Ontvouw u midd’lerwijl ‘t verborgen plan.
Geef mij die kaart. Verneemt, wij deelden ‘t rijk
In drieën, en wij schudden, dit is ‘t plan,
Van de oude schoud’ren alle moeite en zorg
Op jonger krachten, om, van last bevrijd,
Grafwaarts te kruipen.

MORE:
Darker purpose= Secret intention
Constant=Unswerving (Schmidt: Constant=Firm, unshaken, persevering)
Will=Intention
Publish=Publicly proclaim
Compleat:
Dark=Duyster, donker
A dark saying=Een duystere reeden
Burgersdijk notes:
Bij de verdeeling van het koninkrijk. De dichter wil hier eenvoudig voor bereiden op de verdeeling, die door den koning weldra zal worden medegedeeld. Gloster meent de zaak te kennen, maar schijnt niet veel meer te weten, dan dat de beide hertogen gelijke deelen krijgen; misschien verbeeldt
hij zich, dat Lear nog een gedeelte voor zich behoudt, gelijk in de oude verhalen staat. Lear deelt het geheimer deel van zijn plan mede (darker purpose), waarbij het rijk in drieën verdeeld is en hijzelf het bestuur geheel nederlegt. Voor Cordelia was het beste derde gedeelte bestemd en Lear meende zeker te zijn, dat Cordelia hare liefde op de treffendste wijze zou uiten; hij hoopte daarmede zijn begunstiging van haar bij den adel des rijks, hier plechtig vereenigd, te rechtvardigen. Nu hij in zijne stellige verwachting teleurgesteld wordt, verandert de heftige vorst, aan geene zelfbeheersching gewoon, plotseling van plan.

Topics: plans/intentions, legacy, relationship, manipulation, secrecy

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 3.7
SPEAKER: Widow
CONTEXT:
WIDOW
Now I see
The bottom of your purpose.
HELEN
You see it lawful, then: it is no more,
But that your daughter, ere she seems as won,
Desires this ring; appoints him an encounter;
In fine, delivers me to fill the time,
Herself most chastely absent: after this,
To marry her, I’ll add three thousand crowns
To what is passed already.

DUTCH:
Thans doorzie ik Uw plan tot op den grond

MORE:
The bottom =Objective
Purpose=Plan, design
You see it=You see that it is
Fill the time=Keep the appointment
Compleat:
Bottom=Gronden, grondvesten
Purpose (design, resolution, project)=Voorneemen, besluit, ontwerp

Topics: plans/intentions, purpose

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
SICINIUS
He’s a disease that must be cut away.
MENENIUS
O, he’s a limb that has but a disease;
Mortal, to cut it off; to cure it, easy.
What has he done to Rome that’s worthy death?
Killing our enemies, the blood he hath lost—
Which, I dare vouch, is more than that he hath,
By many an ounce—he dropp’d it for his country;
And what is left, to lose it by his country,
Were to us all, that do’t and suffer it,
A brand to the end o’ the world.
SICINIUS
This is clean kam.

DUTCH:
Hij is een edel lid, met een gezwel;
Wegsnijding brengt den dood; en ‘t is genees’lijk.

MORE:
Proverb: To go clean cam (awry)

Schmidt:
Mortal=Fatal, deadly
Brand=Mark of infamy, stigma
To the end of the world=Eternal
Kam=Awry, twisted. Crooked. Topsy turvy. Perverse or extraordinary (Irish and Welsh cam)

Compleat:
To cast a brand upon one=Iemands eer brandmerken
Mortal=Sterflyk, doodlyk
Horizon=Kim

Burgersdijk notes:
Gebazel! Het Engelsch heeft This is clean kam. “Dit is geheel verkeerd”, tegen den draad in, à contrepoil.

Topics: remedy, understanding, regret, plans/intentions, proverbs and idioms

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Player King
CONTEXT:
I do believe you think what now you speak,
But what we do determine oft we break.
Purpose is but the slave to memory,
Of violent birth, but poor validity,
Which now, like fruit unripe, sticks on the tree,
But fall, unshaken, when they mellow be.

DUTCH:
Al te vaak verbreekt men zijn beloften. Beloften zijn slechts slaven van ‘t geheugen; in aanleg sterk, doch later krachteloos. /
‘t Plan is de slaaf slechts der herinnering

MORE:
Schmidt:
Validity= Strength, efficacy
Compleat:
Validity=Krachtigheid, bondigheid

Topics: honour, still in use, memory, plans/intentions, language

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Caliban
CONTEXT:
CALIBAN
Why, as I told thee, ’tis a custom with him,
I’ th’ afternoon to sleep. There thou mayst brain him,
Having first seized his books; or with a log
Batter his skull; or paunch him with a stake;
Or cut his weasand with thy knife. Remember
First to possess his books, for without them
He’s but a sot, as I am, nor hath not
One spirit to command. They all do hate him
As rootedly as I. Burn but his books.
He has brave utensils—for so he calls them—
Which when he has a house, he’ll deck withal.

DUTCH:
Maar bedenkt,
Dat ge eerst zijn boeken kaapt, want zonder die
Is hij zoo dom als ik, en dan gehoorzaamt
Geen enk’le geest hem, want zij haten allen
Hem even diep als ik. Verbrandt zijn boeken!

MORE:
Possess=To take possession of, seize, take
Brave utensils=Impressive instruments
Deck=Decorate, furnish
Sot=Dolt, blockhead
Weasand (wezand)=Windpipe
Rootedly=Fixedly, inveterately, from the heart
Compleat:
To take possession of=Bezit neemen
Sot (blockhead)=Zot, domkop
Weasand (windpipe or weasand pipe)=De luchtpyp of gorgel pyp
Rooted=Geworteld, gewroet
Burgersdijk notes:
Dat ge eerst zijn boeken kaapt. Zonder deze is geen geestenbezwering mogelijk.

Topics: learning/education, conspiracy, betrayal, plans/intentions

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Macbeth
CONTEXT:
The prince of Cumberland! That is a step
On which I must fall down, or else o’erleap,
For in my way it lies. Stars, hide your fires;
Let not light see my black and deep desires.
The eye wink at the hand, yet let that be
Which the eye fears, when it is done, to see.

DUTCH:
Taant, sterren! dat uw gloed
Den zwarten wensch niet zie van mijn gemoed!

MORE:

Topics: deceit, conspiracy, plans/intentions, guilt, betrayal, foul play

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Suffolk
CONTEXT:
Madam, ’tis true; and were’t not madness, then,
To make the fox surveyor of the fold?
Who being accused a crafty murderer,
His guilt should be but idly posted over,
Because his purpose is not executed.
No; let him die, in that he is a fox,
By nature proved an enemy to the flock,
Before his chaps be stain’d with crimson blood,
As Humphrey, proved by reasons, to my liege.
And do not stand on quillets how to slay him:
Be it by gins, by snares, by subtlety,
Sleeping or waking, ’tis no matter how,
So he be dead; for that is good deceit
Which mates him first that first intends deceit.

DUTCH:
Want dat is goed bedrog,
Dat eerst hèm velt, die ‘t eerst zon op bedrog.

MORE:

Proverb: Give not the wolf (fox) the wether (sheep) to keep
Proverb: Make not the wolf your shepherd

Idly=Foolishly
Posted over=Disregarded
Chaps=Jaws
Quillet=Tricks in argument, distinctions, subtleties
Gins=Traps
Mate=Confound, surprise, catch out

Compleat:
Idly=Zottelyk
To talk idly=Ydelyk of gebrekkelyk praaten; zotte klap uitslaan
Quillet=(The querks and quillets of the law): De kneepen en draaijen der Rechtsgeleerden
Gin=Een strik, valstrik
To mate=Verbaazen, verwonderen

Topics: proverbs and idioms, still in use, conspiracy, plans/intentions

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Second Lord
CONTEXT:
That such a crafty devil as is his mother
Should yield the world this ass! A woman that
Bears all down with her brain, and this her son
Cannot take two from twenty, for his heart,
And leave eighteen. Alas, poor princess,
Thou divine Imogen, what thou endur’st,
Betwixt a father by thy step-dame governed,
A mother hourly coining plots, a wooer
More hateful than the foul expulsion is
Of thy dear husband, than that horrid act
Of the divorce he’d make! The heavens hold firm
The walls of thy dear honour, keep unshaked
That temple, thy fair mind, that thou mayst stand
T’ enjoy thy banished lord and this great land.

DUTCH:
Dat zulk een sluwe duivelin, zijn moeder,
Der wereld zulk een ezel schonk! Een vrouw,
Die met haar slimheid alles dwingt; en hij
Trekt, schoon ‘t den hals hem kostte, twee van twintig
Niet af, en houdt er achttien


Crafty=Cunning, devious
To coin=To fabricate, in a good as well as bad sense: “coining plots”
Step-dame=Stepmother
Expulsion=A driving away, banishment
Stand=To remain upright, not to fall, not to be lost, not to perish

Compleat:
Crafty=Loos, listig, schalk, doortrapt, leep
To coin (new words)=Smeeden, verzinnen

Topics: marriage, intellect, relationship, plans/intentions

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 4.7
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
That we would do,
We should do when we would, for this “would” changes
And hath abatements and delays as many
As there are tongues, are hands, are accidents.
And then this “should” is like a spendthrift sigh
That hurts by easing..

DUTCH:
Wat men wil doen, Moet men bij ‘t willen doen ; de wil verandert /
Wat wij wilden doen, Wij zouden ‘t, wilden we altijd; want dit ‘wilden’ Is wissselziek, kent kansen, evenveel Als daar zijn handen, tongen, toevals-zaken;

MORE:
Schmidt:
Abatement= diminution, debilitation
Compleat:
Abatement=Afslag, afkorting, ontheffing

Topics: plans/intentions, time

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Countess of Avergne
CONTEXT:
COUNTESS
Porter, remember what I gave in charge;
And when you have done so, bring the keys to me.
PORTER
Madam, I will.
COUNTESS
The plot is laid: if all things fall out right,
I shall as famous be by this exploit
As Scythian Tomyris by Cyrus’ death.
Great is the rumor of this dreadful knight,
And his achievements of no less account:
Fain would mine eyes be witness with mine ears,
To give their censure of these rare reports.

DUTCH:
De val is nu gesteld; gaat alles goed,

MORE:
Gave in charge=Instructed
Tomyris=Queen of the Massagetae who killed Cyrus the Great
Fain=Gladly
Censure=Judgement

Compleat:
He gave it to me in charge=Hy belaste het my; hy gaf er my last toe
Fain=Gaern
Censure=Bestraffing, berisping, oordeel, toets

Topics: plans/intentions, conspiracy, preparation

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Hotspur
CONTEXT:
The purpose you undertake is dangerous. Why, that’s certain. ‘Tis dangerous to take a cold, to sleep, to drink; but I tell you, my lord fool, out of this nettle, danger, we pluck this flower, safety. The purpose you undertake is dangerous, the friends you have named uncertain, the time itself unsorted, and your whole plot too light for the counterpoise of so great an opposition.

DUTCH:
De onderneming, die gij op touw zet, is gevaarlijk; de vrienden, die gij noemt, zijn onzeker; de tijd zelf is slecht gekozen en geheel uw plan te licht voor het tegenwicht van zulk een grooten wederstand.

MORE:
Schmidt:
Purpose=That which a person intends to do, design, plan, project
Compleat:
Nettle=Netel, brandnetel
To nettle=Branden of steeken als netelen, quellen, ontrusten, onthutselen, plaagen

Topics: purpose, courage, plans/intentions, risk

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 4.4
SPEAKER: Tamora
CONTEXT:
TAMORA
My gracious lord, my lovely Saturnine,
Lord of my life, commander of my thoughts,
Calm thee, and bear the faults of Titus’ age,
The effects of sorrow for his valiant sons,
Whose loss hath pierced him deep and scarred his heart;
And rather comfort his distressed plight
Than prosecute the meanest or the best
For these contempts.
Why, thus it shall become
High-witted Tamora to gloze with all:
But, Titus, I have touched thee to the quick,
Thy life-blood out: if Aaron now be wise,
Then is all safe, the anchor’s in the port.

DUTCH:
Maar Titus, ‘k heb in ‘t leven u geraakt
En tapte uws harten bloed. — Is Aaron wijs,
Dan zijn wij veilig, ank’ren in de haven.

MORE:
High-witted=Cunning, clever
Gloze=Smooth talk
Compleat:
To gloze=Vleijen, flikflooijen
Cut to the quick=Tot aan ‘t leeven snyden

Topics: plans/intentions, emotion and mood, deceit

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Not a whit. We defy augury. There’s a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, ’tis not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come—the readiness is all. Since no man of aught he leaves knows, what is ’t to leave betimes? Let be.

DUTCH:
Geen mus valt ter aarde, of het is voorbeschikt. /
Er is een bizondere voorzienigheid in den val van een musch /
Wij tarten voorgevoelens; daar bestaat eene bizondere voorzienigheid voor een musch die valt.

MORE:
The sparrow here is an allusion to book of Matthew
Commentators quote Matthew’s Gospel: “Are not two sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father.”

Topics: fate/destiny, nature, plans/intentions

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Claudius
CONTEXT:
Though inclination be as sharp as will,
My stronger guilt defeats my strong intent,
And, like a man to double business bound,
I stand in pause where I shall first begin,
And both neglect.

DUTCH:
Al zou mijn aandrift brandend zijn, als lust /
Schoon hier de wil is even fel als neiging /
Al sporen wens en wil mij even scherp.

MORE:
Schmidt:
Inclination=Propensity
Will=Intention, desire
Double business=duplicity
Compleat:
Inclination=Neiging, geneigdheid, genegenheid, trek, zucht
A double dealer=Een valsche handelaar, bedrieger

Topics: plans/intentions, guilt

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Antipholus of Syracuse
CONTEXT:
ADRIANA
By thee; and this thou didst return from him:
That he did buffet thee and, in his blows,
Denied my house for his, me for his wife.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Did you converse, sir, with this gentlewoman?
What is the course and drift of your compact?
DROMIO OF SYRACUSE
I, sir? I never saw her till this time.
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE
Villain, thou liest; for even her very words
Didst thou deliver to me on the mart.

DUTCH:
Dus hebt ge met deze edelvrouw gesproken?
Van waar die afspraak? en wat wilt ge er mee?

MORE:
Course=Gist
Drift=Scope, aim, intention or drive
Compact=Covenant, contract or collusion, alliance

Compleat:
Course (way or means)=Wegen of middelen
To take bad courses=Kwaade gangen gaan
Drift=Oogmerk, opzet, vaart
Compact=Verdrag, verding, verbond
It was done by compact=Het geschiede met voorbedachten raad (or door een hemelyk verdrag)

Topics: purpose, contract, plans/intentions, conspiracy

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Player King
CONTEXT:
What to ourselves in passion we propose,
The passion ending, doth the purpose lose.
The violence of either grief or joy
Their own enactures with themselves destroy.

DUTCH:
Wat wij onszelf hartstochtelijk beloofden,Verwaait zodra die hartstocht is gedoofd. /
Wat door onszelf hartstochtlijk werd bedoeld, Te loor gaat als de hartstocht is verkoeld. /
Als hij vol ijver tot een daad besluit, Wordt deze onnuttig, heeft die ijver uit.

MORE:
Schmidt:
Enacture=Action, representation (Ff enactors)
Compleat:
To enact=Vaststellen, bezluiten.
Enacter=Een vaststeller, wetmaaker

Topics: promise, contract, purpose, negligence, plans/intentions

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Chiron
CONTEXT:
DEMETRIUS
So, now go tell, an if thy tongue can speak,
Who ’twas that cut thy tongue and ravished thee.
CHIRON
Write down thy mind, bewray thy meaning so,
An if thy stumps will let thee play the scribe.
DEMETRIUS
See, how with signs and tokens she can scrowl.
CHIRON
Go home, call for sweet water, wash thy hands.
DEMETRIUS
She hath no tongue to call, nor hands to wash;
And so let’s leave her to her silent walks.
CHIRON
An ’twere my case, I should go hang myself.
DEMETRIUS
If thou hadst hands to help thee knit the cord.

DUTCH:
Schrijf neder wat gij weet, onthul het zoo;
Speel, laten dit uw stompen toe, voor schrijver.

MORE:
Bewray=Reveal
Sweet=Perfumed
Compleat:
To bewray=Ontedekken, beklappen
Sweet=Frisch

Topics: plans/intentions, deceit, betrayal, punishment

Go to Top