if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Prospero
CONTEXT:
PROSPERO
Being once perfected how to grant suits,
How to deny them, who t’advance and who
To trash for overtopping, new created
The creatures that were mine, I say, or changed ’em,
Or else new formed ’em; having both the key
Of officer and office, set all hearts i’th’ state
To what tune pleased his ear, that now he was
The ivy which had hid my princely trunk
And sucked my verdure out on’t. Thou attend’st not!
MIRANDA
O, good sir, I do.

DUTCH:
Eens goed verstaand, hoe men verzoeken gunt,
Hoe weigert, wien bevord’ring dient, wiens groei,
Te welig, knotting eischt, herschiep hij zich
De wezens, eens de mijne, ‘k zeg, vervormde
Of schiep ze op nieuw; daar hij den sleutel had
Van ambtenaar en ambt, zoo stemde hij
Elk hart op zulk een toon als hem geviel;
Hij werd het klimop, dat mijn vorstenstam
Omwond, mijn sappen zoog.
Dat ik al wat der wereld was, verzuimde,
Mij wijdde aan de eenzaamheid, mijn geest verrijkte


MORE:
Trash=Put down (Trash=to rein in a dog (OED)), keep in check
Overtopping=Being over-ambitious
O’erprized=Overrated
Closeness=Solitude, recluseness
Verdure=reshness, life and vigour
Retired=Withdrawn
Compleat:
Trash=Lompige waar, ondeugend goed
Trash (bad fruit)=Slegte vrucht

Topics: ambition, status, learning/education, understanding, duty

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Antipholus of Syracuse
CONTEXT:
Teach me, dear creature, how to think and speak.
Lay open to my earthy gross conceit,
Smothered in errors, feeble, shallow, weak,
The folded meaning of your words’ deceit.
Against my soul’s pure truth why labour you
To make it wander in an unknown field?
Are you a god? would you create me new?
Transform me, then, and to your power I’ll yield.

DUTCH:
Zijt ge een godin, die mij vervormen wil?
Vervorm mij dan! ik geef mij in uw hand.

MORE:
Schmidt:
Conceit= Conceptions, ideas
Folded=Concealed

Compleat:
To conceit=Zich verbeelden, achten
Conceit=Waan, bevatting, opvatting, meening

Topics: understanding, error, intellect, learning/education, respect

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Antipholus of Syracuse
CONTEXT:
Plead you to me, fair dame? I know you not.
In Ephesus I am but two hours old,
As strange unto your town as to your talk,
Who, every word by all my wit being scanned,
Want wit in all one word to understand.

DUTCH:
Geldt mij dit, schoone vrouw? Ik ken u niet.
Twee uren pas ben ik in Ephesus ,
En vreemder dan de stad is mij uw taal;
Want, hoe ik napluis, wat ik heb gehoord,
‘k Versta van alles, wat gij zegt, geen woord.

MORE:
But two hours old=I have only been here for two hours
Scanned=Considered (with every ounce of my intellect)

Compleat:
To scan=Onderzoeken, uitpluizen
To be a stranger to=Geen kennis van hebben

Topics: language, civility, understanding

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: King Lear
CONTEXT:
None does offend—none, I say, none. I’ll able ’em.
Take that of me, my friend, who have the power
To seal th’ accuser’s lips. Get thee glass eyes,
And like a scurvy politician seem
To see the things thou dost not.

DUTCH:
Koop u glazen oogen;
Veins als een staatsman laag, eat ge alles ziet
Wat gij niet ziet./
Voorzie je van een bril en doe dan als
een huichelaar alsof je dingen ziet
die je niet ziet.

MORE:
Schmidt:
Scurvy=despicable
Able=Vouch for, warrant
Compleat:
Scurvy=ondeugend schobbejak

Topics: insult, appearance, perception, intellect, understanding

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: Gentleman
CONTEXT:
Her speech is nothing,
Yet the unshaped use of it doth move
The hearers to collection. They aim at it,
And botch the words up fit to their own thoughts,
Which, as her winks and nods and gestures yield them,
Indeed would make one think there might be thought,
Though nothing sure, yet much unhappily.
HORATIO
‘Twere good she were spoken with, for she may strew
Dangerous conjectures in ill-breeding minds.

DUTCH:
Maar toch, haar warreltaal wekt bij de hoorders
Vermoedens ; en als die met hun gedachten
De woorden, die zij met cen wenk of knik
En vreemd gebaar verzelt, gaan samenkopp’len,

MORE:
Spurns enviously=Kicks spitefully
Collection=Inference
To botch up=Piece together unskilfully
Botcher=One who mends and patches old clothes
Compleat:
Botcher=Een lapper, knoeijer, boetelaar, broddelaar

Topics: language, perception, understanding, good and bad

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: King Henry
CONTEXT:
Yea, strike the Dauphin blind to look on us.
And tell the pleasant prince this mock of his
Hath turned his balls to gun-stones, and his soul
Shall stand sore chargèd for the wasteful vengeance
That shall fly with them; for many a thousand widows
Shall this his mock mock out of their dear husbands,
Mock mothers from their sons, mock castles down,
And some are yet ungotten and unborn
That shall have cause to curse the Dauphin’s scorn.
But this lies all within the will of God,
To whom I do appeal, and in whose name
Tell you the Dauphin I am coming on,
To venge me as I may and to put forth
My rightful hand in a well-hallowed cause.
So get you hence in peace. And tell the Dauphin
His jest will savour but of shallow wit
When thousands weep more than did laugh at it.
—Convey them with safe conduct.—Fare you well.

DUTCH:
Gaat thans in vrede heen, en zegt den prins,
Dat niemand meer zijn scherts een scherts zal achten,
Als duizenden dra weenen, die nu lachten. —
Bezorgt hun vrijgeleide. — Vaart gij wel!

MORE:
Balls=Tennis balls
Gunstones=Cannonballs
Hallowed=Consecrated
Rightful=Lawful, legitimate
Savour=Have a particular smell; be of a particular nature (metaphorically)

Compleat:
Hallowed=Geheiligd, gewyd
Rightfull=Rechtmaatig, gerechtig
Savour=(smell) ruiken; (taste) smaaken

Topics: revenge, intellect, value, understanding

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
Mylord, I was born about three of the clock in the afternoon, with a white head and something a round belly. For my voice, I have lost it with halloing and singing of anthems. To approve my youth further, I will not. The truth is, I am only old in judgement and understanding. And he that will caper with me for a thousand marks, let him lend me the money, and have at him. For the box of the ear that the Prince gave you, he gave it like a rude prince, and you took it like a sensible lord. I have checked him for it, and the young lion repents.
Marry, not in ashes and sackcloth, but in new silk and old sack.

DUTCH:
Verder mijn jeugd bewijzen wil ik niet; de waarheid is, dat ik alleen oud ben in verstand en doorzicht, en wie met mij om een duizend mark luchtsprongen wil maken, moge mij het geld leenen en dan toezien.

MORE:

Schmidt:
Sack=The generic name of Spanish and Canary wines
Caper=A leap, a spring, in dancing or mirth
Sack-cloth=Coarse cloth worn in mourning and mortification:
Checked=Rebuked

Compleat:
Sack=Sek, een soort van sterke wyn
Caper=Een Kaper, als mede een Sprong
Check=Berispen, beteugelen, intoomen, verwyten
Sack-cloth=Zak-doek. Sack-cloth and ashes=Zak en assche

Topics: fashion/trends, age/experience, understanding, wisdom

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Lafew
CONTEXT:
LAFEW
I did think thee, for two ordinaries, to be a pretty wise fellow: thou didst make tolerable vent of thy travel; it might pass: yet the scarfs and the bannerets about thee did manifoldly dissuade me from believing thee a vessel of too great a burthen.
I have now found thee; when I lose thee again, I care not; yet art thou good for nothing but taking up, and that thou’rt scarce worth.
PAROLLES
Hadst thou not the privilege of antiquity upon thee
LAFEW
Do not plunge thyself too far in anger, lest thou
hasten thy trial; which if—Lord have mercy on thee
for a hen! So, my good window of lattice, fare thee
well: thy casement I need not open, for I look
through thee. Give me thy hand.
PAROLLES
My lord, you give me most egregious indignity.

DUTCH:
Ik hield u, nadat ik een paar maal met u aan een open tafel gezeten had, voor een redelijk verstandigen knaap; gij maaktet tamelijk veel ophef van uw reizen;
dit kon er mee door; maar die wimpels en vlaggen aan u weerhielden mij telkens, u voor een schip met al te
groote lading te houden.

MORE:
Proverb: As good (better) lost as (than) found
Ordinaries=Mealtimes
Tolerable vent=Reasonable account
Banneret=Little flag
Taking up=Contradict
Window of lattice=Transparent like a latticed window (punning on Lettice, used for ruffs and caps)
Compleat: :
Ordinary=Drooggastery, Gaarkeuken, Ordinaris
Vent=Lugt, togt, gerucht
To eat ant an ordinary=In een ordinaris eten
Take up=Berispen; bestraffen
Lattice=Een houten traali

Topics: wisdom, appearance, discovery, understanding

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Miranda
CONTEXT:
MIRANDA
Abhorrèd slave,
Which any print of goodness wilt not take,
Being capable of all ill! I pitied thee,
Took pains to make thee speak, taught thee each hour
One thing or other. When thou didst not, savage,
Know thine own meaning, but wouldst gabble like
A thing most brutish, I endowed thy purposes
With words that made them known. But thy vile race,
Though thou didst learn, had that in ’t which good natures
Could not abide to be with. Therefore wast thou
Deservedly confined into this rock,
Who hadst deserved more than a prison.
CALIBAN
You taught me language, and my profit on ’t
Is I know how to curse. The red plague rid you
For learning me your language!

DUTCH:
Deernis had ik;
En schonk u met veel zorg de spraak, ik leerde
U ieder uur iets nieuws; toen gij, een wilde,
Uzelven niet begreept, en klanken uitstiet
Gelijk het stomste vee, gaf ik u woorden,
Zoodat ge u uiten kondt;

MORE:
Schmidt:
Print=Imprint
Take=To receive as a thing in any way given or communicated
Gabble=Caliban is speaking in another language (incomprehensible to Miranda)
Purpose=That which a person or thing means to say or express, sense, meaning, purport: “I endowed thy –s with words,”
Rid=Destroy
Compleat:
Imprint=Inddrukken, inprenten
To imprint a thing in one’s mind=Iemand iets in het geheugen prenten
Gabble=Gekakel, gesnater
To gabble=Snappen, kakelen, koeteren
To gabble French=Fransch koeteren

Topics: language, learning/education, understanding, status, pity, order/society

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
CLOWN
Truly, madam, if God have lent a man any manners, he may easily put it off at court: he that cannot make a leg, put off’s cap, kiss his hand, and say nothing, has neither leg, hands, lip, nor cap; and indeed such a fellow, to say precisely, were not for the court. But for me, I have an answer will serve all men.
COUNTESS
Marry, that’s a bountiful answer that fits all questions.
CLOWN
It is like a barber’s chair that fits all buttocks, the pin-buttock, the quatch-buttock, the brawnbuttock, or any buttock.

DUTCH:
COUNTESS
Nu voorwaar, dat is een rijk antwoord, dat voor alle vragen passend is.
CLOWN
Het is als een scheerdersstoel, die voor alle achterstevens passend is, voor de spitse, voor de platte, voor de ronde, kortom voor alle achterstevens.

MORE:
Proverb: As common a a barber’s chair
Make a leg=A bow, an obeisance made by drawing one leg backward
Lent=To bestow on, to endow with, to adorn, to arm with
Put off=Doff
Bountiful=Of rich contents, full of meaning
Quatch=Squat
Compleat:
To make a leg=Buigen
To put off one’s hat=Zyn hoed afneemen
Bountiful=Milddaadig, goedertieren

Topics: reply, reason, understanding, loyalty

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Shallow
CONTEXT:
By cock and pie, sir, you shall not away tonight. What, Davy, I say!
FALSTAFF
You must excuse me, Master Robert Shallow.
SHALLOW
I will not excuse you. You shall not be excused. Excuses shall not be admitted. There is no excuse shall serve. You shall not be excused. Why, Davy!

DUTCH:
Ik wil u niet ontschuldigen; gij zult niet ontschuldigd
worden; ontschuldigingen worden niet aangenomen; geen
ontschuldiging helpt u; gij zult niet ontschuldigd worden.
Kom toch, David!

MORE:

Schmidt:
Cock and pie=Mild oaath meaning God and the book
Cock=Corruption or rather disguise of the name of God

Topics: still in use, identity, understanding, independence

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: King
CONTEXT:
BERTRAM
His good remembrance, sir,
Lies richer in your thoughts than on his tomb;
So in approof lives not his epitaph
As in your royal speech.
KING
Would I were with him! He would always say—
Methinks I hear him now: his plausive words
He scatterd not in ears, but grafted them,
To grow there and to bear ;—” Let me not live,”
Thus his good melancholy oft began,
On the catastrophe and heel of pastime.
When it was out,—” Let me not live,” quoth he,
“After my flame lacks oil, to be the snuff
Of younger spirits, whose apprehensive senses
All but new things disdain; whose judgments are
Mere fathers of their garments; whose constancies
Expire before their fashions. This he wish’d;
I after him do after him wish too,
Since I nor wax nor honey can bring home,
I quickly were dissolved from my hive,
To give some labourers room.

DUTCH:
O, dat ik bij hem waar! Hij zeide steeds:
Mij is ‘t, als hoor ik hem; hij strooide niet
Zijn gulden taal in ‘t oor, maar entte er die,
Zoodat ze er vruchten droeg,

MORE:
Approof=Testimony
Plausive=Pleasing, specious, plausible
Catastrophe, Heel=Both meaning end
Scattered not but grafted=Not thrown carelessly but carefully planted
Snuff=The burning wick of a candle, as darkening the flame or remaining after it.
Apprehensive=Imaginative
Compleat:
Plausible=Op een schoonschynende wyze
To snuff out a candle=Een kaars uitsnuiten
Apprehensive (sensible of)=Een ding gewaar worden

Topics: fashion/trends, language, reason, understanding, memory, legacy

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.6
SPEAKER: King Lear
CONTEXT:
What, art mad? A man may see how this world goes with no eyes. Look with thine ears. See how yon justice rails upon yon simple thief. Hark in thine ear: change places and, handy-dandy, which is the justice, which is the thief? Thou hast seen a farmer’s dog bark at a beggar?

DUTCH:
Zie hoe die
rechter daar to keer gaat tegen dien onnoozelen dief./
Zie je hoe die rechter daar zo’n armzalige dief ervanlangs
geeft? Ik fluister het je in: verwissel ze van plaats, en rara,
in welke hand zit de rechter, in welke de dief?

MORE:
Schmidt:
Handy-dandy=Game involving sleight of hand by which something imperceptibly is changed from one hand into the other.
Simple=Humble, ordinary or weak-witted
Compleat:
Simple=De zwakken; Eenvoudig, onbeschadigende
Handy-dandy=Handje klap

Topics: law, justice, corruption, understanding, intellect

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Mariana
CONTEXT:
DUKE VINCENTIO
Against all sense you do importune her:
Should she kneel down in mercy of this fact,
Her brother’s ghost his paved bed would break,
And take her hence in horror.
MARIANA
Isabel,
Sweet Isabel, do yet but kneel by me;
Hold up your hands, say nothing; I’ll speak all.
They say, best men are moulded out of faults;
And, for the most, become much more the better
For being a little bad: so may my husband.
O Isabel, will you not lend a knee?

DUTCH:
De beste mannen, zegt men, worden zoo
Door feilen, ja, te beter, waren ze eerst
Een weinig slecht; misschien zoo ook mijn gade.

MORE:
Against all sense=It makes no sense
Importune=Urge, impel
Paved bed=Grave
Compleat:
Importune=Lastig vallen, zeer dringen, gestadig aanhouden, overdringen, aandringen

Topics: adversity, error, understanding

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance that you o’erstep not the modesty of nature. For anything so overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is to hold, as ’twere, the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure. Now this overdone or come tardy off, though it make the unskillful laugh, cannot but make the judicious grieve, the censure of the which one must in your allowance o’erweigh a whole theatre of others.

DUTCH:

Wordt dit overdreven, of geschiedt het lamzalig, a
laat het den onkundige lachen, het kan slechts den deskundige verdriet doen, /
Nu dit overdreven of te slap er uitgekomen, kan, ofschoon het alle onkundigen aan het lachen zal maken, niet anders dan ergernis bezorgen aan de lieden van oordeel,

MORE:
CITED IN US LAW:
Shaw v. Eastbome Productions, Ine., 919 F.2d 1353, 1360 (9th Cir. 1990)(Alarcon, J.).

Topics: cited in law, intellect, understanding, value

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Hamlet
CONTEXT:
Thus has he—and many more of the same bevy that I know the drossy age dotes on—only got the tune of the time and outward habit of encounter, a kind of yeasty collection, which carries them through and through the most fond and winnowed opinions; and do but blow them to their trial, the bubbles are out.

DUTCH:
Zoo heeft hij, – en velen van denzelfden zwerm, waar, zooals ik zie, deze beuzelachtige eeuw op verzot is, – zich alleen den modetoon en den uiterlijken vorm van den omgang eigen gemaakt, een soort van gistend mengsel, dat hen door de meest dwaze en de meest verfijnde denkbeelden heen sleept; doch blaas er slechts op om het to onderzoeken, en het schuim slaat veer.

MORE:
Schmidt:
Bevy=Troop, flock
Drossy=Futile, frivolous
Fond=Slight, trifling, trivial, not worth considering, nugatory
Tune=Note, air, melody (tone)
Winnowed=Sifted, tried. Winnowed opinions: probably truisms
Onions:
Outward habit of encounter= Style or manner of address, behaviour
Yeasty (yesty)=Foamy, frothy (superficial knowledge)

Burgersdijk notes:
Door de meest dwaze en de meest verfijnde denkbeelden. In ‘t Engelsch: through the most fond and winnowed opinions. Op deze wijze zijn fond en winnowed natuurlijk tegen elkaar overgesteld. Maar men heeft ook vermoed,
dat voor fond gelezen moet worden fand, d. i. fann’d, zoodat er sprake zou zijn van ,gezifte en gebuilde” denkbeelden of beoordeelingen, d. i . die van de menschen der fijnste qualiteit, met andere woorden die der fijne wereld, die der hovelingen. De gissing geeft een uitmuntenden zin en is waarschijnlijk juist.
De quarto van 1604 heeft niet fond, maar prophane.

Topics: vanity, learning/education, understanding

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: Gentleman
CONTEXT:
Her speech is nothing,
Yet the unshaped use of it doth move
The hearers to collection. They aim at it,
And botch the words up fit to their own thoughts,
Which, as her winks and nods and gestures yield them,
Indeed would make one think there might be thought,
Though nothing sure, yet much unhappily.
HORATIO
‘Twere good she were spoken with, for she may strew
Dangerous conjectures in ill-breeding minds.

DUTCH:
t Waar’ goed haar eens to spreken ; licht’lijk strooit
Zij argwaan in een geest, die boosheid broedt .

MORE:
Spurns enviously=Kicks spitefully
Collection=Inference
To botch up=Piece together unskilfully
Botcher=One who mends and patches old clothes
Compleat:
Botcher=Een lapper, knoeijer, boetelaar, broddelaar

Topics: language, perception, understanding, good and bad

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Lafew
CONTEXT:
LAFEW
They say miracles are past; and we have our
philosophical persons, to make modern and familiar, things supernatural and causeless. Hence is it that
we make trifles of terrors, ensconcing ourselves
into seeming knowledge, when we should submit
ourselves to an unknown fear.
PAROLLES
Why, ’tis the rarest argument of wonder that hath
shot out in our latter times.

DUTCH:
Men zegt, dat de tijd der wonderen voorbij is; en wij hebben onder ons wijsgeerige koppen genoeg, die bovennatuurlijke en onverklaarbare dingen tot alledaagsche en gewone zaken maken.

MORE:
Modern=Common, everyday
Causeless=Without explanation
Supernatural=Not produced according to the laws of nature, miraculous:
Ensconcing=Sheltering
Unknown fear=Recognition of the inexplicable
Compleat:
Causeless=Zonder oorzaak
Seeming=Schynende
A man of great seeming piety=Een man van eene groote uitwendige vroomheid
Trifle=Kleinigheid

Topics: learning/education, caution, understanding, justification

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Westmoreland
CONTEXT:
With your fair honours. You, Lord Archbishop,
Whose see is by a civil peace maintained,
Whose beard the silver hand of peace hath touched,
Whose learning and good letters peace hath tutored,
Whose white investments figure innocence,
The dove and very blessèd spirit of peace,
Wherefore do you so ill translate yourself
Out of the speech of peace, that bears such grace,
Into the harsh and boist’rous tongue of war,
Turning your books to graves, your ink to blood,
Your pens to lances, and your tongue divine
To a trumpet and a point of war?

DUTCH:
Waarom vertaalt gij thans zoo slecht uzelf,
Uit zulk een liefdevolle spraak des vredes
In deze woeste, ruwe taal des krijgs,
Verkeert ge uw inkt en schrift in bloed en graven,
Uw pen in oorlogslans, uw priestermond
In schrille krijgsklaroen en strijdsignaal?

MORE:

Civil=Grave, decent
Graves=This could be glaives (polearm weapon) or greaves (armour for the legs)
Figure=Symbolise, represent
Investments=Vestments
Good letters=Learning

Compleat:
Boisterous=Onstuimig, stormachtig, windig
Investment=Omcingeling, insluiting

Topics: learning/education, language, understanding

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Prince Hal
CONTEXT:
Ungracious boy, henceforth ne’er look on me. Thou art violently carried away from grace. There is a devil haunts thee in the likeness of an old fat man. A tun of man is thy companion. Why dost thou converse with that trunk of humors, that bolting-hutch of beastliness, that swollen parcel of dropsies, that huge bombard of sack, that stuffed cloakbag of guts, that roasted Manningtree ox with the pudding in his belly, that reverend Vice, that gray iniquity, that father ruffian, that vanity in years? Wherein is he good, but to taste sack and drink it? Wherein neat and cleanly but to carve a capon and eat it? Wherein cunning but in craft? Wherein crafty but in villany? Wherein villanous but in all things? Wherein worthy but in nothing?
FALSTAFF
I would your grace would take me with you: whom
means your grace

DUTCH:
Gij laat u met geweld wegsleuren van de genade; er is een duivel, die om u waart in de gedaante van een vetten ouden man; een ton van een man is uw kameraad. Waarom verkeert gij met die kist vol grillen, dien builtrog van dierlijkheid, die opgeblazen baal waterzucht, dat buikig stiikvat sek, dat volgepropte darmenvalies, dien gebraden kermisos met den beuling in ‘t lijf, die eerwaardige ondeugd, die grijze verdorvenheid, dien vader losbol, die ijdelheid op jaren?

MORE:
Schmidt:
Ungracious=impious, wicked
Vanity= worthlessness
Take me with you=Explain your meaning
Burgersdijk notes:
In de Oud-Engelsche spelen trad als komische persoon de Ondeugd, Vice, dikwijls op; hij was met een houten zwaard gewapend.
Dien gebraden kermis-os. In’t Engelsch staat: Dien gebraden Manningtree-ox. Manningtree was een plaats in het weide- en veerijke graafschap Essex, waar op de jaarmarkt steeds een geheele os met de ingewanden in ‘t lijf werd gebraden. Bij die gelegenheid werden er dan ook volksschouwspelen, zoogenaamde Moraliteiten , gegeven, waarin doorgaans de allegorische personen Ondeugd, Goddeloosheid of Verdorvenheid, en IJdelheid, Vice, Iniquity en Vanity, optraden. Van daar dat de Prins Falstaff eerst met den os en dan met die allegorische personen vergelijkt.

Topics: insult, offence, value, order/society, understanding

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Gonzalo
CONTEXT:
SEBASTIAN
Look he’s winding up the watch of his wit. By and by it will strike.
GONZALO
(to ALONSO) Sir—
SEBASTIAN
One. Tell.
GONZALO
When every grief is entertained that’s offered,
comes to th’entertainer –
SEBASTIAN
A dollar.
GONZALO
Dolour comes to him, indeed. You have spoken truer than you purposed.

DUTCH:
Ja juist, de tering; gij hebt het beter geraden, dan
gijzelf wel dacht.

MORE:
A visitor is ‘One who visits from charitable motives or with a view of doing good’ (OED)
Dollar=’The English name for the German thaler, a large silver coin’ (OED).
Dolour=Sorrow, grief (wordplay on ‘dollar’)
Tell=Count
Entertain=To conceive, to harbour, to feel, to keep (When everyone who feels grief embraces every grief that comes their way)
Compleat:
Entertain (receive or believe) a principle, an opinion, etc.=Een stelling, een gevoelen aanneemen, koesteren’ gelooven of voorstaan
Dolor=Droefheid, smerte
Dolorous=Pynlyk, droevig
To visit (to go about to see whether things be as they should)=Bezoeken, nazien, onderzoeken
To visit (to affect, to try)=Bezoeken, beproeven

Topics: language, truth, understanding

Go to Top