if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

PLAY: Cymbeline ACT/SCENE: 2.3 SPEAKER: Cymbeline CONTEXT: MESSENGER
So like you, sir, ambassadors from Rome;
The one is Caius Lucius.
CYMBELINE
A worthy fellow,
Albeit he comes on angry purpose now.
But that’s no fault of his. We must receive him
According to the honour of his sender,
And towards himself, his goodness forespent on us,
We must extend our notice. DUTCH: t Is een waardig man,
Al is ook toorn het doel van zijne komst;
Want zijn schuld is dit niet

Goodness forespent=Good offices done/shown previously
Notice=Attention, regard Topics: value, status, blame, anger, merit

PLAY: The Taming of the Shrew
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Petruchio
CONTEXT:
PETRUCHIO
Why, that is nothing. For I tell you, father,
I am as peremptory as she proud-minded;
And where two raging fires meet together,
They do consume the thing that feeds their fury.
Though little fire grows great with little wind,
Yet extreme gusts will blow out fire and all.
So I to her and so she yields to me,
For I am rough and woo not like a babe.
BAPTISTA
Well mayst thou woo, and happy be thy speed.
But be thou armed for some unhappy words.
PETRUCHIO
Ay, to the proof, as mountains are for winds,
That shakes not, though they blow perpetually.

DUTCH:
O, dat is niets; want ik verklaar u, vader,
‘k Ben even kort van stof als zij hooghartig;
En als een heftig vuur een ander vindt,
Dan wordt, wat hunne woede voedt, verteerd.

MORE:

Proverb: The wind puts out small lights but enrages great fires
Proverb: A little wind kindles, much puts out the fire

Peremptory=Positive, absolute
Speed=Success
To the proof=Properly armed
Compleat:
Peremptory=Volstrekt, uitvoerig, volkomen, uiteindig
Speed=Voortgang

Topics: independence, conflict, proverbs and idioms, conflict, anger

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
BUCKINGHAM
Lord cardinal, I will follow Eleanor,
And listen after Humphrey, how he proceeds:
She’s tickled now; her fume needs no spurs,
She’ll gallop far enough to her destruction.
GLOUCESTER
Now, lords, my choler being over-blown
With walking once about the quadrangle,
I come to talk of commonwealth affairs.
As for your spiteful false objections,
Prove them, and I lie open to the law:
But God in mercy so deal with my soul,
As I in duty love my king and country!
But, to the matter that we have in hand:
I say, my sovereign, York is meetest man
To be your regent in the realm of France.

DUTCH:
Nadat ik, lords, mijn gal heb afgekoeld,
Door eens het binnenhof in ‘t rond te gaan,
Isom ik de staatsbelangen weer bespreken.
Wat gij mij fel en valsch heb aangetegen,
Bewijst dit, en ik wacht de rechtspraak af;

MORE:

Proverb: Nothing is well said or done in a passion (in anger)

Listen after=Ask after
Tickled=Irritated
Fume=Irritation, anger
Choler=Anger, bile
Overblown=Blown over, gone away
Spiteful=Malignant
Meetest=Most suitable

Compleat:
Ticklish (touchy, exceptious)=Kittelig, schielyk geraakt
To be in a fume=In een woede zyn
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn
Spitefull=Spytig, nydig

Topics: proverbs and idioms, still in use, anger

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
BUCKINGHAM
I read in’s looks
Matter against me; and his eye reviled
Me, as his abject object: at this instant
He bores me with some trick: he’s gone to the king;
I’ll follow and outstare him.
NORFOLK
Stay, my lord,
And let your reason with your choler question
What ’tis you go about: to climb steep hills
Requires slow pace at first: anger is like
A full-hot horse, who being allow’d his way,
Self-mettle tires him. Not a man in England
Can advise me like you: be to yourself
As you would to your friend.

DUTCH:
Mij gaf geen man in Eng’land
Ooit beter raad dan gij; wees voor uzelven
Wat gij uw’ vriend zoudt zijn.

MORE:
Matter=Substance of a complaint
Abject object=Object of contempt
Bore=To bore into, wound
Trick=Art, knack, contrivance
Outstare=Face down
Choler=Anger, bile
Compleat:
Matter=Stoffe, zaak, oorzaak
Abject=Veragt, gering, snood, lafhartig, verworpen
Bore=Booren, doorbooren
Trick=Een looze trek, greep, gril
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn

Burgersdijk notes:
Zijn oog verlaagde mij als zijn lage prooi. Het Engelsch heeft: His eye reviled me as his abject object, een woordspeling, die niet te vertalen is. De kardinaal wist zeer goed, met welk een oog Buckingham hem beschouwde en nam zijn maatregelen. Des hertogs schoonzoon, den graaf van Surrey, zoon van den hertog van Norfolk, deed hij, in plaats van lord Kildare, tot stadhouder van Ierland benoemen, opdat Buckingham, als hij beschuldigd werd, den steun zijns schoonzoons missen zou, en koos verder
het werktuig van zijn haat maar al te goed. De hertog van Buckingham had kort te voren, op aandringen zijner pachters, zijn rentmeester of inspecteur Charles Knevet uit zijn dienst ontslagen. Deze man werd beschuldiger van zijn voormaligen heer. Hij verklaarde in een door Wolsey uitgelokt verhoor, dat de hertog, met zijn schoonzoon George Nevil, lord Abergavenny, sprekende, meer dan eens gewaagd had van zijn plan om de kroon te erlangen in geval de koning kinderloos mocht sterven, en alsdan zijn doodvijand, den kardinaal, te straffen. De kardinaal spoorde nu den rentmeester aan, zonder vrees alles te zeggen, wat hij omtrent deze zaak kon mededeelen, en Knevet, ‘t zij door wraakzucht, ‘t zij door hoop op belooning gedreven, openbaarde weldra zaken, die voor den hertog zeer bezwarend waren. Een zekere Nikolaas Hopkins, een monnik uit het Karthuizerklooster Henton bij Bristol, vroeger biechtvader van den hertog, zou dezen voorspeld hebben, dat hij eens den troon zou bestijgen; de hertog zou, door dit vooruitzicht verblind, eens het plan hebben opgevat den koning uit den weg te ruimen, en Knevet verzekerde, zelf uit ‘s hertogs mond, in een huis te Londen, onder den naam van de Roos bekend en in het kerspel St. Laurentius Pultnie gelegen, duidelijke toespelingen op dit plan vernomen te hebben. — Ten gevolge dezer beschuldigingen werd Buckingham gevat en in den Tower gehuisvest; tegelijk werden Lord Abergavenny, de monnik Hopkins, John de la Car, biechtvader en de priester Gilbert Peck of Perke, kanselier des hertogs, in hechtenis genomen. — De Tudors hadden reden om kroon pretendenten als Buckingham te duchten, want Buckingham stamde in rechte mannelijke lijn van Thomas van Woodstock, hertog van Gloster, den jongsten zoon van koning Edward III af, terwijl de Tudors wel een ouderen zoon, Jan van Gent, hertog van Lancaster, tot stamvader hadden, maar uit den minder echten tak der Beauforts sproten.

Topics: anger, dispute, plans/intentions, caution

PLAY: The Taming of the Shrew
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Gremio
CONTEXT:
GRUMIO
Fie, fie on all tired jades, on all mad masters, and
all foul ways! Was ever man so beaten? Was ever man so
‘rayed? Was ever man so weary? I am sent before to make
a fire, and they are coming after to warm them. Now,
were not I a little pot and soon hot, my very lips might
freeze to my teeth, my tongue to the roof of my mouth,
my heart in my belly, ere I should come by a fire to
thaw me. But I with blowing the fire shall warm myself.
For, considering the weather, a taller man than I will
take cold.—Holla, ho! Curtis!

DUTCH:
Ja, was ik niet zoo ‘n
kleine pot, die gauw heet wordt, dan zouden waarachtig
mijn lippen aan de tanden vastvriezen, mijn tong aan
mijn gehemelte, mijn hart in mijn lijf, eer ik vuur genoeg
had om mij te ontdooien; – maar ik zal mijzelf
warm maken door het vuur aan te blazen.

MORE:
Proverb: Let them that be acold blow at the coal
Proverb: A ltitle pot is soon hot

Jade=Old horse; nag
Rayed=(Raied, raide) Defiled
Taller=Bolder, more valiant
Hot=Angry
Compleat:
Jade=Een lompig paerd, knol, jakhals

Topics: proverbs and idioms, still in use, anger

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Cominius
CONTEXT:
MENENIUS
Be gone;
Put not your worthy rage into your tongue;
One time will owe another.
CORIOLANUS
On fair ground
I could beat forty of them.
COMINIUS
I could myself
Take up a brace o’ the best of them; yea, the two tribunes:
But now ’tis odds beyond arithmetic;
And manhood is call’d foolery, when it stands
Against a falling fabric. Will you hence,
Before the tag return? whose rage doth rend
Like interrupted waters and o’erbear
What they are used to bear.

DUTCH:
Doch thans is hier onmeet rijke overmacht;
En mannenmoed wordt dolheid, als hij poogt
Een stortend huis te houden.

MORE:
Proverb: The stream (current, tide) stopped swells the higher
Proverb: Tag, rag and bobtail (Tag and rag)

Odds beyond arithmetic=Incalculable odds
Take up=Encounter, fight

Schmidt:
Worth=Well-founded, legitimate
Tag=Rabble (See Julius Caesar 1.2, “the tag-rag people”)
Fabric=Structure, frame or large building

Compleat:
Tag-rag and bob-tail (company of scoundrels)=Jan rap en zyn maat
Odds (advantage)=Voorrecht, voordeel
To lay odds with one=Een ongelyke weddenschap met iemand aangaan, drie tegen twee, of twee tegen één zetten.

Burgersdijk notes:
Houd stand! Gelijk staan vriend en vijand. Door de folio en door de meeste uitgevers worden deze woorden aan Cominius toegeschreven. Veel beter is het echter, ja noodig is het, ze aan Coriolanus toe te kennen en dan te lezen:
Houdt stand! enz. De persoonsaanwijzingen zijn in de folio hier verkeerd; het zeggen: Kom, vriend, ga mee! wordt niet aan Cominius, maar aan Coriolanus toegeschreven en Coriolanus’ woorden: O waren zij barbaren, enz. aan Menenius. Op Coriolanus zeggen: In ‘t open veld enz. spreke dan niet Menenius, maar Cominius, met weglating van het woordjen nog:
,Ikzelf
Een paar der besten, ja, de twee tribunen.
Doch thans is hier onmeet’lijke overmacht, enz.”
Bij het maken der aanteekeningen blijkt mij, dat dit inderdaad de beste verdeeling is.

Topics: fate/destiny, risk, anger, caution

PLAY: The Two Gentlemen of Verona
ACT/SCENE: 5.4
SPEAKER: Valentine
CONTEXT:
VALENTINE
Thurio, give back, or else embrace thy death.
Come not within the measure of my wrath.
Do not name Sylvia thine; if once again,
Verona shall not hold thee. Here she stands.
Take but possession of her with a touch;
I dare thee but to breathe upon my love.
THURIO
Sir Valentine, I care not for her, I.
I hold him but a fool that will endanger
His body for a girl that loves him not.
I claim her not, and therefore she is thine.

DUTCH:
Thurio, terug, of gij omarmt den dood.
Blijf buiten het bereik van mijnen toorn.
Noem Silvia de uwe niet, want, zoo gij ‘t waagt,
Geheel Milaan beschermt u niet

MORE:
Embrace=Accept
Measure=Range
With a touch=Lay your hands on
Compleat:
Embrace=(to receive or embrace an opinion): Een gevoelen omhelzen
Embrace=(to receive or approve of an excuse)=Een verschooning aannemen, voor goed houden

Topics: anger

PLAY: Troilus and Cressida
ACT/SCENE: 5.5
SPEAKER: Nestor
CONTEXT:
NESTOR
Go, bear Patroclus’ body to Achilles;
And bid the snail-paced Ajax arm for shame.
There is a thousand Hectors in the field:
Now here he fights on Galathe his horse,
And there lacks work; anon he’s there afoot,
And there they fly or die, like scaled sculls
Before the belching whale; then is he yonder,
And there the strawy Greeks, ripe for his edge,
Fall down before him, like the mower’s swath:
Here, there, and every where, he leaves and takes,
Dexterity so obeying appetite
That what he will he does, and does so much
That proof is called impossibility.
ULYSSES
O, courage, courage, princes! great Achilles
Is arming, weeping, cursing, vowing vengeance:
Patroclus’ wounds have roused his drowsy blood,
Together with his mangled Myrmidons,
That noseless, handless, hacked and chipped, come to him,
Crying on Hector. Ajax hath lost a friend
And foams at mouth, and he is armed and at it,
Roaring for Troilus, who hath done to-day
Mad and fantastic execution,
Engaging and redeeming of himself
With such a careless force and forceless care
As if that luck, in very spite of cunning,
Bade him win all.

DUTCH:
Troilus, die zich op heden
Dolzinnig, ongeloof’lijk heeft geweerd,
Zich in gevaar begeven en bevrijd,
Zoo zorgloos krachtvol en zoo krachtloos zorgend,
Alsof ‘t geluk, elk krijgsbeleid ten trots,
Hem alles winnen deed.

MORE:
Scull=Shoal of fish
Belching=Spouting
Edge=Blade
Swath=Sweep of the scythe ( Nestor picturing Hector as a Grim Reaper figure)
Appetite=Inclination
Proof=Fact
Mangled=Gored
Fantastic=Extravagant
Engaging=(1) Binding, pledging; (2) Close fighting
Careless force=Reckless strength
Forceless care=Effortless diligence
Compleat:
Belch=Oprisping
Edge=Snee van een mes
To swathe=Zwachtelen, in de luyeren vinden, bakeren
Appetite=Graagte, lust, begeerte, trek
Proof=Beproeving
Mangled=Opgereeten, van een gescheurd, gehakkeld
Fantastick=Byzinnig, eygenzinnig, grilziek
To engage=Verpligten, verbinden, verpanden. To engage in war=Zich in oorlog inwikkelen
To engage in an actoin=Zich in eenig bedryf mengen, zich in iets steeken
Careless=Zorgeloos, kommerloos, achteloos, onachtzaam

Topics: skill/talent, conflict, anger, courage

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: King Richard II
CONTEXT:
Wrath-kindled gentlemen, be ruled by me.
Let’s purge this choler without letting blood.
This we prescribe, though no physician.
Deep malice makes too deep incision.
Forget, forgive; conclude and be agreed.
Our doctors say this is no month to bleed.—
Good uncle, let this end where it begun;
We’ll calm the Duke of Norfolk, you your son.

DUTCH:
Gramstorige edellieden, volgt mijn raad.
Verdrijft de galzucht zonder aderlating.
Ofschoon geen arts, schrijf ik u dit toch voor: —
Een diepe wrok snijdt al te diep, snijdt door, —
Vergeeft, vergeet, houdt op elkaar te haten;
Het is, zegt de arts, geen maand van aderlaten

MORE:

Proverb: Forgive and forget

Wrath-kindled=Furious
Be ruled=To prevail on, to persuade (used only passively)
Choler=Anger, bile
Purge=To cure, to restore to health
Month to bleed=Physicians would consult the almanac to determine best time for bloodletting

Compleat:
Wrath=Toorn, gramschap
Wrathfull=Toornig, vertoornd, vergramd, grimmig
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn
Purge=Zuiveren, reinigen, den buik zuiveren, purgeeren
To purge (clear) one’s self of a crime=Zich van eene misdaad zuiveren
To bleed one=Iemand bloed aftappen, laaten; bloedlaating, bloeding

Burgersdijk notes:
Het is, zegt de arts, geen maand van aderlaten. Vroeger lieten ook gezonden zich op geregelde
tijden sferlaten om te zekerder gezond te blijven. In de almanakken van dien tijd, — er is zulk een Engelsche almanak bekend van 1386, — werd aangegeven, welke maanden er het best voor
waren.

Topics: resolution, remedy, anger, proverbs and idioms

PLAY: A Midsummer Night’s Dream
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Egeus
CONTEXT:
EGEUS
Full of vexation come I with complaint
Against my child, my daughter Hermia.—
Stand forth, Demetrius.—My noble lord,
This man hath my consent to marry her.—
Stand forth, Lysander.—And my gracious duke,
This man hath bewitched the bosom of my child.—
Thou, thou, Lysander, thou hast given her rhymes,
And interchanged love tokens with my child.
Thou hast by moonlight at her window sung
With feigning voice verses of feigning love,
And stol’n the impression of her fantasy
With bracelets of thy hair, rings, gauds, conceits,
Knacks, trifles, nosegays, sweetmeats—messengers
Of strong prevailment in unhardened youth.
With cunning hast thou filched my daughter’s heart,
Turned her obedience (which is due to me)
To stubborn harshness.—And, my gracious duke,
Be it so she will not here before your grace
Consent to marry with Demetrius,
I beg the ancient privilege of Athens.
As she is mine, I may dispose of her—
Which shall be either to this gentleman
Or to her death—according to our law
Immediately provided in that case.

DUTCH:
Vol leedgevoel verschijn ik en verklaag
Mijn kind hier, mijne dochter Hermia

MORE:
Vexation=Anger, agitation
Feigning=Pretence, fake
Gauds=Gaudy gifts
Conceits=Trinkets
Unhardened=Innocent, inexperienced
Be it so=If
Privilege of Athens=Where father has total authority
Compleat:
Vexation=Quelling, plaaging, quellaadje
Feigning=Verdichting, veynzing
Gaudy=Weydsch, zwierig
Hardened=Gehard, verhard

Topics: anger, complaint, love, marriage

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Othello
CONTEXT:
OTHELLO
I had been happy if the general camp,
Pioneers and all, had tasted her sweet body,
So I had nothing known. Oh, now forever
Farewell the tranquil mind! Farewell content!
Farewell the plumèd troops and the big wars
That makes ambition virtue! Oh, farewell!
Farewell the neighing steed and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, th’ ear-piercing fife,
The royal banner, and all quality,
Pride, pomp, and circumstance of glorious war!
And O you mortal engines, whose rude throats
The immortal Jove’s dead clamours counterfeit,
Farewell! Othello’s occupation’s gone.
IAGO
Is ’t possible, my lord?
OTHELLO
Villain, be sure thou prove my love a whore,
Be sure of it. Give me the ocular proof
Or by the worth of mine eternal soul
Thou hadst been better have been born a dog
Than answer my waked wrath!
IAGO
Is ’t come to this?
OTHELLO
Make me to see ’t, or at the least so prove it
That the probation bear no hinge nor loop
To hang a doubt on, or woe upon thy life!

DUTCH:
Bewijs mij, schurk, dat die ik min, hoereert;
Bewijs het; laat het mij met de oogen zien,
Of, bij de waarde mijner eeuw’ge ziel,
Het ware u beter hond te zijn geboren,
Dan dat mijn wrok u treff’!

MORE:

Ocular=Depending on the eye, offered by sight: “give me the o. proof”
Waked=Awakened
Compleat:
Ocular=’t Geen tot het oog behoort
An ocular withness=Een ooggetuige
An ocular inspection=Een onderzoek of beschouwing met zyn eige oogen

Topics: invented or popularised, evidence, still in use, anger

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Katherine
CONTEXT:
CAMPEIUS
Put your main cause into the King’s protection.
He’s loving and most gracious. ’Twill be much
Both for your honour better and your cause,
For if the trial of the law o’ertake you,
You’ll part away disgraced.
WOLSEY
He tells you rightly.
QUEEN KATHERINE
You tell me what you wish for both: my ruin.
Is this your Christian counsel? Out upon you!
Heaven is above all yet; there sits a judge
That no king can corrupt.
CAMPEIUS
Your rage mistakes us.
QUEEN KATHARINE
The more shame for ye: holy men I thought ye,
Upon my soul, two reverend cardinal virtues;
But cardinal sins and hollow hearts I fear ye:
Mend ’em, for shame, my lords. Is this your comfort?
The cordial that ye bring a wretched lady,
A woman lost among ye, laugh’d at, scorn’d?
I will not wish ye half my miseries;
I have more charity: but say, I warn’d ye;
Take heed, for heaven’s sake, take heed, lest at once
The burthen of my sorrows fall upon ye

DUTCH:
Gij beiden, wat gij wenscht, mijn ondergang.
Is dit uw raad als christen? foei! Nog is er
Een hemel, waar een rechter, door geen koning
Ooit om te koopen, troont!

MORE:
Part away=Leave
Rage mistakes=Anger causes you to misjudge
Cardinal virtues=Alllusion to the four ‘cardinal’ virtues (prudence, justice, courage and temperance)
Cardinal sins=Allusion to the seven ‘cardinal’ sins (envy, gluttony, greed/avarice, lust, pride, sloth, and wrath)
Cordial=Tonic
Compleat:
Rage=Raazerny, woede, dulheyd
Mistake=Misvatting
Cardinal virtues=De vier hoofd-deugden, als Wysheyd, Maatigheyd, Gerechtigheyd en Dapperheyd
Cordial=Hardsterking

Topics: honour, dispute, anger, innocence, evidence

PLAY: A Midsummer Night’s Dream
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Hermia
CONTEXT:
HERMIA
I am amazèd at your passionate words.
I scorn you not. It seems that you scorn me.
HELENA
Have you not set Lysander, as in scorn,
To follow me and praise my eyes and face?
And made your other love, Demetrius—
Who even but now did spurn me with his foot—
To call me goddess, nymph, divine, and rare,
Precious, celestial? Wherefore speaks he this
To her he hates? And wherefore doth Lysander
Deny your love, so rich within his soul,
And tender me, forsooth, affection,
But by your setting on, by your consent?
What though I be not so in grace as you—
So hung upon with love, so fortunate—
But miserable most, to love unloved?
This you should pity rather than despise.

DUTCH:
Ik sta verbaasd van uw verstoorde taal,
Ik hoon u niet; maar gij hoont, schijnt het, mij.

MORE:
Tender=Offer
Grace=Favour
Compleat:
Grace of God=de Genade Gods
To grace=Vercieren, bevallig maaken
Graced=Begaafd
Tender of money=een Aanbieding van geld

Topics: anger, pity, love

PLAY: Troilus and Cressida
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Pandarus
CONTEXT:
PANDARUS
Faith, I’ll not meddle in ‘t. Let her be as she is:
if she be fair, ’tis the better for her; an she be
not, she has the mends in her own hands.
TROILUS
Good Pandarus, how now, Pandarus!
PANDARUS
I have had my labour for my travail; ill-thought on of
her and ill-thought on of you; gone between and
between, but small thanks for my labour.
TROILUS
What, art thou angry, Pandarus? what, with me?
PANDARUS
Because she’s kin to me, therefore she’s not so fair
as Helen: an she were not kin to me, she would be as
fair on Friday as Helen is on Sunday. But what care
I? I care not an she were a black-a-moor; ’tis all one
to me.

DUTCH:
Nu, ik wil er mij niet mede bemoeien. Zij moge zijn
zooals zij is; is zij schoon, des te beter voor haar; is zij
het niet, nu dan staat het wel in haar macht, dit te
verhelpen.

MORE:
Proverb: I will neither meddle nor make
Proverb: The mends (amends) is in his own hands

Mends=Remedy
My labour for my travail=Efforts as their own reward
Friday and Sunday=Everyday dress or Sunday best
Blackamoor=A generic name for a black African person.
All one=All the same
Compleat:
Meddle=Bemoeijen, moeijen
To mend=Verbeteren, beteren; verstellen, lappen
Labour=Arbeid, moeite, werk
Black-moor or Blackamore=Een Moriaan, Zwart
It is all one to me=’t Scheelt my niet

Burgersdijk notes:
Dit te verhelpen. Door blanketsel, valsch haar enz.
Helena op Zondag. In ‘t Fransch zegt men ook: beauté des dimanches.

Topics: proverbs and idioms, remedy, anger, ingratitude, work

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: King Henry
CONTEXT:
WILLIAMS
You pay him then. That’s a perilous shot out of an elder gun, that a poor and private displeasure can do against a monarch. You may as well go about to turn the sun to ice with fanning in his face with a peacock’s feather. You’ll “never trust his word after.” Come, ’tis a foolish saying.
KING HENRY
Your reproof is something too round. I should be angry with you if the time were convenient.
WILLIAMS
Let it be a quarrel between us, if you live.

DUTCH:
Uw uitval is wel wat al te heftig; ik zou boos op u
zijn, als de tijd dit toeliet.

MORE:
Perilous=Dangerous
Elder-gun=Gun made of elderwood
Round=Direct, blunt, plain speaking

Topics: anger, time

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Desdemona
CONTEXT:
OTHELLO
Some of your function, mistress,
Leave procreants alone and shut the door.
Cough or cry “hem” if any body come.
Your mystery, your mystery! Nay, dispatch!
DESDEMONA
Upon my knee, what doth your speech import?
I understand a fury in your words,
But not the words.
OTHELLO
Why, what art thou?
DESDEMONA
Your wife, my lord. Your true and loyal wife.
OTHELLO
Come, swear it, damn thyself.
Lest, being like one of heaven, the devils themselves
Should fear to seize thee. Therefore be double damned,
Swear thou art honest!
DESDEMONA
Heaven doth truly know it.
OTHELLO
Heaven truly knows that thou art false as hell.
DESDEMONA
To whom, my lord? With whom? How am I false?

DUTCH:
Ach, op mijn knieën, wat beduidt die taal?
De razernij versta ik van uw woorden,
De woorden niet.

MORE:
Proverb: As false as hell

Some of your function=Do your work (on look out duty)
Mystery=Trade (brothel)
Motive=Cause
Import=Mean
Compleat:
False (not true)=Valsch, onwaar
False (counterfeit)=Nagemaakt
False (treacherous)=Verraderlyk
To import=Medebrengen, betekenen; invoeren
Motive=Beweegreden, beweegoorzaak
Mystery or mistery (trade)=Handel, konst, ambacht

Topics: anger, language, proverbs and idioms

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
YORK
O Clifford, but bethink thee once again,
And in thy thought o’errun my former time;
And, if though canst for blushing, view this face,
And bite thy tongue, that slanders him with cowardice
Whose frown hath made thee faint and fly ere this!
CLIFFORD
I will not bandy with thee word for word,
But buckler with thee blows, twice two for one.
QUEEN MARGARET
Hold, valiant Clifford! for a thousand causes
I would prolong awhile the traitor’s life.
Wrath makes him deaf: speak thou, Northumberland.
NORTHUMBERLAND
Hold, Clifford! do not honour him so much
To prick thy finger, though to wound his heart:
What valour were it, when a cur doth grin,
For one to thrust his hand between his teeth,
When he might spurn him with his foot away?
It is war’s prize to take all vantages;
And ten to one is no impeach of valour.

DUTCH:
1k wil niet woord voor woord u wedergeven,
Maar slagen wiss’len tweemaal twee voor een.

MORE:

Idiom: To bite one’s tongue

Bethink thee=Reconsider
Bandy=To beat to and fro (fig. of words, looks); exchange words, squabble
Buckler=Ward off (with a buckler, a sort of shield)
O’errun=Review
Cur=Dog
Grin=Bare his teeth
Vantage=Opportunity
Impeach=Discredit

Compleat:
Bandy=Een bal weer toeslaan; een zaak voor en tegen betwisten
To bethink one’s self=Zich bedenken
To buckle together=Worstelen, schermutselen
Cur=Hond (also Curr)
Vantage=Toegift, toemaat, overmaat, overwigt
To impeach=Betichten, beschuldigen, aanklaagen

Topics: anger, caution, wisdom, proverbs and idioms, still in use, invented or popularised

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
MENENIUS
If, by the Tribunes’ leave, and yours, good people,
I may be heard, I would crave a word or two,
The which shall turn you to no further harm
Than so much loss of time.
SICINIUS
Speak briefly then,
For we are peremptory to dispatch
This viperous traitor. To eject him hence
Were but one danger, and to keep him here
Our certain death. Therefore it is decreed
He dies tonight.

DUTCH:
.
Zoo gij, tribunen, en
Gij, goede burgers, mij gehoor verleent,
Vraag ik: vergunt me een woord of twee; zij kosten
U verder niets dan wat verloren tijd.

MORE:
Viperous (venomous, malignant) was a common source of metaphor in Elizabethan writing.
Peremptory=Resolved, determined

Compleat:
Peremptory=Volstrekt, uitvoering, volkomen, uiteindig

Topics: anger, punishment, language, patience

PLAY: Julius Caesar
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Brutus
CONTEXT:
BRUTUS
Hear me, for I will speak.
Must I give way and room to your rash choler?
Shall I be frighted when a madman stares?
CASSIUS
O ye gods, ye gods, must I endure all this?
BRUTUS
“All this”? Ay, more. Fret till your proud heart break.
Go show your slaves how choleric you are
And make your bondmen tremble. Must I budge?
Must I observe you? Must I stand and crouch
Under your testy humour? By the gods,
You shall digest the venom of your spleen,
Though it do split you. For from this day forth,
I’ll use you for my mirth, yea, for my laughter,
When you are waspish.

DUTCH:
Bij de goden, zwelgen,
Verteren zult gijzelf uws wrevels gif;
Al moest gij er aan barsten; van nu aan
Zult gij mij voorwerp zijn voor spot en lach,
Als gij zoo giftig zijt.

MORE:
CITED IN US LAW:
People v. Gardner, 56 Cal. App.3d 91, 97 n.2, 128 Cal. Rptr. 101, 106 n.2 (1976) Paras, J.).

Rash=Sudden
Choler=Anger, temper
Budge=Move, flinch
Choleric=Furious
Observe=Defer to
Crouch=Cower
Digest=Swallow
Spleen=Temper
Waspish=Sharp
Compleat:
Rash=Voorbaarig, haastig, onbedacht, roekeloos
To budge=Schudden, omroeren, beweegen
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn
To observe=Waarneemen, gadeslaan, onderhouden, aanmerken, opmerken
To crouch=Neerbuigen, neerbogen liggen
To digest=Verteeren, verdouwen, verkroppen; in orde schikken
Spleen (Spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrak
Waspish=Kribbig, knyzig, snaauwachtig

Topics: anger, cited in law

PLAY: Timon of Athens
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Alcibiades
CONTEXT:
ALCIBIADES
Now the gods keep you old enough; that you may live
Only in bone, that none may look on you!
I’m worse than mad: I have kept back their foes,
While they have told their money and let out
Their coin upon large interest, I myself
Rich only in large hurts. All those for this?
Is this the balsam that the usuring senate
Pours into captains’ wounds? Banishment!
It comes not ill; I hate not to be banished;
It is a cause worthy my spleen and fury,
That I may strike at Athens. I’ll cheer up
My discontented troops, and lay for hearts.
‘Tis honour with most lands to be at odds;
Soldiers should brook as little wrongs as gods.

DUTCH:
Nu goed, het zij; verbanning is mij welkom;
Ik heb nu reden voor mijn woede en wrok,
En wil Athene straffen.

MORE:
Worse than mad=Furious
Kept back=Defended against
Told=Counted
Let out=Loaned
Balsam=Salve
Spleen=Anger
Lay for=Captivate
Compleat:
To keep back=Te rug houden
Told=(van to Tell): Gezegd, gezeid, verteld, geteld
Let out=Uitlaaten, uitzetten
Balsam=Balsem, balm
Spleen=De milt
Spleen (Spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrak

Topics: anger, money, poverty and wealth

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
BUCKINGHAM
I read in’s looks
Matter against me; and his eye reviled
Me, as his abject object: at this instant
He bores me with some trick: he’s gone to the king;
I’ll follow and outstare him.
NORFOLK
Stay, my lord,
And let your reason with your choler question
What ’tis you go about: to climb steep hills
Requires slow pace at first: anger is like
A full-hot horse, who being allow’d his way,
Self-mettle tires him. Not a man in England
Can advise me like you: be to yourself
As you would to your friend.

DUTCH:
Blijf, mylord.
Eerst houde uw rede aan uwe gramschap voor,
Wat gij begint.

MORE:
Matter=Substance of a complaint
Abject object=Object of contempt
Bore=To bore into, wound
Trick=Art, knack, contrivance
Outstare=Face down
Choler=Anger, bile
Compleat:
Matter=Stoffe, zaak, oorzaak
Abject=Veragt, gering, snood, lafhartig, verworpen
Bore=Booren, doorbooren
Trick=Een looze trek, greep, gril
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn

Burgersdijk notes:
Zijn oog verlaagde mij als zijn lage prooi. Het Engelsch heeft: His eye reviled me as his abject object, een woordspeling, die niet te vertalen is. De kardinaal wist zeer goed, met welk een oog Buckingham hem beschouwde en nam zijn maatregelen. Des hertogs schoonzoon, den graaf van Surrey, zoon van den hertog van Norfolk, deed hij, in plaats van lord Kildare, tot stadhouder van Ierland benoemen, opdat Buckingham, als hij beschuldigd werd, den steun zijns schoonzoons missen zou, en koos verder
het werktuig van zijn haat maar al te goed. De hertog van Buckingham had kort te voren, op aandringen zijner pachters, zijn rentmeester of inspecteur Charles Knevet uit zijn dienst ontslagen. Deze man werd beschuldiger van zijn voormaligen heer. Hij verklaarde in een door Wolsey uitgelokt verhoor, dat de hertog, met zijn schoonzoon George Nevil, lord Abergavenny, sprekende, meer dan eens gewaagd had van zijn plan om de kroon te erlangen in geval de koning kinderloos mocht sterven, en alsdan zijn doodvijand, den kardinaal, te straffen. De kardinaal spoorde nu den rentmeester aan, zonder vrees alles te zeggen, wat hij omtrent deze zaak kon mededeelen, en Knevet, ‘t zij door wraakzucht, ‘t zij door hoop op belooning gedreven, openbaarde weldra zaken, die voor den hertog zeer bezwarend waren. Een zekere Nikolaas Hopkins, een monnik uit het Karthuizerklooster Henton bij Bristol, vroeger biechtvader van den hertog, zou dezen voorspeld hebben, dat hij eens den troon zou bestijgen; de hertog zou, door dit vooruitzicht verblind, eens het plan hebben opgevat den koning uit den weg te ruimen, en Knevet verzekerde, zelf uit ‘s hertogs mond, in een huis te Londen, onder den naam van de Roos bekend en in het kerspel St. Laurentius Pultnie gelegen, duidelijke toespelingen op dit plan vernomen te hebben. — Ten gevolge dezer beschuldigingen werd Buckingham gevat en in den Tower gehuisvest; tegelijk werden Lord Abergavenny, de monnik Hopkins, John de la Car, biechtvader en de priester Gilbert Peck of Perke, kanselier des hertogs, in hechtenis genomen. — De Tudors hadden reden om kroon pretendenten als Buckingham te duchten, want Buckingham stamde in rechte mannelijke lijn van Thomas van Woodstock, hertog van Gloster, den jongsten zoon van koning Edward III af, terwijl de Tudors wel een ouderen zoon, Jan van Gent, hertog van Lancaster, tot stamvader hadden, maar uit den minder echten tak der Beauforts sproten.

Topics: caution, patience, anger, reason

PLAY: Julius Caesar
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Brutus
CONTEXT:
BRUTUS
Hear me, for I will speak.
Must I give way and room to your rash choler?
Shall I be frighted when a madman stares?
CASSIUS
O ye gods, ye gods, must I endure all this?
BRUTUS
“All this”? Ay, more. Fret till your proud heart break.
Go show your slaves how choleric you are
And make your bondmen tremble. Must I budge?
Must I observe you? Must I stand and crouch
Under your testy humour? By the gods,
You shall digest the venom of your spleen,
Though it do split you. For from this day forth,
I’ll use you for my mirth, yea, for my laughter,
When you are waspish.

DUTCH:
Moet ik wijken?
U staag naar de oogen zien, en, blikt gij kregel,
Mij krommen, kruipen?

MORE:
CITED IN US LAW:
People v. Gardner, 56 Cal. App.3d 91, 97 n.2, 128 Cal. Rptr. 101, 106 n.2 (1976) Paras, J.).

Rash=Sudden
Choler=Anger, temper
Budge=Move, flinch
Choleric=Furious
Observe=Defer to
Crouch=Cower
Digest=Swallow
Spleen=Temper
Waspish=Sharp
Compleat:
Rash=Voorbaarig, haastig, onbedacht, roekeloos
To budge=Schudden, omroeren, beweegen
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn
To observe=Waarneemen, gadeslaan, onderhouden, aanmerken, opmerken
To crouch=Neerbuigen, neerbogen liggen
To digest=Verteeren, verdouwen, verkroppen; in orde schikken
Spleen (Spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrak
Waspish=Kribbig, knyzig, snaauwachtig

Topics: anger, cited in law

PLAY: The Taming of the Shrew
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Katherine
CONTEXT:
KATHERINE
Why, sir, I trust I may have leave to speak,
And speak I will. I am no child, no babe.
Your betters have endured me say my mind,
And if you cannot, best you stop your ears.
My tongue will tell the anger of my heart
Or else my heart, concealing it, will break,
And, rather than it shall, I will be free
Even to the uttermost, as I please, in words.
PETRUCHIO
Why, thou say’st true. It is a paltry cap,
A custard-coffin, a bauble, a silken pie.
I love thee well in that thou lik’st it not.
KATHERINE
Love me or love me not, I like the cap,
And it I will have, or I will have none.

DUTCH:
Ik wil mij uiten;
Mijn hart bezweek van ergernis, zoo ‘k zweeg;
En eerder geef ik, wat ik denk en wil,
Al zij het nog zoo fel, in woorden lucht.

MORE:
Endured=Suffered
Uttermost=Without limits (I will speak as I like)
Me say=Me to say
Custard coffin=Pastry crust filled with custard
Compleat:
To endure=Verdraagen, harden, duuren
Utmost=Uiterste

Topics: language, independence, anger

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 1.9
SPEAKER: Cominius
CONTEXT:
CORIOLANUS
I sometime lay here in Corioli
At a poor man’s house; he used me kindly:
He cried to me; I saw him prisoner;
But then Aufidius was with in my view,
And wrath o’erwhelm’d my pity: I request you
To give my poor host freedom.
COMINIUS
O, well begg’d!
Were he the butcher of my son, he should
Be free as is the wind. Deliver him, Titus.

DUTCH:
O eed’le bede!
Al had hij mijnen zoon geveld, hij zou
Zoo vrij zijn als de wind. Ontsla hem, Titus!

MORE:
Proverb: As free as the air (wind). Shakespeare refers to this again in AYL (“I must have liberty
Withal, as large a charter as the wind”, 2.7) and The Tempest (“Thou shalt be free
As mountain winds.”, 1.2).

Used=Treated
Sometime lay=Lodged for a while

Topics: proverbs and idioms, still in use, pity, anger

PLAY: Julius Caesar
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Cassius
CONTEXT:
BRUTUS
Lucius, a bowl of wine!
CASSIUS
I did not think you could have been so angry.
BRUTUS
O Cassius, I am sick of many griefs.
CASSIUS
Of your philosophy you make no use
If you give place to accidental evils.

DUTCH:
Dan geeft ge uw wijsbegeerte geen gehoor,
Als gij toevallig kwaad zoo heerschen laat.

MORE:
Accidental evils=Occasional bad fortune
Give place=Yield to

Topics: anger, complaint

PLAY: Troilus and Cressida
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: Hector
CONTEXT:
HECTOR
It would discredit the blest gods, proud man,
To answer such a question: stand again:
Think’st thou to catch my life so pleasantly
As to prenominate in nice conjecture
Where thou wilt hit me dead?
ACHILLES
I tell thee, yea.
HECTOR
Wert thou an oracle to tell me so,
Ied not believe thee. Henceforth guard thee well;
For I’ll not kill thee there, nor there, nor there;
But, by the forge that stithied Mars his helm,
I’ll kill thee every where, yea, o’er and o’er.
You wisest Grecians, pardon me this brag;
His insolence draws folly from my lips;
But I’ll endeavour deeds to match these words,
Or may I never—
AJAX
Do not chafe thee, cousin:
And you, Achilles, let these threats alone,
Till accident or purpose bring you to’t:
You may have every day enough of Hector
If you have stomach; the general state, I fear,
Can scarce entreat you to be odd with him.

DUTCH:
Vergeeft mij, wijze Grieken, dat ik poch;
Zijn hoogmoed lokt die dwaasheid van mijn lippen;
Maar ‘k laat mijn daden strooken met mijn woord,

MORE:
Pleasantly=Like a game
Catch=Charm
Prenominate=Name
Nice=Precise
Stithied=Forged (also stythied)
Chafe=Get irritated, fret
Stomach=Appetite
Compleat:
Pleasantly=Op een vermaakelyke wyze
Catch=Vatten, vangen, opvangen, grypen, betrappen
Nice=Keurig, vies
Stithy=een Aambeeld als ook een zekere quaal …
To chafe=Verhitten, tot toorn ontsteeken, verhit zyn van gramschap, woeden
Stomach=Trek (appetite); hart (spirit)

Topics: honour, revenge, anger

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Clifford
CONTEXT:
WESTMORELAND
What, shall we suffer this? let’s pluck him down:
My heart for anger burns; I cannot brook it.
KING HENRY VI
Be patient, gentle Earl of Westmoreland.
CLIFFORD
Patience is for poltroons, such as he:
He durst not sit there, had your father lived.
My gracious lord, here in the parliament
Let us assail the family of York.

DUTCH:
Geduld is goed voor lafaards zooals hij;
Hij zat daar niet, indien uw vader leefde.
Genadig heer, laat ons in ‘t parlement
Hier op den stam van York een aanval doen.

MORE:

Brook=Endure
Poltroons=Cowards
Assail=Attack

Compleat:
To brook=Verdraaen, uitstaan
To brook an affront=Een boon verzwelgen, een leed verkroppen
Poltron=Een fielt, bloode guit
Assail=Bespringen, aanranden

Topics: anger, patience, caution, haste

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Warwick
CONTEXT:
It is reported, mighty sovereign,
That good Duke Humphrey traitorously is murdered
By Suffolk and the Cardinal Beaufort’s means.
The Commons, like an angry hive of bees
That want their leader, scatter up and down
And care not who they sting in his revenge.
Myself have calmed their spleenful mutiny,
Until they hear the order of his death.

DUTCH:
t Volk is, als een vergramde bijenzwerm,
Die ‘t opperhoofd verloor, spoorbijster; ‘t zwerft
En vraagt niet wien het steekt, zoo ‘t hem slechts wreekt.
Ik bracht hun felle muiterij tot staan,
Tot zij de wijze van zijn dood vernemen.

MORE:

Commons=common people
Mean=That which is at a person’s disposal; that which is used to effect a purpose: resources, power, wealth, allowance
Spleenful=Bad-tempered, spiteful, enraged
Order=Manner, details

Compleat:
The common (vulgar) people=Het gemeene Volk
Mean=Een middel
Spleen (spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrok

Topics: order/society, revenge, anger

PLAY: The Taming of the Shrew
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Katherine
CONTEXT:
KATHERINE
Nay, then,
Do what thou canst, I will not go today,
No, nor tomorrow, not till I please myself.
The door is open, sir. There lies your way.
You may be jogging whiles your boots are green.
For me, I’ll not be gone till I please myself.
‘Tis like you’ll prove a jolly surly groom,
That take it on you at the first so roundly.
PETRUCHIO
O Kate, content thee. Prithee, be not angry.
KATHERINE
I will be angry. What hast thou to do?—
Father, be quiet. He shall stay my leisure.

DUTCH:
De deur is open, heer, daar ligt uw weg;
Hots gij maar weg, als gij op spelden staat;

MORE:
Proverb: Here is the door and there is the way
Proverb: Be jogging while your boots are green

You may be jogging=Youed better get going
Green=New
Take it on you=Be responsible for
Roundly=Openly
What hast thou to do=What’s it to do with you?
Stay my leisure=Wait until I’m ready
Compleat:
Jogging=Stooting
Will ye be jogging?=Wil je wel gaan?
To take on=Aanneemen
Roundly=Rondelyk, rond uyt

Topics: proverbs and idioms, independence, anger

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Menenius
CONTEXT:
MENENIUS
The service of the foot
Being once gangrened, is not then respected
For what before it was.
BRUTUS
We’ll hear no more.
Pursue him to his house, and pluck him thence:
Lest his infection, being of catching nature,
Spread further.
MENENIUS
One word more, one word.
This tiger-footed rage, when it shall find
The harm of unscann’d swiftness, will too late
Tie leaden pounds to’s heels. Proceed by process;
Lest parties, as he is beloved, break out,
And sack great Rome with Romans.
BRUTUS
If it were so,—
SICINIUS
What do ye talk?
Have we not had a taste of his obedience?
Our aediles smote? ourselves resisted? Come.

DUTCH:
Nog één woord, één woord.
Die tijgerwoede zal, ontdekt zij ‘t onheil
Van haren blinden sprong, te laat haar zolen
Met lood bezwaren. Volgt den weg van ‘t recht;
Wis zou verdeeldheid, — want hij is bemind, —
Losbrekend, door Romeinen Rome slechten.

MORE:
Proverb: To have lead on one’s heels

Tiger-footed=Moving in leaps and bounds,swift, fleet
Unscanned swiftness=Wild, inconsiderate speed (Arden)
Leaden heels=Leaden-heeled=Dragging heels, moving slowly
Taste=Proof, trial, specimen (see King Lear 1.2: “He wrote this but as an essay or taste of my virtue.”)
Aediles=Offiials in charge of public works, police and grain supply

Compleat:
Taste (discerning faculty)=Goede smaak, onderscheidend vermoogen
Taste=Proeven
Taster=Proefschaaltje

Burgersdijk notes: Het ambt der Aedilen, namelijk der Aediles plebeii, was tegelijk met dat der volkstribunen ingesteld. De Aedilen waren belast met de stedelijke policie en hadden ook de tribunen bij te staan en op hun bevel beschuldigden in hechtenis te nemen; werd het plebs gehoond, dan traden zij als aanklagers op. Zij waren, aanvankelijk ten minste sacrosancti, onschendbaar.

Topics: anger, haste, error, dispute, law/legal, justice, resolution, proverbs and idioms

PLAY: The Merry Wives of Windsor
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Pistol
CONTEXT:
PISTOL
And I to Ford shall eke unfold
How Falstaff, varlet vile,
His dove will prove, his gold will hold,
And his soft couch defile.
NYM
My humour shall not cool: I will incense Page to
deal with poison; I will possess him with
yellowness, for the revolt of mine is dangerous:
that is my true humour.
PISTOL
Thou art the Mars of malecontents: I second thee; troop
on.

DUTCH:
Gij zijt de Mars der malcontenten;
Ik sta u bij; ga voor.

MORE:
Trivia: The Mars of Malcontents is also the title of a book by Kate McLeod.

Mars was the Roman god of war.
Malcontents=Often disaffected, mistreated servants
Eke=Also
Prove=Test
Possess=Fill
Yellowness=Jealousy
Compleat:
Eke=Ook, als mede, daarenboven
Prove=Beproeven
Malecontent=Misnoegd, t’onvreede
Possessed=Bezeten zijn
Yellowness=Geelheyd

Topics: anger, revenge

PLAY: Timon of Athens
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: First Senator
CONTEXT:
FIRST SENATOR
You cannot make gross sins look clear:
To revenge is no valour, but to bear.
ALCIBIADES
My lords, then, under favour, pardon me,
If I speak like a captain.
Why do fond men expose themselves to battle,
And not endure all threats? sleep upon’t,
And let the foes quietly cut their throats,
Without repugnancy? If there be
Such valour in the bearing, what make we
Abroad? why then, women are more valiant
That stay at home, if bearing carry it,
And the ass more captain than the lion, the felon
Loaden with irons wiser than the judge,
If wisdom be in suffering. O my lords,
As you are great, be pitifully good:
Who cannot condemn rashness in cold blood?
To kill, I grant, is sin’s extremest gust;
But, in defence, by mercy, ’tis most just.
To be in anger is impiety;
But who is man that is not angry?
Weigh but the crime with this.
SECOND SENATOR
You breathe in vain.

DUTCH:
Uw spreken maakt geen grove zonden goed,
Niet wraakzucht, maar geduld is ware moed.

MORE:
Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton)

Proverb: Who is man that is not angry?

Bear=Endure
Fond=Foolish
Repugnancy=Opposition
Irons=Shackles
Gust=Conception (murder is the greatest sin)
Impiety=Transgression
Compleat:
To bear=Draagen, voeren, verdraagen; dulden
Fond=Zot, dwaas, ongerymt
Repugnance=Strydigheid, tegenstrydigheid
Gust=Begeerlykheid, lust
Impiety=Ongodvruchtigheid, godloosheid

Topics: proverbs and idioms, law/legal, wisdom, anger, defence

PLAY: Timon of Athens
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Apemantus
CONTEXT:
APEMANTUS
That I had no angry wit to be a lord.
Art not thou a merchant?
MERCHANT
Ay, Apemantus.
APEMANTUS
Traffic confound thee, if the gods will not!
MERCHANT
If traffic do it, the gods do it.
APEMANTUS
Traffic’s thy god; and thy god confound thee!

DUTCH:
De handel moge u te gronde richten, als de goden
het niet doen!

MORE:
Traffic=Trade
Confound=Destroy
Compleat:
To traffic=Handel dryven, handelen
To confound=Verwarren, verstooren, te schande maaken, verbysteren

Burgersdijk notes:
Omdat ik, als ik een groot heer was, enz. In ‘t Engelsch : That I had no angry wit to be a lord.
De woorden kunnen ook beteekenen: “Dat ik er niet boos om was, een Lord te zijn.”

Topics: anger, business

PLAY: Troilus and Cressida
ACT/SCENE: 5.5
SPEAKER: Nestor
CONTEXT:
NESTOR
Go, bear Patroclus’ body to Achilles;
And bid the snail-paced Ajax arm for shame.
There is a thousand Hectors in the field:
Now here he fights on Galathe his horse,
And there lacks work; anon he’s there afoot,
And there they fly or die, like scaled sculls
Before the belching whale; then is he yonder,
And there the strawy Greeks, ripe for his edge,
Fall down before him, like the mower’s swath:
Here, there, and every where, he leaves and takes,
Dexterity so obeying appetite
That what he will he does, and does so much
That proof is called impossibility.
ULYSSES
O, courage, courage, princes! great Achilles
Is arming, weeping, cursing, vowing vengeance:
Patroclus’ wounds have roused his drowsy blood,
Together with his mangled Myrmidons,
That noseless, handless, hacked and chipped, come to him,
Crying on Hector. Ajax hath lost a friend
And foams at mouth, and he is armed and at it,
Roaring for Troilus, who hath done to-day
Mad and fantastic execution,
Engaging and redeeming of himself
With such a careless force and forceless care
As if that luck, in very spite of cunning,
Bade him win all.

DUTCH:
Hier, daar, alomme, spaart hij en verderft;
En kloekheid staat zijn strijdlust zoo ter zij,
Dat, wat hij wil, hij ‘t doet, en zooveel doet,
Dat zelfs wie ‘t ziet, het nog onmoog’lijk noemt.

MORE:
Scull=Shoal of fish
Belching=Spouting
Edge=Blade
Swath=Sweep of the scythe ( Nestor picturing Hector as a Grim Reaper figure)
Appetite=Inclination
Proof=Fact
Mangled=Gored
Fantastic=Extravagant
Engaging=(1) Binding, pledging; (2) Close fighting
Careless force=Reckless strength
Forceless care=Effortless diligence
Compleat:
Belch=Oprisping
Edge=Snee van een mes
To swathe=Zwachtelen, in de luyeren vinden, bakeren
Appetite=Graagte, lust, begeerte, trek
Proof=Beproeving
Mangled=Opgereeten, van een gescheurd, gehakkeld
Fantastick=Byzinnig, eygenzinnig, grilziek
To engage=Verpligten, verbinden, verpanden. To engage in war=Zich in oorlog inwikkelen
To engage in an actoin=Zich in eenig bedryf mengen, zich in iets steeken
Careless=Zorgeloos, kommerloos, achteloos, onachtzaam

Topics: skill/talent, conflict, anger, courage

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
IAGO
Blessed fig’s-end! The wine she drinks is made of
grapes. If she had been blessed, she would never have
loved the Moor. Blessed pudding! Didst thou not see her
paddle with the palm of his hand? Didst not mark that?
RODERIGO
Yes, that I did, but that was but courtesy..
IAGO
Lechery, by this hand, an index and obscure prologue to
the history of lust and foul thoughts. They met so near
with their lips that their breaths embraced together.
Villainous thoughts, Roderigo! When these mutabilities
so marshal the way, hard at hand comes the master and
main exercise, th’ incorporate conclusion. Pish! But,
sir, be you ruled by me. I have brought you from Venice.
Watch you tonight for the command, I’ll lay ’t upon
you. Cassio knows you not. I’ll not be far from you. Do
you find some occasion to anger Cassio, either by
speaking too loud, or tainting his discipline, or from
what other course you please, which the time shall more
favourably minister.

DUTCH:
Nietswaardige gedachten, Rodrigo! als die vertrouwelijkheden aldus den weg banen, dan worden zij op de hielen gevolgd door de hoofd- en voornaamste handeling, het inlijvende besluit.

MORE:
Paddle=Play
Index=Table of contents
Mutuality=(Reciprocal) intimacy, familiarity
Marshal=Lead
Hard at hand=On their heels
Watch you=Wait, be ready for
Tainting=Discrediting
Minister=Provide
Compleat:
Index=Een wyzer, bladwyzer
To marshal=In orde schikken; plaats toewyzen
At hand=Na by
Watch=Waaken, bewaaken, bespieden
To taint=Besmetten, doen bederven
To minister=Bedienen, toebedienen

Topics: relationship, conspiracy, anger

PLAY: Timon of Athens
ACT/SCENE: 3.5
SPEAKER: Alcibiades
CONTEXT:
ALCIBIADES
My lords, then, under favour, pardon me,
If I speak like a captain.
Why do fond men expose themselves to battle,
And not endure all threats? sleep upon’t,
And let the foes quietly cut their throats,
Without repugnancy? If there be
Such valour in the bearing, what make we
Abroad? why then, women are more valiant
That stay at home, if bearing carry it,
And the ass more captain than the lion, the felon
Loaden with irons wiser than the judge,
If wisdom be in suffering. O my lords,
As you are great, be pitifully good:
Who cannot condemn rashness in cold blood?
To kill, I grant, is sin’s extremest gust;
But, in defence, by mercy, ’tis most just.
To be in anger is impiety;
But who is man that is not angry?
Weigh but the crime with this.
SECOND SENATOR
You breathe in vain.

DUTCH:
O, waarde heeren,
Weest niet slechts groot, maar deernisvol en goed;
Wie gispt den toorn niet licht bij rustig bloed?

MORE:
Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton)

Proverb: Who is man that is not angry?

Bear=Endure
Fond=Foolish
Repugnancy=Opposition
Irons=Shackles
Gust=Conception (murder is the greatest sin)
Impiety=Transgression
Compleat:
To bear=Draagen, voeren, verdraagen; dulden
Fond=Zot, dwaas, ongerymt
Repugnance=Strydigheid, tegenstrydigheid
Gust=Begeerlykheid, lust
Impiety=Ongodvruchtigheid, godloosheid

Topics: proverbs and idioms, law/legal, wisdom, anger, defence

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
YORK
O Clifford, but bethink thee once again,
And in thy thought o’errun my former time;
And, if though canst for blushing, view this face,
And bite thy tongue, that slanders him with cowardice
Whose frown hath made thee faint and fly ere this!
CLIFFORD
I will not bandy with thee word for word,
But buckler with thee blows, twice two for one.
QUEEN MARGARET
Hold, valiant Clifford! for a thousand causes
I would prolong awhile the traitor’s life.
Wrath makes him deaf: speak thou, Northumberland.
NORTHUMBERLAND
Hold, Clifford! do not honour him so much
To prick thy finger, though to wound his heart:
What valour were it, when a cur doth grin,
For one to thrust his hand between his teeth,
When he might spurn him with his foot away?
It is war’s prize to take all vantages;
And ten to one is no impeach of valour.

DUTCH:
Drift maakt hem doof

MORE:

Idiom: To bite one’s tongue

Bethink thee=Reconsider
Bandy=To beat to and fro (fig. of words, looks); exchange words, squabble
Buckler=Ward off (with a buckler, a sort of shield)
O’errun=Review
Cur=Dog
Grin=Bare his teeth
Vantage=Opportunity
Impeach=Discredit

Compleat:
To bethink one’s self=Zich bedenken
Bandy=Een bal weer toeslaan; een zaak voor en tegen betwisten

Topics: anger, proverbs and idioms, still in use, invented or popularised

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Cassio
CONTEXT:
IAGO
As I am an honest man, I thought you had received some
bodily wound. There is more sense in that than in
reputation. Reputation is an idle and most false
imposition, oft got without merit and lost without
deserving. You have lost no reputation at all unless you
repute yourself such a loser. What, man, there are ways
to recover the general again. You are but now cast in
his mood, a punishment more in policy than in malice,
even so as one would beat his offenceless dog to
affright an imperious lion. Sue to him again and he’s
yours.
CASSIO
I will rather sue to be despised than to deceive so good a commander with so slight, so drunken, and so indiscreet an officer. Drunk? And speak parrot? And squabble? Swagger? Swear? And discourse fustian with one’s own shadow? O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee devil!

DUTCH:
Kom, man, er zijn middelen om den Generaal weder te winnen; hij verstiet u slechts in zijn drift, een straf meer uit staatkunde dan uit boosheid; juist zooals iemand zijn onschuldigen hond zou slaan om een dreigenden leeuw af te schrikken.

MORE:
Proverb: A man is weal or woe as he thinks himself so

Cast=Dismissed
Mood=Anger
In policy=Public demonstration
Speak parrot=Nonsense
Fustian=Bombastic, high-sounding nonsense
Sue=Petition, entreat
Compleat:
To cast off=Afwerpen, verwerpen, achterlaaten
To cast his adversary at the bar=Zyn party in rechte verwinnen
To be cast=’t Recht verlooren hebben
Fustian (or bombast)-Gezwets, snorkery
Fustian language=Grootspreeking, opsnyery

Topics: punishment, judgment, excess, anger, honesty, proverbs and idioms

PLAY: Julius Caesar
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: Brutus
CONTEXT:
BRUTUS
Hear me, for I will speak.
Must I give way and room to your rash choler?
Shall I be frighted when a madman stares?
CASSIUS
O ye gods, ye gods, must I endure all this?
BRUTUS
“All this”? Ay, more. Fret till your proud heart break.
Go show your slaves how choleric you are
And make your bondmen tremble. Must I budge?
Must I observe you? Must I stand and crouch
Under your testy humour? By the gods,
You shall digest the venom of your spleen,
Though it do split you. For from this day forth,
I’ll use you for my mirth, yea, for my laughter,
When you are waspish.

DUTCH:
Bij de goden, zwelgen,
Verteren zult gijzelf uws wrevels gif;
Al moest gij er aan barsten; van nu aan
Zult gij mij voorwerp zijn voor spot en lach,
Als gij zoo giftig zijt.

MORE:
CITED IN US LAW:
People v. Gardner, 56 Cal. App.3d 91, 97 n.2, 128 Cal. Rptr. 101, 106 n.2 (1976) Paras, J.).

Rash=Sudden
Choler=Anger, temper
Budge=Move, flinch
Choleric=Furious
Observe=Defer to
Crouch=Cower
Digest=Swallow
Spleen=Temper
Waspish=Sharp
Compleat:
Rash=Voorbaarig, haastig, onbedacht, roekeloos
To budge=Schudden, omroeren, beweegen
Cholerick=Oploopend, haastig, toornig. To be in choler=Toornig zyn
To observe=Waarneemen, gadeslaan, onderhouden, aanmerken, opmerken
To crouch=Neerbuigen, neerbogen liggen
To digest=Verteeren, verdouwen, verkroppen; in orde schikken
Spleen (Spite, hatred or grudge)=Spyt, haat, wrak
Waspish=Kribbig, knyzig, snaauwachtig

Topics: anger, cited in law

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Katherine
CONTEXT:
CAMPEIUS
Put your main cause into the King’s protection.
He’s loving and most gracious. ’Twill be much
Both for your honour better and your cause,
For if the trial of the law o’ertake you,
You’ll part away disgraced.
WOLSEY
He tells you rightly.
QUEEN KATHERINE
You tell me what you wish for both: my ruin.
Is this your Christian counsel? Out upon you!
Heaven is above all yet; there sits a judge
That no king can corrupt.
CAMPEIUS
Your rage mistakes us.
QUEEN KATHARINE
The more shame for ye: holy men I thought ye,
Upon my soul, two reverend cardinal virtues;
But cardinal sins and hollow hearts I fear ye:
Mend ’em, for shame, my lords. Is this your comfort?
The cordial that ye bring a wretched lady,
A woman lost among ye, laugh’d at, scorn’d?
I will not wish ye half my miseries;
I have more charity: but say, I warn’d ye;
Take heed, for heaven’s sake, take heed, lest at once
The burthen of my sorrows fall upon ye

DUTCH:
Gij beiden, wat gij wenscht, mijn ondergang.
Is dit uw raad als christen? foei! Nog is er
Een hemel, waar een rechter, door geen koning
Ooit om te koopen, troont!

MORE:
Part away=Leave
Rage mistakes=Anger causes you to misjudge
Cardinal virtues=Alllusion to the four ‘cardinal’ virtues (prudence, justice, courage and temperance)
Cardinal sins=Allusion to the seven ‘cardinal’ sins (envy, gluttony, greed/avarice, lust, pride, sloth, and wrath)
Cordial=Tonic
Compleat:
Rage=Raazerny, woede, dulheyd
Mistake=Misvatting
Cardinal virtues=De vier hoofd-deugden, als Wysheyd, Maatigheyd, Gerechtigheyd en Dapperheyd
Cordial=Hardsterking

Topics: honour, dispute, anger, innocence, evidence

Go to Top