if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

Shakespeare quotes page

PLAY: Measure for Measure ACT/SCENE: 2.2 SPEAKER: Isabella CONTEXT: Merciful Heaven,
Thou rather with thy sharp and sulphurous bolt
Split’st the unwedgeable and gnarled oak
Than the soft myrtle: but man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he’s most assured,
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep; who, with our spleens,
Would all themselves laugh mortal DUTCH: de mensch, de trotsche mensch,
Met korte, nietig kleine macht bekleed,
Het meest vergetend, wat hij ‘t zekerst kent,
Zijn aard van glas, -speelt, als een toornige aap,
Voor ‘t oog des hemels zulke vreemde kluchten,
Dat de eng’len weenen, die, zoo onze luim
Hun eigen waar’, zich sterflijk zouden lachen.
MORE: Little brief authority=Short-lived and limited power
Glassy essence is traditionally interpreted as fragile nature, but this is disputed (argument that essence overlaps but extends beyond ‘nature’, quintessence)
Compleat:
Essence=Het weezen, de weezendheyd
“Enough to make the angels weep” is still in use Topics: authority, life, nature, invented or popularised, still in use

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Duke Vincentio
CONTEXT:
I prithee,
Supply me with the habit and instruct me
How I may formally in person bear me
Like a true friar. More reasons for this action
At our more leisure shall I render you;
Only, this one: Lord Angelo is precise;
Stands at a guard with envy; scarce confesses
That his blood flows, or that his appetite
Is more to bread than stone : hence shall we see,
If power change purpose, what our seemers be.

DUTCH:
Zoo machtbezit een mensch kan toetsen, blijkt
Bij hem ook, of zijn aard zijn schijn gelijkt.

MORE:
Biblical reference; Matthew 7
(Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?)
Schmidt:
At our more leisure=When we have more time
Seemer=One who makes a show of something
Purpose=That which a person pursues and wishes to obtain, aim, object, and hence bent of mind

Topics: appearance, ambition, reason, justification, authority, purpose

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Duke Vincentio
CONTEXT:
My haste may not admit it;
Nor need you, on mine honour, have to do
With any scruple; your scope is as mine own
So to enforce or qualify the laws
As to your soul seems good. Give me your hand:
I’ll privily away. I love the people,
But do not like to stage me to their eyes:

DUTCH:
Ook moge, bij mijn eer, u geen bedenking
Doen aarz’len; uwe macht is als de mijne;
Verscherp, verzacht de wetten, – ‘t staat u vrij, –

MORE:
Schmidt:
Scruple=Doubt
Scope=Power
Compleat:
Free scope=de ruimte
I give your anger scope=Ik geef uw kwaadheid de vrye loop

Topics: authority, justice, law/legal, independence, status

PLAY: The Comedy of Errors
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Dromio of Syracuse
CONTEXT:
DROMIO OF SYRACUSE
Here, go—the desk, the purse! Sweet, now make haste.
LUCIANA
How hast thou lost thy breath?
DROMIO OF SYRACUSE
By running fast.
ADRIANA
Where is thy master, Dromio? Is he well?
DROMIO OF SYRACUSE
No, he’s in Tartar limbo, worse than hell.
A devil in an everlasting garment hath him,
One whose hard heart is buttoned up with steel;
A fiend, a fairy, pitiless and rough;
A wolf, nay, worse, a fellow all in buff;
A backfriend, a shoulder clapper, one that countermands
The passages of alleys, creeks, and narrow lands;
A hound that runs counter and yet draws dryfoot well,
One that before the judgment carries poor souls to hell.

DUTCH:
Hij is in ‘t voorportaal, neen, in de hel!
Hem heeft een duivel beet, in eeuw’gen dos,
Een man, wiens hart met staal benageld is,
Een wreede booze geest, een wolf, neen, meer,
Een kerel, gansch gehuld in buffelleêr

MORE:
Tartar=Tartarus, hell in classical mythology
Fairy=Malign spirit
Buff=Hardwearing material; buff jerkins were worn by the sergeant
Backfriend=Backslapper who pretends to be a friend (shoulder-clapper was also slang for an arresting officer)
Countermand=Prohibit, with pun on ‘counter’ (name for debtor’s prison)
Passage=Access, entry, avenue, way leading to and out of something

Compleat:
Buff leather=Buffels of ossen leer op zeem bereid
Counter-mand=Tegenbeveelen; een bevel herroepen
Counter=Twee gevangenenhuizen in Londen die dus genoemd worden
Tartarean (of hell, from the Latin ‘tartarus’)=Helsch
To mend his draught=Zich eens verhaalen in ‘t drinken

Burgersdijk notes:
Hij is in’t voorportaal, neen, in de hel. In ‘t Engelsch staat: He is in Tartar’s limbo ; de uitdrukking schijnt aan de Engelschen uit Dante’s Goddelijke Comedie gemeenzaam te zijn geworden, men vindt haar meermalen bij Shakespeare en ook in Spencer’s Elfenkoningin. De hel was in Sh.’s tijd, en nog een eeuw later, de naam van een gevangenis. Evenzoo was counter (reg. 39) de naam van eene gevangenis; maar to run counter is ook een uitdrukking voor een jachthond, die op een valsch spoor is of in verkeerde richting loopt. — De gerechtsdienaars waren in leder gekleed, zie K. Hendrik IV. I. 2.

Topics: law/legal, flattery, , punishment, authority

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Belarius
CONTEXT:
A goodly day not to keep house with such
Whose roof’s as low as ours! Stoop, boys. This gate
Instructs you how t’ adore the heavens and bows you
To a morning’s holy office. The gates of monarchs
Are arched so high that giants may jet through
And keep their impious turbans on, without
Good morrow to the sun. Hail, thou fair heaven!
We house i’ th’ rock, yet use thee not so hardly
As prouder livers do.

DUTCH:
Een dag te schoon om thuis te blijven, onder
Een dak zoo laag als ‘t onze


Keep the house=Stay home
Jet=Strut, swagger
Stoop=Bow down
Impious=Sinful, wicked (turbans: Giants were often depicted in romantic novels as turban-wearing Saracens)

Compleat:
To keep house=Huis houden; binnens huis blyven
To jet or jut=Uitstooten, uitwaards loopen
To stoop=Buigen, bokken of bukken
Impious=Ongodvruchtig, godloos

Topics: nature, life, equality, status, authority

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: York
CONTEXT:
An oath is of no moment, being not took
Before a true and lawful magistrate,
That hath authority over him that swears:
Henry had none, but did usurp the place;
Then, seeing ’twas he that made you to depose,
Your oath, my lord, is vain and frivolous.
Therefore, to arms! And, father, do but think
How sweet a thing it is to wear a crown;
Within whose circuit is Elysium
And all that poets feign of bliss and joy.
Why do we finger thus? I cannot rest
Until the white rose that I wear be dyed
Even in the lukewarm blood of Henry’s heart.

DUTCH:
Een eed is zonder een’ge kracht, tenzij
Een echte, wettige overheid hem afneemt,
Die over hem, die zweert, gezag bezit

MORE:

Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton)

Of no moment=Of no significance
Elysium=The paradise in Greek mythology where heroes would be delivered by the gods after death.
White rose=Heraldic badge of the House of York (against the Red Rose of Lancasater)
Feign of=Invent, imagine

Compleat:
It was of no moment=Het was van geen belang
To feign=Voorwenden, veinzen; beraadslaan

Topics: law/legal, promise, authority

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Duke Vincentio
CONTEXT:
What figure of us think you he will bear?
For you must know, we have with special soul
Elected him our absence to supply,
Lent him our terror, dress’d him with our love,
And given his deputation all the organs
Of our own power: what think you of it?

DUTCH:
Hoe, denkt gij, zal hij omen stoel bekleeden?
Want weet, wij kozen hem na rijp’lijk wikken
Tot onzen plaatsvervanger in ons afzijn,
En dragen hem des volks ontzag en liefde,
De rechten en de midd’len, waar wij zelve
Mee heerschen, over. Wat dunkt u hiervan?

MORE:
Schmidt:
Figure=Image, representation
Absence to supply=Substitute, deputise
Compleat:
Figure (or representation)=Afbeelding
Figure (or appearance)=Gedaante, aanzien
To make some figure in the world=Eenig aanzien in de waereld verkrygen
To supply one’s place=Iemands plaats bekleeden
Deputation=Afzending, bezending
To depute=Afzenden, afvaardigen, afschikken

Topics: authority, justice, status

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
Behold, these are the tribunes of the people,
The tongues o’ the common mouth: I do despise them;
For they do prank them in authority,
Against all noble sufferance.

DUTCH:
Daar zijn de volkstribunen, ziet! de tongen
Des grooten volksmonds. Ik veracht hen diep;
Zij pralen met hun ambtsgezag, veel meer
Dan de adel dulden kan.

MORE:
Prank (used contemptuously)=Dress themselves (ostentatiously) in authority.
Against all noble sufferance=In a manner no noble can tolerate

Schmidt:
Noble=Of an ancient and illustrious family

Compleat:
To prank up=Opschikken, oppronken
To prank up one’s self=Zich opschikken
Pranked up=Opgeschikt, opgepronkt

Topics: status, poverty/wealth, authority

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
ABERGAVENNY
A proper title of a peace; and purchased
At a superfluous rate
BUCKINGHAM
Why, all this business
Our reverend cardinal carried.
NORFOLK
Like it your grace,
The state takes notice of the private difference
Betwixt you and the cardinal. I advise you—
And take it from a heart that wishes towards you
Honour and plenteous safety—that you read
The cardinal’s malice and his potency
Together; to consider further that
What his high hatred would effect wants not
A minister in his power. You know his nature,
That he’s revengeful, and I know his sword
Hath a sharp edge: it’s long and, ‘t may be said,
It reaches far, and where ’twill not extend,
Thither he darts it. Bosom up my counsel,
You’ll find it wholesome. Lo, where comes that rock
That I advise your shunning.

DUTCH:
Neem mijn raad ter harte,
En ‘t zal u goed doen. Zie, daar komt de rots,
Die ik u ried te ontwijken.

MORE:
Proverb: Kings have long arms
Purchased=Gained
Rate=Cost
To carry=To manage
Difference=Dispute
Read=Consider, view
High=Haughty
Bosom up=Take to heart, heed
Wholesome=Beneficial
Compleat:
Purchase=Verkrygen
Rate=Prys, waardy
To carry=Draagen, voeren, brengen
Difference=Verschhil, onderscheyd
Read=Leezen
High=Hoog, verheven
Wholesom=Gezond, heylzaam, heelzaam

Topics: proverbs and idioms, caution, dispute, authority

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
Most sweet voices!
Better it is to die, better to starve,
Than crave the hire which first we do deserve.
Why in this woolvish gown should I stand here,
To beg of Hob and Dick, that do appear,
Their needless vouches? Custom calls me to’t:
What custom wills, in all things should we do’t,
The dust on antique time would lie unswept,
And mountainous error be too highly heapt
For truth to o’er-peer. Rather than fool it so,
Let the high office and the honour go
To one that would do thus. I am half through;
The one part suffer’d, the other will I do.

DUTCH:
Dit wil ‘t gebruik? — Maar deden
Wij alles naar den eisch van oude zeden,
Dan wierd het stof des tijds nooit weggevaagd;
De dwaling wies tot berg, en nimmer waagt
De waarheid dan de slechting

MORE:
Proverb: Custom makes sin no sin

Schmidt:
Hob and Dick=Tom, Dick and Harry
Vouches=Attestations
Custom= (1) Common use, received order; (2) Habit, regular practice
O’erpeer (archaic definition)=Rise or tower above, overcome, excel.
Compleat:

Custom=Gewoonte, neering
The customary laws of a nation=De gewoone wetten van een Volk
Peer=Gelyk, weergaa

Topics: merit, achievement, status, authority, leadership, proverbs and idioms

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
If your grace
Could but be brought to know our ends are honest,
You’ld feel more comfort: why should we, good lady,
Upon what cause, wrong you? alas, our places,
The way of our profession is against it:
We are to cure such sorrows, not to sow ’em.
For goodness’ sake, consider what you do;
How you may hurt yourself, ay, utterly
Grow from the king’s acquaintance, by this carriage.
The hearts of princes kiss obedience,
So much they love it; but to stubborn spirits
They swell, and grow as terrible as storms.
I know you have a gentle, noble temper,
A soul as even as a calm: pray, think us
Those we profess, peace-makers, friends, and servants.

DUTCH:
Wij moeten kommer heelen, niet hem zaaien.
Bedenk om ‘s hemels wille, wat gij doet,
Hoe gij uzelve leed doen.

MORE:
End=Objective
Place=Position, rank
Carriage=Conduct, action
Calm=Calm sea
Compleat:
End=Het end, eynde, oogmerk
Place=Plaats
Carriage=Gedrag, aanstelling, ommegaan, handel en wandel
Calm=Kalmte

Topics: purpose, remedy, authority

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
Come, leave your tears. A brief farewell. The beast
With many heads butts me away. Nay, mother,
Where is your ancient courage? You were used
To say extremities was the trier of spirits;
That common chances common men could bear;
That when the sea was calm, all boats alike
Showed mastership in floating; fortune’s blows
When most struck home, being gentle wounded craves
A noble cunning. You were used to load me
With precepts that would make invincible
The heart that conned them.

DUTCH:
Gij zeidet steeds,
Dat overmaat van leed de geesten toetst;
‘t Gewone draagt ook de gewone mensch;
Bij kalme zee toont elke boot in ‘t zeilen
Gelijke kunst; doch, als des noodlots slagen
Fel treffen, kalm te blijven, eischt een geest
Van eed’len aard; gij gaaft mij steeds een schat
Van grootsche lessen, die, in ‘t hart geprent,
Dit onverwinn’lijk moesten maken.

MORE:
Proverb: Calamity (extremity) is the touchstone of a brave mind (unto wit)
Proverb: In a calm sea every man may be a pilot

Beast with many heads=The multitude, the people
Gentle wounded=Bearing damage/wounds with dignity
Cunning=Skill
Load=to furnish or provide in abundance, to adorn, to reward
Precept=Instruction, direction
To con=Learn by heart

Compleat:
Cunning=Behendig

Topics: proverbs and idioms, order/society, authority, failure

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Anne
CONTEXT:
ANNE
Not for that neither: here’s the pang that pinches:
His highness having lived so long with her, and she
So good a lady that no tongue could ever
Pronounce dishonour of her; by my life,
She never knew harm-doing: O, now, after
So many courses of the sun enthroned,
Still growing in a majesty and pomp, the which
To leave a thousand-fold more bitter than
‘Tis sweet at first to acquire,—after this process,
To give her the avaunt! it is a pity
Would move a monster.
OLD LADY
Hearts of most hard temper
Melt and lament for her.
ANNE
O, God’s will! much better
She ne’er had known pomp: though’t be temporal,
Yet, if that quarrel, fortune, do divorce
It from the bearer, ’tis a sufferance panging
As soul and body’s severing.

DUTCH:
Ook daarom niet; wat mij bedrukt, is dit.

MORE:
Pang=Torment, pain
Avaunt=Order to leave
Courses of the sun=Years
Compleat:
Pangs=Pynen, vlaaagen, heftige scheutten, ween

Topics: pity, reputation, authority

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Macbeth
CONTEXT:
I conjure you by that which you profess—
Howe’er you come to know it—answer me.
Though you untie the winds and let them fight
Against the churches; though the yeasty waves
Confound and swallow navigation up;
Though bladed corn be lodged and trees blown down;
Though castles topple on their warders’ heads;
Though palaces and pyramids do slope
Their heads to their foundations; though the treasure
Of nature’s germens tumble all together,
Even till destruction sicken; answer me
To what I ask you.

DUTCH:
k Bezweer u bij de macht van uwe kunst,
Hoe ‘t u ook kenn’lijk worde, geeft mij antwoord.

MORE:
Onions:
Profess=To claim to have knowledge of all skill in
Compleat:
to Profess=Belyden, belydenis doen, betuygen
A professed eleëmosinary=een Bedelaar die ‘er zyn ambacht van maakt

Topics: authority, justification, reply

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Bagot
CONTEXT:
BAGOT
My Lord Aumerle, I know your daring tongue
Scorns to unsay what once it hath deliver’d.
In that dead time when Gloucester’s death was plotted,
I heard you say, ‘Is not my arm of length,
That reacheth from the restful English court
As far as Calais, to mine uncle’s head?’
Amongst much other talk, that very time,
I heard you say that you had rather refuse
The offer of an hundred thousand crowns
Than Bolingbroke’s return to England;
Adding withal how blest this land would be
In this your cousin’s death.

DUTCH:
Mylord Aumerle, ik weet, uw stoute tong
Versmaadt, wat ze eenmaal heeft gezegd, te looch’nen.

MORE:

Proverb: Kings have long arms

Unsay=Deny, retract
Dead=(a) deadly; (b) past
Of length=Long enough
Restful=Peaceful, quiet

Compleat:
Unsay=Ontkennen, ontzeggen
To say and unsay=Zeggen en ontkennen
Restful=In ruste, gerust

Topics: proverbs and idioms, law/legal, honour, authority

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Chief Justice
CONTEXT:
I then did use the person of your father;
The image of his power lay then in me.
And in th’ administration of his law,
Whiles I was busy for the commonwealth,
Your Highness pleasèd to forget my place,
The majesty and power of law and justice,
The image of the King whom I presented,
And struck me in my very seat of judgment,
Whereon, as an offender to your father,
I gave bold way to my authority
And did commit you.

DUTCH:
Toen was ik plaatsvervanger van uw vader,
De drager, ‘t zichtbaar beeld van zijne macht.

MORE:
Schmidt:
Use the person of=acting for, in the place of, with the authority of
Place=position, rank
Presented=represented

Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton)

Topics: authority, status, justice

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
You should account me the more virtuous that I have
not been common in my love. I will, sir, flatter my
sworn brother, the people, to earn a dearer
estimation of them; ’tis a condition they account
gentle: and since the wisdom of their choice is
rather to have my hat than my heart, I will practise
the insinuating nod and be off to them most
counterfeitly; that is, sir, I will counterfeit the
bewitchment of some popular man and give it
bountiful to the desirers. Therefore, beseech you,
I may be consul.

DUTCH:
En daar zij, in de wijsheid-schap, die hunner keus, van mijn hoed meer gediend zijn dan van mijn hart, wil ik het innemend knikken beoefenen en zooveel mogelijk door naaiping met hen op goeden voet zien te komen; dat wil zeggen, vriend, ik wil de tooverkunsten van den een of anderen volkslieveling naapen, en daar mild mee zijn jegens ieder, die er van gediend is.

MORE:
A dearer estimation of them=That they will think more of me, hold me in higher esteem
Be off to them=Doff my cap to them
Counterfeitly=Feigning respect
Condition=Quality, trait
Gentle=Noble, polite
Popular man=A man who courts popular favour
Bountiful=Liberally

Compleat:
Gentle=Aardig, edelmoedig
Counterfeit=Valsch
Popular=By ‘t gemeene volk bemind, wel by ‘t volk gewild, gemeenzaam
He was a popular man=Hy was een man die wel by ‘t volk gewild was; die zig naar ‘t volk voegde, of die de gunst des volks zocht te verkrygen.

Topics: status, deceit, appearance, order/society, authority, manipulation

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
CORIOLANUS
I muse my mother
Does not approve me further, who was wont
To call them woollen vassals, things created
To buy and sell with groats, to show bare heads
In congregations, to yawn, be still and wonder,
When one but of my ordinance stood up
To speak of peace or war.
…(enter Volumnia)
I talk of you:
Why did you wish me milder? would you have me
False to my nature? Rather say I play
The man I am.
VOLUMNIA
O, sir, sir, sir,
I would have had you put your power well on,
Before you had worn it out.

DUTCH:
Hadt gij uw eervol machtkleed aangedaan,
Aleer gij ‘t hadt versleten!

MORE:
I muse=I am astonished, I wonder
Woollen vassals=Slaves dressed in rough, coarse clothing
Ordinance=Order, rank

Compleat:
Vassal=Leenman, onderdaan
Ordinance=Inzetting, instelling

Topics: authority, appearance, deception, status

PLAY: King Henry IV Part 1
ACT/SCENE: 2.4
SPEAKER: Falstaff
CONTEXT:
What, upon compulsion? Zounds, an I were at the strappado or all the racks in the world, I would not tell you on compulsion. Give you a reason on compulsion? If reasons were as plentiful as blackberries, I would give no man a reason upon compulsion, I.

DUTCH:
Al waren er gronden zoo overvloedig als bramen, van mij zou niemand een grond door dwang vernemen, van mij niet.

MORE:
Schmidt:
Compulsion=forced applied, constraint
Strappado=A species of torture, usually a military punishment, in which a person was drawn up by his arms tied behind his back, and then suddenly let down with a jerk. The result was usually to dislocate the shoulder blade.
Compleat:
Compulsion=Dwang, drang
Burgersdijk notes:
Aan de wipgalg. In ‘t Engelsch: at the strappado. Bij deze pijniging trok men het slachtoffer met een koord, dat over een katrol liep, omhoog, liet het tot halfweg vallen en hield het dan op met een ruk, zoo, dat de schouders ontwricht waren.

Topics: reason, justification, free will, independence, authority, punishment

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: King
CONTEXT:
KING
My honour’s at the stake; which to defeat,
I must produce my power. Here, take her hand,
Proud scornful boy, unworthy this good gift;
That dost in vile misprision shackle up
My love and her desert; that canst not dream,
We, poising us in her defective scale,
Shall weigh thee to the beam; that wilt not know,
It is in us to plant thine honour where
We please to have it grow. Check thy contempt:
Obey our will, which travails in thy good:
Believe not thy disdain, but presently
Do thine own fortunes that obedient right
Which both thy duty owes and our power claims;
Or I will throw thee from my care for ever
Into the staggers and the careless lapse
Of youth and ignorance; both my revenge and hate
Loosing upon thee, in the name of justice,
Without all terms of pity. Speak; thine answer.
BERTRAM
Pardon, my gracious lord; for I submit
My fancy to your eyes: when I consider
What great creation and what dole of honour
Flies where you bid it, I find that she, which late
Was in my nobler thoughts most base, is now
The praised of the king; who, so ennobled,
Is as ’twere born so.

DUTCH:
Gij, die en mijne gunst en haar verdienste
Minachtend boeien aanlegt, niet begrijpt,
Dat mijn gewicht, op haar te lichte schaal
Geworpen, haar den doorslag geeft, niet inziet,
Dat onze macht uw adel planten kan,
Waar wij zijn groei begeeren.

MORE:
Misprision=1) Contempt; 2) Mistake, wrong or false imprisonment
Desert=Something deserved, either a reward or punishment
Defective=Lighter end (of the scale)
To the beam=Outweigh (raising the lighter end to the crossbeam)
Dropsied=Swollen
Plant=(Figuratively)= To give rise, to create
Check=Control
Staggers=Bewilderment, giddy confusion (a horse disease)
Careless=Reckless
Fancy=Love
Compleat:
Misprision=Verwaarloozing, verzuyming, verachteloozing
Desert=Verdienste
Defective=Gebreklyk, onvolkomen
Dropsy or dropsie=Waterzucht
The staggers=De duyzeling van een paard
Careless=Zorgeloos, kommerloos, achteloos, onachtzaam

Topics: respect, ingratitude, value, authority

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: York
CONTEXT:
From Ireland thus comes York to claim his right
And pluck the crown from feeble Henry’s head.
Ring, bells, aloud! Burn, bonfires, clear and bright
To entertain great England’s lawful king!
Ah, sancta maiestas, who would not buy thee dear?
Let them obey that knows not how to rule.
This hand was made to handle naught but gold.
I cannot give due action to my words
Except a sword or scepter balance it.
A scepter shall it have, have I a soul,
On which I’ll toss the fleur-de-luce of France.

DUTCH:
Sancta majestas! wie kocht u niet duur?
Dat hij gehoorzaam’, die niet heerschen kan

MORE:

Sancta maiestas=Sacred majesty
Except=Unless
Balance=Add weight to
“Flower-de-luce”=”Fleur-de-lis”

Compleat:
Except=Behalve, uitgezonderd, uitgenomen, uitgezegd
Ballance=Opweegen
“Flower-de-luce”=Fransche lely

Topics: leadership, respect, authority

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Prospero
CONTEXT:
PROSPERO
To have no screen between this part he played
And him he played it for, he needs will be
Absolute Milan. Me, poor man, my library
Was dukedom large enough. Of temporal royalties
He thinks me now incapable, confederates,
So dry he was for sway, wi’th’ King of Naples
To give him annual tribute, do him homage,
Subject his coronet to his crown, and bend
The dukedom yet unbowed (alas, poor Milan)
To most ignoble stooping.

DUTCH:
Mij, arme, was mijn boekzaal
Wel hertogdoms genoeg; voor ‘t rijksbestuur
Acht hij mij ongeschikt; sluit een verbond, —
Zoo dorstte hij naar rang!

MORE:
Screen=Means of securing from attack; something that intervenes obstructively; anything that separates or conceals
Schmidt:
Temporal=Pertaining to this life or this world, not spiritual, not eternal: “my library was dukedom large enough.
Dry=Thirsty, eager
Sway=Rule, dominion
Me=”For me” or “As for me”
Ignoble=Of low or dishonourable descent
Compleat:
Temporal (secular, not spiritual)=Waereldlyk
Dry (or penurious)=Inhaalend, gierig
Sway=Macht, gezach, heerschappij
To sway=Heerschen, regeeren, ‘t bewind hebben
Ignoble (of mean birth)=Laag van geboorte, on-edel
Ignoble (or base) action=Een on-edele daad
Ignobly=Laag, snood

Topics: learning/education, ambition, authority, status

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
So farewell to the little good you bear me.
Farewell? A long farewell to all my greatness!
This is the state of man: today he puts forth
The tender leaves of hopes; tomorrow blossoms
And bears his blushing honours thick upon him;
The third day comes a frost, a killing frost,
And when he thinks, good easy man, full surely
His greatness is a-ripening, nips his root,
And then he falls, as I do. I have ventured,
Like little wanton boys that swim on bladders,
This many summers in a sea of glory,
But far beyond my depth. My high-blown pride
At length broke under me and now has left me,
Weary and old with service, to the mercy
Of a rude stream that must forever hide me.
Vain pomp and glory of this world, I hate you.
I feel my heart new opened. O, how wretched
Is that poor man that hangs on princes’ favors!
There is betwixt that smile we would aspire to,
That sweet aspect of princes, and their ruin,
More pangs and fears than wars or women have;
And when he falls, he falls like Lucifer,
Never to hope again.

DUTCH:
Ik waagde mij,
Als dart’le knaapjes, die op blazen zwemmen,
Nu meen’gen zomer op een zee van glans,
Ver boven mijne diepte; en eind’lijk berstte
Mijn opgeblazen trots en gaf mij, moede,
Oud in den dienst, een fellen stroom nu prijs,
Die mij voor eeuwig overdekken moet.

MORE:
Proverb: He is now become a new man
Blushing=Glowing
Easy=Complacent, trusting
Wanton=Carefree
Bladders=Floats
High-blown=Inflated
Rude=Rough, turbulent (current)
Blushing=Glowing
Easy=Gemaklyk
Wanton=Dartel, weeldrig, brooddronken
High-flown=Hoogmoedig, grootsch, verwaand
Rude=Ruuw, onbeschouwen, plomp

Topics: proverbs and idioms, pride, authority

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Duke
CONTEXT:
No might nor greatness in mortality
Can censure ’scape; back-wounding calumny
The whitest virtue strikes. What king so strong
Can tie the gall up in the slanderous tongue?

DUTCH:
Geen sterfelijke macht noch grootheid kan kritiek ontlopen./
Geen macht of grootheid in den mensch behoedt
Voor achterklap.

MORE:
Schmidt:
Greatness=High rank, power, elevated place
Censure=blame – Calumny=slander
Gall=Bitterness of mind, rancor: “to tie the g. up in the slanderous tongue”
Compleat:
Gall=Gal. Bitter as gall=Zo bitter als gal.
Calumny=Lastering

Topics: authority, virtue

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
O good but most unwise patricians! why,
You grave but reckless senators, have you thus
Given Hydra here to choose an officer,
That with his peremptory ‘shall,’ being but
The horn and noise o’ the monster’s, wants not spirit
To say he’ll turn your current in a ditch,
And make your channel his? If he have power
Then vail your ignorance; if none, awake
Your dangerous lenity. If you are learn’d,
Be not as common fools; if you are not,
Let them have cushions by you. You are plebeians,
If they be senators: and they are no less,
When, both your voices blended, the great’st taste
Most palates theirs. They choose their magistrate,
And such a one as he, who puts his ‘shall,’
His popular ‘shall’ against a graver bench
Than ever frown in Greece. By Jove himself!
It makes the consuls base: and my soul aches
To know, when two authorities are up,
Neither supreme, how soon confusion
May enter ‘twixt the gap of both and take
The one by the other.

DUTCH:
O goede, doch kortzichtige adel! achtb’re,
Doch achtelooze senatoren, ziet!
Waarom schonkt ge aan de Hydra hier de keus
Eens ambt’naars,

MORE:
Proverb: As many heads as Hydra
Proverb: Experience is the mistress of fools

The horn and noise=Reference to Triton earlier
Vail your ignorance=”If this man has power, let the ignorance that gave it him vail or bow down before him” (Johnson)
Awake your dangerous lenity=Shake your out of your tolerant attitude
Ignorance=Want of experience and skill, the state of not knowing what to do or how to behave; fault ignorantly committed

Schmidt:
Vail=To lower, let fall (From M.English ‘avalen’, French ‘avaler’). (See Taming of the Shrew 5.2, ‘vail your stomacks’, i.e. pride; )
Palate=Taste (Most please the plebeians – popular opinion)
Peremptory=Absolute, positive, so as to cut off all further debate
Hydra=Fig. the multitude
Given=Allowed

Compleat:
To vail his bonnet to one=Den hoed voor iemand afligten
That won’t fit his palate=Dat zal zyn smaak niet weezen; dt zal met zyn smaak niet overeenkomen
It doth not please my palate=Het smaakt my niet; ik heb er geen smaak in’; ‘t mondt my niet.

Topics: authority, proverbs and idioms, leadership

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
So farewell to the little good you bear me.
Farewell? A long farewell to all my greatness!
This is the state of man: today he puts forth
The tender leaves of hopes; tomorrow blossoms
And bears his blushing honours thick upon him;
The third day comes a frost, a killing frost,
And when he thinks, good easy man, full surely
His greatness is a-ripening, nips his root,
And then he falls, as I do. I have ventured,
Like little wanton boys that swim on bladders,
This many summers in a sea of glory,
But far beyond my depth. My high-blown pride
At length broke under me and now has left me,
Weary and old with service, to the mercy
Of a rude stream that must forever hide me.
Vain pomp and glory of this world, I hate you.
I feel my heart new opened. O, how wretched
Is that poor man that hangs on princes’ favors!
There is betwixt that smile we would aspire to,
That sweet aspect of princes, and their ruin,
More pangs and fears than wars or women have;
And when he falls, he falls like Lucifer,
Never to hope again.

DUTCH:
0, rampzalig
Die arme, die aan vorstengunsten hangt!

MORE:
Proverb: He is now become a new man
Blushing=Glowing
Easy=Complacent, trusting
Wanton=Carefree
Bladders=Floats
High-blown=Inflated
Rude=Rough, turbulent (current)
Blushing=Glowing
Easy=Gemaklyk
Wanton=Dartel, weeldrig, brooddronken
High-flown=Hoogmoedig, grootsch, verwaand
Rude=Ruuw, onbeschouwen, plomp

Topics: proverbs and idioms, pride, authority

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 2.2
SPEAKER: Isabella
CONTEXT:
ANGELO
I show it most of all when I show justice;
For then I pity those I do not know,
Which a dismiss’d offence would after gall;
And do him right that, answering one foul wrong,
Lives not to act another. Be satisfied;
Your brother dies to-morrow; be content.
ISABELLA
So you must be the first that gives this sentence,
And he, that suffer’s. O, it is excellent
To have a giant’s strength; but it is tyrannous
To use it like a giant.

DUTCH:
Het is fantastisch om reuzenkracht te hebben, maar tiranniek het als een reus te gebruiken.

MORE:
CITED IN E&W LAW:
In a direct quotation or ‘borrowed eloquence’, one of the most vivid instances of quotation is Lord Justice Waite’s observation in Thomas v Thomas [1995] 2 FLR 668 on judicial power, noting that: “it is excellent to have a giant’s strength but tyrannous to use it like a giant”).
CITED IN US LAW:
Gardiner v. A.H. Robins Company, lnc., 747 F.2d 1180, 1194, n. 21 (8th Cir. 1984);
Davis v. Ohio Barge Line, Ine., 697 F.2d 549, 558 (3d Cir. 1982)(“Federal judges are the final arbiters of whether a case comes within our gigantic power and authority. But at all times we should heed the admonition of the Bard of Stratford-Avon: … );
People v. Fatone, 165 Cal. App.3d 1164, 1180, 211 Cal. Rptr. 288, 297 (1985);
Lewis v. Bill Robertson & Sons, Inc., 162 Cal. App. 3d 650,656, 208 Cal. Rptr. 699, 703 (1984).
Burgersdijk notes:
Reuzenkracht bezitten. In ‘t Engelsch: To have a giant ‘s strength. Hier werd door Sh. waarschijnlijk aan de Titanen gedacht, die den hemel bestormden, – zie Vroolijke Vrouwtjes van Windsor, II.1.81, – veeleer dan aan de reuzen uit ridderromans.

Topics: justice, cited in law, judgment, punishment, authority

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Belarius
CONTEXT:
And often, to our comfort, shall we find
The sharded beetle in a safer hold
Than is the full-wing’d eagle. O, this life
Is nobler than attending for a check,
Richer than doing nothing for a bauble,
Prouder than rustling in unpaid-for silk:
Such gain the cap of him that makes ’em fine,
Yet keeps his book uncross’d: no life to ours.
GUIDERIUS (as Polydor)
Out of your proof you speak. We poor unfledged
Have never winged from view o’ th’ nest, nor know not
What air ’s from home. Haply this life is best
If quiet life be best, sweeter to you
That have a sharper known, well corresponding
With your stiff age; but unto us it is
A cell of ignorance, traveling abed,
A prison for a debtor that not dares
To stride a limit.

DUTCH:
BELARIUS
(…) O, dit leven
Is eed’ler dan als hoveling te dienen,
Waarvoor verwijten vaak het loon zijn; rijker
Dan dat men voor een handvol gouds zich laat
Omkoopen en toch niets doet; trotscher ook,
Dan dat men ruischt in onbetaalde zijde,
Waarvoor wie ‘t prachtkleed levert, buigt, en toch
De schuld niet schrapt: geen leven zooals ‘t onze.
GUIDERIUS
Gij spreekt uit uw ervaring; maar wij, armen,
Wij vlogen nooit van ‘t nest nog weg, en weten
Volstrekt nog niet, hoe elders wel de lucht is.
Dit leven kan het beste zijn, wanneer
De rust het hoogste goed is, en voor u,
Die harder, scherper leven hebt gekend,
Veel zoeter; ‘t strookt ook niet uw strammer leeftijd;


Attending=Dancing attendance
Check=Rebuke
Sharded=Having scaly wings
Gain the cap=Have someone (in this case, the tailor) doff their cap to them
Book uncrossed=Debts not struck out
Proof=Experience

Compleat:
Attendance=Opwachting, oppassing, behartiging; Een stoet van oppasssers, hofgezin, dienstbooden
To dance attendance=Lang te vergeefsch wagten
To cross out=Doorstreepen, doorhaalen
Proof (mark or testimony)=Getuigenis

Topics: age/experience, life, evidence, debt/obligation, authority

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Norfolk
CONTEXT:
NORFOLK
As I belong to worship, and affect
In honour honesty, the tract of every thing
Would by a good discourser lose some life
Which action’s self was tongue to. All was royal;
To the disposing of it naught rebelled.
Order gave each thing view; the office did
Distinctly his full function.
BUCKINGHAM
Who did guide,
I mean who set the body and the limbs
Of this great sport together, as you guess?
NORFOLK
One, certes, that promises no element
In such a business.

DUTCH:
Door de orde
Kwam ieder ding schoon uit; die ‘t feest bestuurde,
Vervulde blijkbaar stipt zijn plicht.

MORE:
Affect=Value, seek to practise
Tract=Course, track
Discourser=Storyteller
Tongue to=Conveyed (by the action)
Disposing=Management, organisation
Certes=Certainly
Promises no element=One wouldn’t expect to have a part
Gave each thing view=Made everything visible
Office=Officials
Compleat:
Affect=Behartigen, trachtten, raaken, ontroeren
Tract=Een verhandeling
To discourse=Reedenvoeren, redeneeren, gesprek houden, spreeken
Dispose=Beschikken, schikken

Burgersdijk notes:
Echt koninklijk was alles, enz. In de folio-uitgave worden deze woorden tot aan: van ‘t groote feest bij een, aan Buckingham toegekend; Norfolk begint dan met de woorden: Naar gij vermoedt, of, zooals gij gist, éen man enz. De wijziging is van Theobald.

Topics: reputation, honesty, authority

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
Tis in ourselves that we are thus or thus. Our bodies are our gardens, to the which our wills are gardeners. So that if we will plant nettles or sow lettuce, set hyssop and weed up thyme, supply it with one gender of herbs or distract it with many—either to have it sterile with idleness, or manured with industry—why, the power and corrigible authority of this lies in our wills.

DUTCH:
Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuiman is.

MORE:

Schmidt:
Corrigible=Corrective
Sterile=Barren, not fertile
Gender of herbs=Race, kind, sort
Compleat:
Corrigible=Verbeterlyk

Topics: free will, independence, authority, emotion and mood, reason, intellect

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
You or any man living may be drunk at a time, man. I tell you what you shall do. Our general’s wife is now the general. I may say so in this respect, for that he hath devoted and given up himself to the contemplation, mark, and denotement of her parts and graces. Confess yourself freely to her, importune her help to put you in your place again. She is of so free, so kind, so apt, so blessed a disposition, she holds it a vice in her goodness not to do more than she is requested. This broken joint between you and her husband entreat her to splinter, and, my fortunes against any lay worth naming, this crack of your love shall grow stronger than it was before.

DUTCH:
De vrouw van onzen Generaal is nu de Generaal; — ik
mag dit wel in zoo verre zeggen, als hij zich geheel
heeft toegewijd en overgegeven aan de beschouwing,
waarneming en opsomming van hare gaven en bevalligheden

MORE:

Proverb: A broken bone is the stronger when it is well set

Denotement=Contemplation; mark, indication: “in a man that’s just they are close –s, working from the heart”.
Importune (in the sense of ‘ask urgently and persistently’ usu. with a person as obj.)
Parts=Accomplishments, qualities

Compleat:
To importune=Lastig vallen, zeer dringen, gestadig aanhouden, overdringen, aandringen

Topics: excess, marriage, authority, marriage, love, skill/talent, proverbs and idioms

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Coriolanus
CONTEXT:
SICINIUS
It is a mind
That shall remain a poison where it is,
Not poison any further.
CORIOLANUS
Shall remain!
Hear you this Triton of the minnows? mark you
His absolute ‘shall’?
COMINIUS
’Twas from the canon.

DUTCH:
„Blijven moet!” —
Hoort gij dien katvisch-Triton? merkt gij daar
‘t Gebiedend,,moet”?

MORE:
Proverb: A Triton among the minnows

Schmidt:
Canon=Rule, law
Absolute=Positive, certain, decided, not doubtful

Compleat:
Canonical=Regelmaatig
Triton=De trompetter van Neptunus; (weather-cock)=Een weerhaan, windwyzer

Burgersdijk notes:
Dien kat visch-Triton. Triton is een mindere zeegod, die dus alleen over de kleine vischjes gebied voert.

Topics: language, intellect, authority, judgment, law/legal

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 3.4
SPEAKER: Pisanio
CONTEXT:
PISANIO
O gracious lady,
Since I received command to do this business I have not slept one wink.
IMOGEN
Do’t, and to bed then
PISANIO
I’ll wake mine eye-balls out first.
IMOGEN
Wherefore then
Didst undertake it? Why hast thou abused
So many miles with a pretence? This place?

DUTCH:
O, eed’le vrouw,
Sinds ik bevel ontving dit werk te doen,
Sloot ik geen oog.

Modern usage: I haven’t slept a wink (not coined by Shakespeare. First recorded use in 14th century)
Wake mine eye-balls blind=Stay awake until I’m blind

Compleat:
The ball of the eye=De oogappel

Topics: proverbs and idioms, still in use, authority, work, status, duty, debt/obligation

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Claudio
CONTEXT:
From too much liberty, my Lucio, liberty:
As surfeit is the father of much fast,
So every scope by the immoderate use
Turns to restraint. Our natures do pursue,
Like rats that ravin down their proper bane,
A thirsty evil; and when we drink we die.

DUTCH:
Om te veel vrijheid, Lucio, te veel vrijheid ;
Gelijk steeds overdaad streng vasten teelt,
Wordt elke vrijheid, al te zeer misbruikt,
In dwang verkeerd.

MORE:
Scope=Power
Ravin=Devour
Bane=Poison
Compleat:
Ravin=Gulzig eeten
Bane=Verderf, vergif
Rat’s bane=Rattekruid

Topics: authority, excess

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 4.7
SPEAKER: Aufidius
CONTEXT:
First he was
A noble servant to them; but he could not
Carry his honours even: whether ’twas pride,
Which out of daily fortune ever taints
The happy man; whether defect of judgment,
To fail in the disposing of those chances
Which he was lord of; or whether nature,
Not to be other than one thing, not moving
From the casque to the cushion, but commanding peace
Even with the same austerity and garb
As he controll’d the war; but one of these—
As he hath spices of them all, not all,
For I dare so far free him—made him fear’d,
So hated, and so banish’d: but he has a merit,
To choke it in the utterance. So our virtues
Lie in the interpretation of the time:
And power, unto itself most commendable,
Hath not a tomb so evident as a chair
To extol what it hath done.
One fire drives out one fire; one nail, one nail;
Rights by rights falter, strengths by strengths do fail.
Come, let’s away. When, Caius, Rome is thine,
Thou art poor’st of all; then shortly art thou mine.

DUTCH:
In der menschen oordeel
Ligt onze kracht; lofwaarde en echte grootheid
Heeft geen zoo zeker graf als een gestoelte,
Waarop verkond wordt, wat zij heeft verricht.

MORE:
Proverb: Fire drives out fire (1592)
Proverb: One fire (or one nail or one poison) drives out another.

In the interpretation of the time=Evaluation according to prevailing standards [referring to the fluctuation of the popular opinion of Coriolanus, from denunciation to acclaim]
Unto itself most commendable=Having a very high opinion of itself, self-justified
Spices of them all, not all=Not complete, in their full extent
Popular=Of the people, vulgar (a vulgar station=standing place with the crowd)

Schmidt:
Extol=Praise, magnify
Chair=A seat of public authority

Compleat:
Chair of state=Zetel
Extoll=Verheffen, pryzen, looven
To extol one, raise him up to the sky=Iemand tot den Hemel toe verheffen
Highly commendable=Ten hoogste pryselyk

Topics: time, reputation, honesty, integrity, authority, ruin

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Sicinius
CONTEXT:
Such a nature,
Tickled with good success, disdains the shadow
Which he treads on at noon: but I do wonder
His insolence can brook to be commanded
Under Cominius.

DUTCH:
Een aard als deze,
Door voorspoed nog geprikkeld, zet den voet
Niet op zijn eigen middagschaduw

MORE:
Proverb: When the sun is highest he casts the least shadow

Tickled with=Pleased, excited by (still in use)

Schmidt:
Disdain=To think unworthy, to scorn, to treat with contempt
Brook=Bear, endure; put up with

Compleat:
To tickle (pleaes or flatter)=Streelen, vleijen
Brook=Verdraagen, uitstaan
To brook an affront=Een leed verkroppen

Topics: insult, ambition, authority, invented or popularised

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.2
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
Stay:
Where’s your commission, lords? words cannot carry
Authority so weighty.
SUFFOLK
Who dare cross ’em,
Bearing the king’s will from his mouth expressly?
CARDINAL WOLSEY
Till I find more than will or words to do it,
I mean your malice, know, officious lords,
I dare and must deny it. Now I feel
Of what coarse metal ye are moulded, envy:
How eagerly ye follow my disgraces,
As if it fed ye! and how sleek and wanton
Ye appear in every thing may bring my ruin!
Follow your envious courses, men of malice;
You have Christian warrant for ’em, and, no doubt,
In time will find their fit rewards. That seal,
You ask with such a violence, the king,
Mine and your master, with his own hand gave me;
Bade me enjoy it, with the place and honours,
During my life; and, to confirm his goodness,
Tied it by letters-patents: now, who’ll take it?

DUTCH:
t Zegel, dat gij
Zoo heftig van mij vordert, gaf de koning,
Mijn heer en de uwe, mij met eigen hand,
Verleende ‘t mij, met ambt en rang, genadig
Voor levenslang, en gaf zijn schenking kracht
Bij open brief; wie wil ‘t mij nu ontnemen?

MORE:
Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton).
Commission=Warrant, authority
Cross=Disobey
Coarse=Inferior, base
Wanton=Loose, unprincipled
Rewards=Punishments
Tied=Ratified
Letters patents=Official documents
Compleat:
Wanton=Onrein, vuil, ontuchtig
To cross=Tegenstreeven, dwars voor de boeg komen, draaibomen, wederstreeven, kruysen
Coarse=Grof
Wanton=Dartel, weeldrig, brooddronken
Rewards=Punishments
Tied=Gebonden
Letters patents=Opene Brieven, brieven van vergunninge, gunstbrief

Topics: authority, language, reason

PLAY: Richard II
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: Duke of York
CONTEXT:
As in a theatre, the eyes of men,
After a well-graced actor leaves the stage,
Are idly bent on him that enters next,
Thinking his prattle to be tedious;
Even so, or with much more contempt, men’s eyes
Did scowl on gentle Richard; no man cried ‘God save him!’
No joyful tongue gave him his welcome home:
But dust was thrown upon his sacred head:
Which with such gentle sorrow he shook off,
His face still combating with tears and smiles,
The badges of his grief and patience,
That had not God, for some strong purpose, steel’d
The hearts of men, they must perforce have melted
And barbarism itself have pitied him.
But heaven hath a hand in these events,
To whose high will we bound our calm contents.
To Bolingbroke are we sworn subjects now,
Whose state and honour I for aye allow.

DUTCH:
Gelijk der menschen oogen in den schouwburg,
Na ‘t heengaan van een hooggevierd acteur,
Zich achtloos wenden op wie na hem komt

MORE:

Idly=Indifferently, lacking interest
Prattle=Chatter
Badges=Marks, signs
For aye=For ever

Compleat:
Idly=Luiachtig
Prittle prattle=Gesnap, gepraat, gekakel

Topics: authority, leadership

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 5.2
SPEAKER: King Henry VIII
CONTEXT:
KING HENRY VIII
No, sir, it does not please me.
I had thought I had had men of some understanding
And wisdom of my council; but I find none.
Was it discretion, lords, to let this man,
This good man,—few of you deserve that title,—
This honest man, wait like a lousy footboy
At chamber—door? and one as great as you are?
Why, what a shame was this! Did my commission
Bid you so far forget yourselves? I gave you
Power as he was a counsellor to try him,
Not as a groom: there’s some of you, I see,
More out of malice than integrity,
Would try him to the utmost, had you mean;
Which you shall never have while I live.

DUTCH:
k Gaf u de macht
Hem te verhooren als een lid des raads,
Niet als een stalknecht. ‘k Zie nu, menig uwer
Zou, meer uit boosheid dan rechtvaardigheid,
Ten scherpste hem verhooren, zoo gij mocht;
Maar nimmer zal dit zijn zoolang ik leef.

MORE:
Understanding=Intellect, judgement
Discretion=Wisdom
Lousy=Inferior (or lice-ridden)
Groom=Servant
Try to the utmost=Give the most severe sentence
Mean=The means
Compleat:
Understanding=Verstand
Discretion=Verstand
Valour can do little without discretion=Dapperheyd zonder een goed beleyd heeft weynig om ‘t lyf.
Lousy=Luyzig, luysvoedig
Groom=Stalknecht
Utmost=Uyterste
Mean=Middelen, een middel

Topics: intellect, honesty, authority, judgment

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 4.5
SPEAKER: Third Servingman
CONTEXT:
FIRST SERVINGMAN
Directitude! what’s that?
THIRD SERVINGMAN
But when they shall see, sir, his crest up again,
and the man in blood, they will out of their
burrows, like conies after rain, and revel all with him.

DUTCH:
Maar als ze, man, zijn helmbos weer rechtop zien, en
den man in volle kracht, dan komen ze wel weer uit
haar holen, evenals konijnen na regen, en allen dansen
met hem mede.

MORE:
Huper: to raise, or set up his crest: to become proud, loftie, stately.
“Man in blood=Thirsting for battle

Compleat:
Coney=Konijn
Crestfallen=Die de kuif laat hangen, die de moed opgeeft, neerslagtig

Topics: flattery, respect, authority

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 3.7
SPEAKER: Cornwall
CONTEXT:
Though well we may not pass upon his life
Without the form of justice, yet our power
Shall do a courtesy to our wrath, which men
May blame, but not control.—Who’s there? The traitor?

DUTCH:
Al mag ik zonder rechtspraak hem niet dooden,
Ik zal mijn macht nu voor mijn toorn doen buigen,
En wie dit ook veroordeelt, niemand zal
Het tegengaan./
Al kan ik hem niet zonder een proces
ter dood veroordelen, mijn rechtsmacht zal
zich voegen naar mijn toorn.

MORE:
Schmidt:
Pass upon=Pass judgment on
Courtesy (curtsy in some versions)=Do a courtesy to, yield to (bend to)
Compleat:
To make a courtesy (curtsy)=Neigen
To pass sentence upon one=Vonnis over iemand vellen, vonnis over iemand uitspreeken,
Burgersdijk notes:
Zonder rechtspraak. Men bedenke, dat Gloster onder de pairs van het rijk te rekenen is.

Topics: life, justice, authority, punishment, blame, judgment

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Gloucester
CONTEXT:
Tis the time’s plague when madmen lead the blind.
Do as I bid thee. Or rather, do thy pleasure.
Above the rest, be gone.

DUTCH:
Het is de plaag
van onze tijd dat gekken blinden leiden./
‘t Is de kwaal des tijds, dat gekken blinden leiden .
Doe wat ik vroeg, of liever, wat gij wilt,
Maar hoe dan ook, ga heen.

MORE:
Schmidt:
The time’s plague=The curse of the age/time
Madmen=Mad rulers
Blind=Unseeing, ignorant

Topics: authority, madness, corruption, order/society

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 4.1
SPEAKER: Bassanio
CONTEXT:
BASSANIO
Yes, here I tender it for him in the court—
Yea, twice the sum. If that will not suffice,
I will be bound to pay it ten times o’er,
On forfeit of my hands, my head, my heart.
If this will not suffice, it must appear
That malice bears down truth.—
And I beseech you,
Wrest once the law to your authority.
To do a great right, do a little wrong,
And curb this cruel devil of his will.

DUTCH:
Om waarlijk recht te doen, pleeg luttel onrecht,
En toom dien boozen duivel in zijn vaart.

MORE:
Curb=restrain from
Wrest=Turn the worng way, misinterpret
Malice=Hate, enmity, ill will.
To bear down=Overturn, overwhelm, crush
Compleat:
To curb=Betoomen, intoomen, bedwingen, beteugelen
To curb the licentiousness of the stage-Poets=De moedwilligheid van de Toneeldichters beteugelen
To curb one’s ambition=Iemands hoogmoed fnuiken
To wrest=Verdraaijen, wringen
To wrest one’s words maliciously=Iemands woorden kwaardaardig verdraaijen
To bear malice=Iemand nydig zyn, iemand een kwaad hart toedraagen
CITED IN US LAW:
People v. Hampton, 384 Mich. 669, 685 (1971).

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Coriolanus
ACT/SCENE: 2.3
SPEAKER: Third Citizen
CONTEXT:
THIRD CITIZEN
We have power in ourselves to do it, but it is a
power that we have no power to do; for if he show us
his wounds and tell us his deeds, we are to put our
tongues into those wounds and speak for them; so, if
he tell us his noble deeds, we must also tell him
our noble acceptance of them. Ingratitude is
monstrous, and for the multitude to be ingrateful,
were to make a monster of the multitude: of the
which we being members, should bring ourselves to be
monstrous members.

DUTCH:
Wij hebben de macht aan ons om het te doen, maar
dit is een macht, die wij de macht niet hebben te gebruiken.

MORE:

Schmidt:
Power=Force, strength, ability, whether bodily or intellectual, physical or moral
Monstrous=Shocking, horrible

Compleat:
Multitude=Menigte, veelheid, het gemeene volk, gepeupel
Power (ability or force)=Vermogen, kracht
Monstrous=Wanschapen, gedrochtig

Topics: rights, ingratitude, authority, order/society

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: King Edward IV
CONTEXT:
KING EDWARD IV
But Warwick’s king is Edward’s prisoner:
And, gallant Warwick, do but answer this:
What is the body when the head is off?
GLOUCESTER
Alas, that Warwick had no more forecast,
But, whiles he thought to steal the single ten,
The king was slily finger’d from the deck!
You left poor Henry at the Bishop’s palace,
And, ten to one, you’ll meet him in the Tower.

DUTCH:
Wat is het lichaam, zoo het hoofd ontbreekt?

MORE:

Forecast=Forethought, anticipated
The single ten=Just the ten card from the deck
Fingered from=Pinched from

Compleat:
Forecast=Vooruitzigt, voorbedachtzaamheid, voorzigtigheid
Light-fingered=Elk een vinger verstrekt hem voor een haak

Topics: authority, strength, relationship, , unity/collaboration

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Cardinal Wolsey
CONTEXT:
CARDINAL WOLSEY
Stay:
Where’s your commission, lords? words cannot carry
Authority so weighty.
SUFFOLK
Who dare cross ’em,
Bearing the king’s will from his mouth expressly?
CARDINAL WOLSEY
Till I find more than will or words to do it,
I mean your malice, know, officious lords,
I dare and must deny it. Now I feel
Of what coarse metal ye are moulded, envy:
How eagerly ye follow my disgraces,
As if it fed ye! and how sleek and wanton
Ye appear in every thing may bring my ruin!
Follow your envious courses, men of malice;
You have Christian warrant for ’em, and, no doubt,
In time will find their fit rewards. That seal,
You ask with such a violence, the king,
Mine and your master, with his own hand gave me;
Bade me enjoy it, with the place and honours,
During my life; and, to confirm his goodness,
Tied it by letters-patents: now, who’ll take it?

DUTCH:
Wacht, lords!
Waar is uw volmacht? enkel woorden dragen
Een last, zoo wichtig, niet.

MORE:
Cited in Shakespeare’s Legal Maxims (William Lowes Rushton).
Commission=Warrant, authority
Cross=Disobey
Coarse=Inferior, base
Wanton=Loose, unprincipled
Rewards=Punishments
Tied=Ratified
Letters patents=Official documents
Compleat:
Wanton=Onrein, vuil, ontuchtig
To cross=Tegenstreeven, dwars voor de boeg komen, draaibomen, wederstreeven, kruysen
Coarse=Grof
Wanton=Dartel, weeldrig, brooddronken
Rewards=Punishments
Tied=Gebonden
Letters patents=Opene Brieven, brieven van vergunninge, gunstbrief

Topics: authority, language, reason

PLAY: Measure for Measure
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Claudio
CONTEXT:
Unhappily, even so.
And the new deputy now for the duke—
Whether it be the fault and glimpse of newness,
Or whether that the body public be
A horse whereon the governor doth ride,
Who, newly in the seat, that it may know
He can command, lets it straight feel the spur;
Whether the tyranny be in his place,
Or in his eminence that fills it up,
I stagger in:—but this new governor
Awakes me all the enrolled penalties
Which have, like unscour’d armour, hung by the wall
So long that nineteen zodiacs have gone round
And none of them been worn; and, for a name,
Now puts the drowsy and neglected act
Freshly on me: ’tis surely for a name.

DUTCH:
Zij ‘t, dat aan ‘t ambt de tyrannie verknocht is,
Of aan den hoogen geest van die ‘t bekleedt,
Ik weet niet.

MORE:
Schmidt:
Glimpse=A transient lustre
Eminence=High place, distinction
Stagger=Waver, hesitate
Awake=Metaphorically, to put to action
Zodiacs=Years
Compleat:
Glimpse=Een Blik, flikkering, schemering
Eminence=Uytsteekendheyd, hoogte
Stagger=Waggelen, wankelen, doen wankelen
He staggers in his opinion=Hy wankelt in zyn gevoelen
To awake=Wekken, wakker maaken, opwekken, ontwaaken

Topics: authority, ambition, law/legal, purpose, status

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Suffolk
CONTEXT:
CARDINAL
My Lord of York, try what your fortune is.
The uncivil kerns of Ireland are in arms
And temper clay with blood of Englishmen:
To Ireland will you lead a band of men,
Collected choicely, from each county some,
And try your hap against the Irishmen?
YORK
I will, my lord, so please his majesty.
SUFFOLK
Why, our authority is his consent,
And what we do establish he confirms:
Then, noble York, take thou this task in hand.

DUTCH:
Nu, ons gezag is ook des konings jawoord,
En wat wij hier bepalen vindt hij goed;
Dus, eed’le York, belast u met die taak.

MORE:

Kern=Irish footsoldier
In arms=Armed
Temper=To moisten; to mix
Hap=Luck
Collected choicely=Selected carefully
Confirms=Assents to

Compleat:
Kern=Een ligtgewapend Iersch Soldaat
Hap=Het luk, geval, toeval
Choicely=Keurlyk
To confirm=Bevestigen, bekrachtigen, verzekeeren, versterken

Topics: authority, duty, fate/destiny

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Miranda
CONTEXT:
PROSPERO
(…) And my trust,
Like a good parent, did beget of him
A falsehood in its contrary as great
As my trust was, which had indeed no limit,
A confidence sans bound. He being thus lorded,
Not only with what my revenue yielded
But what my power might else exact, like one
Who having into truth, by telling of it,
Made such a sinner of his memory
To credit his own lie—he did believe
He was indeed the duke, out o’ th’ substitution
And executing th’ outward face of royalty,
With all prerogative. Hence his ambition growing—
Dost thou hear?
MIRANDA
Your tale, sir, would cure deafness.

DUTCH:
Uw verhaal zou doof heid heelen.

MORE:
Schmidt:
Beget (Followed by of: “my trust, like a good parent, did b. of him a falsehood”)=Produce; create.
Contrary=a thing or state of opposite qualities (“a falsehood in its c. as great,”=A falseness of equal magnitude)
Exact=To demand authoritatively, to extort
Credit=To believe (“Made such a sinner of his memory / To credit his own lie”=Deluded memory into believing his own lie)
Out o’th’ =By virtue of
Executing (“executing th’ outward face of”)=Playing the part of
Compleat:
Beget=Gewinnen, teelen, voortbrengen, verkrygen
Idleness begets beggary=Luiheid veroorzaakt bederlaary
The first accident must naturally beget the second=Het eene toeval moet noodwendig het andere voortbrengen

Topics: trust, betrayal, ambition, honesty, authority

Go to Top